‘Free­whee­len hoort bij mijn spel’

Know­led­ge Mu­so­na is tech­nisch zo­wat de meest be­gaaf­de spe­ler in België. Al leidt die im­pul­si­vi­teit soms ook tot pro­ble­men. ‘Ik wist echt niet dat je als prof­voet­bal­ler niet mocht gok­ken op voet­bal­mat­chen.’

De Standaard - - Sport - Ju­pi­ler Pro Le­a­gue JÜR­GEN GERIL

ANDERLECHT I Hey, Zam­bia. Gi­ve me the ball. Het weer­klinkt te­gen­woor­dig vaak over het trai­nings­veld van Anderlecht. ‘Te­o­do­r­c­zyk noemt me al­tijd Zam­bia’, legt Know­led­ge Mu­so­na (29) uit. ‘Dat ont­houdt hij be­ter. Ter­wijl ik van Zimbabwe ben, hè.’

Van jouw in­val­beurt te­gen Oos­ten­de ont­hou­den we een af­ge­dwon­gen straf­schop en een as­sist. Zelfs bij KVO wa­ren ze ver­baasd dat je al zo scherp staat.

‘Ik stond nog niet op de weeg­schaal, maar voel dat ik zo’n vier ki­lo­gram kwijt ben. Zie je het? Ik ben wel een ke­rel die snel af­valt, maar on­ze voor­be­rei­ding was zo zwaar. Veel in­ten­ser dan bij Oos­ten­de. Hier moet je dag in dag uit al­les ge­ven om­dat je met de bes­ten sa­men­speelt.’

Dat ver­wijt kreeg je bij KVO. Je pro­fi­teer­de van je ster­ren­sta­tus.

‘Ik? Een ster? Nooit! Bij KVO zei­den ze zelf dat ik me be­ter we­ke­lijks liet be­han­de­len aan mijn en­kel om­dat ze me zo no­dig had­den in het week­end. Maar ik wei­ger­de nooit om te trai­nen.’

Ze be­we­ren dat je door je en­kel­pro­bleem nooit drie mat­chen in één week zal aan­kun­nen.

‘Mijn en­kel is ge­voe­lig, ja. In Zuid­Afri­ka viel er eens een te­gen­stan­der met zijn volle ge­wicht op. Ik liep daar­na een maand met een be­scher­men­de bot rond mijn voet, maar dat bleek ach­ter­af niet de goeie be­han­de­ling. Het her­stel­de wel zon­der ope­ra­tie, maar mijn en­kel blijft vat­baar voor ver­zwik­kin­gen. El­ke keer moet ik het ge­wricht la­ten in­ta­pen, zelfs voor een trai­ning. Toe­ge­ge­ven, bij KVO deed ik dat soms niet. Maar het is geen on­o­ver­ko­me­lijk pro­bleem.’

Toch werd je in Oos­ten­de vaak met An­di­le Ja­li in de win­kel­straat ge­spot.

‘Op vrije da­gen mag je toch een wan­de­ling door de stad doen met een vriend? Ja­li en ik ken­den el­kaar van in Zuid­Afri­ka en wa­ren al­le­bei al­leen in Oos­ten­de. Dan ga je al eens iets eten.’

Ja­li was geen mo­del­prof. Sleep­te hij je mee?

‘Ja­li was een top­per, tot hij in con­flict kwam met coach Yves Van­der­haeg­he. Tel­kens als ze een ge­sprek had­den, kwa­men ze op­ge­naaid bui­ten. Ze had­den een an­de­re vi­sie. Ja­li wil­de niet bij­te­ke­nen bij KVO zo­lang Van­der­haeg­he er zat en KVO wil­de hem geen nieuw con­tract ge­ven. Daar­om liet hij zich gaan, maar ik was die­ge­ne die hem mo­ti­veer­de. Ik Mu­so­na op trai­ning bij Anderlecht. Hij wil met de re­cord­kam­pi­oen niet al­leen in de com­pe­ti­tie, maar

sleur­de hem mee naar de fit­ness om af te val­len. Dus hij had ze­ker geen slech­te in­vloed op mij.’

Je was wel één van de spe­lers in België die 3.000 eu­ro boe­te kreeg voor gok­ken op mat­chen.

‘Ik heb daar spijt van. Maar eer­lijk: ik wist niet dat het ver­bo­den was in België. Ik zag het heel veel an­de­ren doen en dus maak­te ik ook een gok­ac­count aan. Ik zet­te in op bas­ket­ en voet­bal­mat­chen, maar ge­luk­kig nooit op wed­strij­den van de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie én nooit met een gro­te­re in­zet dan 10 eu­ro. Tot ik te­le­foon kreeg dat ik naar Brus­sel moest voor een on­der­vra­ging.’

