Knar­ren van der­tig maar nog Eu­ro­pe­se top

De Standaard - - Sport - HANS JACOBS

On­ge­zien: Ke­vin Borlée zil­ver, twee­ling­broer Jo­na­than brons op 400 me­ter

Neen, de Bor­lées zijn nog niet af­ge­schre­ven aan de Eu­ro­pe­se top. Kam­pi­oen­schaps­beest Ke­vin knal­de naar zil­ver. Twee­ling­broer Jo­na­than be­haal­de zijn eer­ste in­di­vi­du­e­le me­dail­le ooit op een EK. Nooit haal­den de broers sa­men een me­dail­le op 400m.

BERLIJN I Met twee te­gen zes. Of be­ter: met één twee­ling te­gen de zes an­de­re fi­na­lis­ten. Ke­vin en Jo­na­than ston­den voor het eerst sinds de Olym­pi­sche Spe­len van Lon­den 2012 sa­men in de fi­na­le op de 400m. Te­gen de Brit­se top­fa­vo­riet Mat­thew Hud­son­Smith was gis­te­ren geen kruid ge­was­sen.

Maar wat kam­pi­oen­schaps­beest Ke­vin uit zijn slof­fen schud­de, mocht best ge­zien wor­den. Van­uit de slecht­ste baan mo­ge­lijk voor een 400m – de bin­nen­baan heeft de scherp­ste boch­ten – deel­de hij zijn ra­ce ver­stan­dig in en kwam uit op zil­ver (45.13). Om het twee­ling­ge­voel com­pleet te ma­ken: Jo­na­than Borlée snel­de van­uit de ide­a­le baan vier naar het brons (45.19). Hun res­pec­tie­ve per­soon­lij­ke re­cords be­dra­gen 44.56 (Ke­vin) en 44.43 (Jo­na­than).

Maar dat is van geen tel op een kam­pi­oen­schap. Het is een sym­bo­li­sche over­win­ning die kan tel­len. Voor het eerst be­ha­len de broers sa­men een me­dail­le op een in­ter­na­ti­o­naal kam­pi­oen­schap 400m. Het is bo­ven­dien de eer­ste in­di­vi­du­e­le me­dail­le van Jo­na­than op 400m. Op hun der­tig­ste, sa­men aan de Eu­ro­pe­se top. Ke­vin kon zijn ge­luk niet op toen hij zag dat zijn broer Jo naast hem op­dook. Ze vie­len el­kaar in de ar­men.

Ke­vin: ‘Dit is een enor­me op­luch­ting. Dit is mijn mooi­ste mo­ment ooit op 400m, be­ter dan mijn Eu­ro­pe­se ti­tel. Weet je, het is moei­lijk. Je hoopt al­tijd dat je broer ook op het po­di­um staat, maar te­ge­lijk moet je je­zelf con­cen­tre­ren. Ter­wijl je die ge­dach­te toch niet uit je hoofd kunt krij­gen.’ De broers Borlée dui­den op de at­le­tiek­pi­s­te van Berlijn el­kaar aan als me­dail­le­win­naars.

Jo­na­than: ‘Ik was heel ner­veus, had het moei­lijk om de stress te be­dwin­gen. Ik suk­kel­de met een kuit­bles­su­re en het is niet sim­pel om dat van je af te zet­ten.’

Sei­zoen vol bles­su­res

Na een sei­zoen met veel bles­su­re­leed, zo­wel voor Ke­vin als Jo­na­than, pie­ken ze op­nieuw op een in­ter­na­ti­o­naal kam­pi­oen­schap – voor dit EK ston­den ze niet eens in de Eu­ro­pe­se top tien op ba­sis van hun chro­no’s van dit sei­zoen. Ze we­ten in­mid­dels dat ze zich daar­over niet al te veel zor­gen hoe­ven te ma­ken. Op dit EK maak­ten ze de bles­su­re­ach­ter­stand goed met hun kam­pi­oen­schaps­er­va­ring, ze zijn met hun 30 jaar de oud­sten van het pak.

‘Dit is een enor­me op­luch­ting. Dit is mijn mooi­ste mo­ment ooit op 400m, be­ter dan mijn Eu­ro­pe­se ti­tel’

Jac­ques Borlée, coach en pa­pa: ‘Vroe­ger zou­den ze zich daar druk om heb­ben ge­maakt, zou­den ze bij­voor­beeld kwaad ge­weest zijn als ze de slech­te baan kre­gen. Nu blij­ven ze daar kalm on­der. Ze heb­ben rust ge­von­den, het ple­zier is te­rug.’

In Berlijn ste­gen ze bo­ven zich­zelf uit. Jo­na­than liep chro­no’s die hij sinds 2015 niet meer haal­de. Het hielp dat zijn vrien­din Ma­thil­de en zijn doch­ter­tje Am­bre gis­te­ren toe­ke­ken van­uit de tri­bu­ne. ‘Dat heeft me enorm ge­mo­ti­veerd. En stel dat ik geen me­dail­le had, kon ik dat ook snel­ler van mij af­zet­ten, want zou ik met­een naar hen zijn ge­gaan als troost.’

Idem di­to voor Ke­vin, wiens vrien­din/400­me­ter­loop­ster Ca­mil­le Laus in de tri­bu­nes zat. ‘Na­tuur­lijk was zij een steun, ook om­dat zij het pri­ma deed op dit EK.’

De les van het EK Berlijn 2018: na meer dan tien jaar top­sport, met ups en downs, zijn de Bor­lées nog niet af­ge­schre­ven aan de Eu­ro­pe­se top. ‘We zijn al­tijd blij­ven wer­ken, we zijn er blij­ven in ge­lo­ven dat we nog al­tijd de top kun­nen be­rei­ken.’

KE­VIN BORLÉE

Zi­ve­ren me­dail­le­win­naar op het EK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.