Ama­zon wil ge­zond­heids­cen­tra voor ei­gen per­so­neel

De Standaard - - Economie -

Ama­zon wil in de Ver­e­nig­de Sta­ten cen­tra op­rich­ten waar zijn per­so­neel te­recht­kan voor eer­ste­lijns­ge­zond­heids­zorg. Zo wil de web­win­kel­reus de ge­zond­heids­kos­ten druk­ken, be­richt­te de zen­der CNBC op ba­sis van twee ano­nie­me bron­nen.

Vol­gens het me­di­um lo­pen op dit mo­ment de ge­sprek­ken over de kli­nie­ken op de hoofd­ze­tel van Ama­zon in Se­att­le. Aan­van­ke­lijk dacht het Ame­ri­kaan­se con­cern aan outsour­cing, maar uit­ein­de­lijk is de knoop door­ge­hakt om zelf aan de ge­zond­heids­cen­tra te wer­ken. De be­doe­ling is om op het ein­de van dit jaar een aan­tal dok­ters in dienst te ne­men om een proef­pro­ject op te star­ten voor een be­perkt aan­tal werk­ne­mers. Het pro­ject zou dan in 2019 ge­lei­de­lijk aan uit­ge­breid wor­den, zeg­gen de bron­nen.

Met de ei­gen ge­zond­heids­cen­tra wil Ama­zon de kos­ten druk­ken. Door in te zet­ten op ei­gen kli­nie­ken wil het be­drijf de ho­ge prij­zen om­zei­len die Ame­ri­kaan­se ver­ze­ke­raars en zorg­ver­strek­kers aan­re­ke­nen voor zorg­ver­le­ning. Bo­ven­dien kan het per­so­neel be­ter pre­ven­tief be­han­deld wor­den, met be­ge­lei­dings­pro­gram­ma’s rond on­der meer di­ë­ten en li­chaams­be­we­ging, waar­door de werk­ne­mers over het al­ge­meen ook ge­zon­der zijn.

In ja­nu­a­ri had Ama­zon al aan­ge­kon­digd dat het een part­ner­schap was ge­start met de groot­bank J.P. Mor­gan Cha­se en het in­ves­te­rings­ve­hi­kel van War­ren Buf­fett, Berk­shi­re Hat­ha­way, om de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg te ver­ho­gen en te­ge­lijk de kos­ten te ver­la­gen. (bel­ga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.