Had Oos­ten­de waar­schuwd? je echt niet ge­

‘Neen. Ik licht­te KVO met­een in en ge­luk­kig koos de club mijn kant. Want na die op­roep voor een on­der­vra­ging was ik in shock. Ik vroeg me af wat kon ge­beu­ren: ont­slag, een boe­te, een pro­ces… Maar de po­li­tie was vrien­de­lijk. Waar­om had ik een ac­count op mijn ei­gen naam ge­zet? Pu­re on­we­tend­heid, hè. Maar ik heb mijn les ge­leerd.’

Ge­luk­kig ben je één van de lie­ve­lings­spe­lers van Cou­c­ke. Hij is al­tijd ly­risch over jou.

‘Ie­der­een zegt dat. Maar het is niet dat ik da­ge­lijks be­richt­jes uit­wis­sel met de voor­zit­ter. Al­leen op mijn ver­jaar­dag stuurt hij me bood­schap­pen op Twit­ter, want daar is hij gek van. Maar daar­naast krijg ik net zo­als al­le an­de­re spe­lers ge­woon een hand als hij in de kleed­ka­mer komt.’

Na Nieuw­jaar speel­de je nog am­ per bij KVO en toch nam Cou­c­ke je mee naar Anderlecht.

‘Die en­kel, hè. Toen Marc Cou­c­ke Oos­ten­de ver­kocht en al­le top­pers ver­trok­ken, maak­te ik voor me­zelf uit dat ik ook een nieu­we club zou zoe­ken. Pas net voor de laat­ste speel­dag wist ik dat Anderlecht me wou. Ik was met­een ak­koord: de ti­tel­strijd, Eu­ro­pees voet­bal... An­de­re op­ties in­te­res­seer­den me niet meer.’

Jij bent wel een voet­bal­ler die speelt op in­tu­ï­tie, ter­wijl Van­hae­ze­brou­ck een man is van een strak sys­teem­met loop­lij­nen en op­drach­ten. Gaat dat niet bot­sen?

‘Je moet niet al­tijd al­les doen wat de coach vraagt. Soms moet je zelf na­den­ken. Al moet ik wel een be­ter even­wicht vin­den tus­sen op­drach­ten uit­voe­ren en mijn ge­voel vol­gen. Op dit mo­ment fo­cus ik op al­les wat de coach vraagt. Maar op het mo­ment dat zijn loop­lij­nen voor mij au­to­ma­tis­men zijn ge­wor­den, zal ik af en toe weer een beet­je free­whee­len. Dat hoort bij mijn spel.’

Ony­e­k­uru deed dat vo­rig jaar ook, maar dat liep slecht af.

‘Ony­e­k­uru scoor­de toch veel? Daar valt wei­nig te­gen in te bren­gen. Ik ben al­les­zins ge­mo­ti­veerd om te sla­gen bij Anderlecht. Ik hoop voor­al dat we een Duit­se ploeg tref­fen in de Eu­ro­pa Le­a­gue.’

Oh ja? Waar­om?

‘Ik heb nog iets te be­wij­zen in Duitsland. Hof­fen­heim was de eer­ste club die me naar Eu­ro­pa haal­de. Het liep goed met in­val­beur­ten te­gen Bay­ern en zo, maar na twee maan­den werd Stan­is­law­ski – de coach die me haal­de – toch ont­sla­gen. Hij werd ver­van­gen door Mar­kus Bab­bel en on­der zijn be­wind moesten al­le Afri­kaan­se jon­gens ver­trek­ken. Ry­an Ba­bel, ik­zelf… Waar­om? Dat moet je Bab­bel vra­gen.’

Jij heet Know­led­ge – ken­nis in het En­gels – maar je broer heet dood­ge­woon Wal­ter?

‘Ik heb vijf broers en zus­sen: Ri­ta, Win­nie, Ge­or­ge, Pa­ti­en­ce en Wal­ter. In Zimbabwe krij­gen som­mi­ge kin­de­ren een be­te­ke­nis­vol­le voor­naam. Denk maar aan Mar­ve­lous Nakam­ba van Club Brug­ge of Honour Gom­ba­mi, die nog bij Cer­cle voet­bal­de. Een vrien­din van mijn moe­der zag me als ba­by en zei: Die moet je Know­led­ge noe­men. Ik zal er wijs en slim uit ge­zien heb­ben, hè.’ (lacht)

‘Je moet niet al­tijd al­les doen wat de coach vraagt. Soms moet je zelf na­den­ken. Al moet ik wel een be­ter even­wicht vin­den tus­sen op­drach­ten uit­voe­ren en mijn ge­voel vol­gen’

STAND

EER­STE PE­RI­O­DE

© Jim­my Bol­ci­na/pho­to news.

ook in Eu­ro­pa schit­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.