Pi­lo­ten krij­gen 14 vrije da­gen ex­tra

De di­rec­tie van Brus­sels Air­li­nes heeft be­slist de werk­druk voor de pi­lo­ten te ver­la­gen. De vak­bon­den stem­men daar­mee in.

De Standaard - - Economie -

BRUS­SEL I En­ke­le uren voor­dat de Ry­a­nair­pi­lo­ten het werk neer­leg­den, heeft Brus­sels Air­li­nes een ak­koord be­reikt met zijn pi­lo­ten. De di­rec­tie stemt toe om de werk­druk te ver­la­gen. Te­ge­lijk ko­men er ook meer car­ri­è­re­kan­sen.

Het don­der­dag­avond be­reik­te ak­koord voor­ziet er­in dat pi­lo­ten 14 vrije da­gen ex­tra krij­gen: van 104 van­daag – het equi­va­lent van 52 week­ends – naar 118 in de toe­komst. Daar­naast wor­den er nog an­de­re maat­re­ge­len ge­no­men om de werk­druk te ver­min­de­ren.

Om die ex­tra vrije tijd op te van­gen, wor­den twaalf bij­ko­men­de pi­lo­ten aan­ge­wor­ven (op een to­taal van 600), zegt Kim Dae­nen, woord­voer­ster van Brus­sels Air­li­nes. Dat is goed nieuws voor de hui­di­ge pi­lo­ten, want met de so­ci­ ale part­ners was eer­der al af­ge­spro­ken dat de maat­schap­pij al­leen maar co­pi­lo­ten aan­werft. Daar­door kun­nen de hui­di­ge pi­lo­ten door­schui­ven naar de po­si­tie van ge­zag­voer­der (cap­tain).

Met de toe­ge­ving over de werk­druk komt de di­rec­tie te­ge­moet aan de be­lang­rijk­ste ver­zuch­ting van de pi­lo­ten. Mid­den mei leg­den ze twee da­gen het werk neer, met meer dan 500 ge­schrap­te vluch­ten tot ge­volg. Eer­de­re voor­stel­len van de di­rec­tie wer­den tot twee­maal toe door de pi­lo­ten ver­wor­pen.

Fi­nan­ci­ë­le bo­nus

Door het ak­koord is de sta­kings­drei­ging bij Brus­sels Air­li­nes van de baan: de sta­kings­aan­zeg­ging werd in­ge­trok­ken. De pi­lo­ten zul­len ook niet stem­men over het be­reik­te ak­koord. ‘Dat hoeft niet’, stelt Anita Van Hoof van de so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond. ‘Wij heb­ben van de pi­lo­ten een dui­de­lijk man­daat ge­kre­gen.’

Di­rec­tie en vak­bon­den zijn het ook al eens over een fi­nan­ci­ë­le bo­

‘Er wordt niet ge­stemd over het ak­koord. We heb­ben een dui­de­lijk man­daat van de pi­lo­ten’ ANITA VAN HOOF Pi­lo­ten­vak­bond

nus, een an­de­re eis van de pi­lo­ten. Maar eerst moet er nog een ak­koord be­reikt wor­den over de zo­ge­naam­de ‘sea­so­nal crew’. Dat is een groep van pi­lo­ten die be­reid is om va­ker in de zo­mer te wer­ken en min­der in de win­ter. In ruil krij­gen ze een fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie en be­te­re door­groei­mo­ge­lijk­he­den. Te­gen 30 no­vem­ber zou daar­over een ak­koord moe­ten zijn.

Pro­duc­ti­vi­teit

Door het be­reik­te ak­koord daalt de pro­duc­ti­vi­teit van de pi­lo­ten licht, geeft Brus­sels Air­li­nes toe. De di­rec­tie ha­mer­de er in het ver­le­den noch­tans op dat een pro­duc­ti­vi­teits­da­ling niet be­spreek­baar was. ‘Maar ze wist dat het moei­lijk houd­baar was’, zegt Van Hoof. ‘De men­sen zijn moe. Bo­ven­dien is er een te­kort aan pi­lo­ten. Zo kan de maat­schap­pij op­nieuw aan­trek­ke­lij­ker wor­den.’

Woord­voer­ster Dae­nen nu­an­ceert wel die pro­duc­ti­vi­teits­da­ling. ‘Er zijn ook maat­re­ge­len ge­no­men om de pro­duc­ti­vi­teit te la­ten stij­gen.’ (dds, bel­ga)

© blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.