‘He­le we­reld lacht ons uit’

Eind maart is de Brexit van kracht. Frank­rijk merkt nu al de ge­vol­gen. Op het Fran­se plat­te­land staan de Brit­ten in de rij om een huis te ko­pen.

De Standaard - - Buitenland - FRANK RENOUT

EYMET I Een lief­lijk thee­sa­lon met schil­de­rij­tjes van ro­ze bloe­men en een dres­soir vol taart­jes en ca­ke­jes. Bui­ten kab­belt het ri­vier­tje de Dropt voor­bij. Bin­nen hangt een bord aan de muur waar­op het ont­bijt wordt aan­ge­pre­zen.

Voor 10 eu­ro kun je in dit idyl­li­sche Fran­se plaats­je ’s mor­gens je buik­je rond eten. Maar niet met war­me crois­sants. ‘Ba­con, sausa­ge, fried eggs, mushrooms, bak­ed beans and toast’, staat op het bord.

‘Het is echt niet al­leen voor En­gel­sen hoor! Zelfs de French la­dies ko­men hier graag voor een kop­je ech­te En­gel­se thee’, zegt Da­vid Whi­te schalks la­chend.

De Brit open­de met zijn vrouw De­ni­se een jaar ge­le­den het ty­pisch En­gel­se thee­sa­lon Ro­ses in het Fran­se plaats­je Eymet, in de Dordog­ne. ‘Het loopt enorm goed. We heb­ben de he­le dag aan­loop’, ver­telt hij, ter­wijl hij een gla­zen stolp op­tilt en met een taart­schep een crum­pet op een bord­je legt.

De klan­ten ko­men voor ont­bijt, lunch en – na­tuur­lijk – de high tea. ‘Sinds kort zien we hier een nieu­we groep klan­ten bin­nen­ko­men: Brit­ten die op zoek zijn naar een huis.’

Eymet is al de­cen­nia een soort Litt­le Eng­land in Frank­rijk. Zo’n 10 pro­cent van de ruim 2.000 in­wo­ners is Brits. In het cen­trum ligt een Brit­se pub, met een Brit­se ei­ge­naar. Om de hoek is er een En­gel­se krui­de­niers­win­kel. En op de we­ke­lijk­se markt lijkt En­gels wel de voer­taal. In de kraam­pjes van Brit­se ver­ko­pers lig­gen sco­nes en sausa­ges. Zelfs de ge­meen­te­raad van Eymet heeft een Brit­se volks­ver­te­gen­woor­di­ger.

An­de­re na­ti­o­na­li­teit

‘Straks kun­nen we mis­schien he­le­maal geen huis meer ko­pen in Eu­ro­pa. Nie­mand weet het’

DAWN RED

En­gel­se in Frank­rijk

De laat­ste maan­den meldt zich een nieu­we golf van be­lang­stel­len­den: Brexit­vluch­te­lin­gen. ‘Wij ver­ko­pen nu zo’n 30 pro­cent meer hui­zen aan Brit­ten dan nor­maal’, zegt de Brit­se ma­ke­laar Ter­rie Simp­son. ‘Dat heeft al­les te ma­ken met de Brexit.’

Haar ma­ke­laars­kan­toor sluit nu ze­ven tot twaalf koop­trans­ac­ties per maand met En­gel­sen af, ver­telt ze. Dat be­te­kent dat er ge­mid­deld el­ke drie da­gen een huis in Eymet aan Brit­ten wordt ver­kocht door haar kan­toor al­leen al.

‘Het is echt een heel op­mer­ke­lij­ke stij­ging’, al­dus Simp­son. ‘De mees­te klan­ten zijn jon­ge ge­zin­nen. Die wil­len weg uit En­ge­land. In ju­ni van dit jaar had ons ma­ke­ laars­kan­toor al 70 pro­cent van zijn jaar­om­zet bin­nen.’

De aan­was in Eymet staat niet op zich­zelf. Steeds meer Brit­ten lij­ken er voor te kie­zen hun va­der­land te ver­la­ten voor de Brexit vol­gend jaar een feit is.

In 2016 – het jaar van het Brexit­re­fe­ren­dum – na­men ruim 6.500 Brit­ten een an­de­re Eu­ro­pe­se na­ti­o­na­li­teit aan: twee keer zo­veel als het jaar er­voor. En in 2017 zet­te de groei door. De BBC re­ken­de uit dat vo­rig jaar meer dan 13.000 Brit­ten zich de­fi­ni­tief in een an­der land ves­tig­den.

‘Een ramp’

‘Ik heb het echt he­le­maal ge­had met de Brit­se re­ge­ring, met pre­mier May’, zegt Dawn Red, die zich­zelf een kop­je thee met melk in­schenkt, aan een ta­fel­tje in te­a­room Ro­ses.

Ze be­sloot vo­ri­ge week een huis te ko­pen in Eymet. ‘Van­we­ge de Brexit, ja. Straks kun­nen we mis­schien he­le­maal geen huis meer ko­pen in Eu­ro­pa. Nie­mand weet het. De Brexit is een ramp en de he­le we­reld lacht ons en En­ge­land uit.’

Fran­se ge­zond­heids­zorg

Ze schenkt zich nog eens bij, met de chi­que blauw­wit­te thee­pot op ta­fel. ‘Ik wil kun­nen rei­zen in Eu­ro­pa, en ik wil niet dat een stel­le­tje apen in Lon­den mij ver­telt wat ik wel en niet mag doen, zo­als wo­nen in Frank­rijk.’

Het is de on­ze­ker­heid die de Brit­ten par­ten speelt, be­aamt ma­ke­laar Ter­rie Simp­son. ‘Nie­mand weet hoe de re­gels er straks uit gaan zien. Nu kun­nen Brit­ten hier nog aan­spraak ma­ken op de Fran­se ge­zond­heids­zorg. Hun kin­de­ren mo­gen naar de Fran­se school. Maar vol­gend jaar valt dat mis­schien al­le­maal wel weg, als de Brit­ten geen EU­bur­ger meer zijn’, al­dus Simp­son. ‘Ze ves­ti­gen zich hier nu het nog kan, straks is het mis­schien te laat.’

© afp

Een Brit­se va­der en zijn zoon wan­de­len over de markt van Eymet in de Dordog­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.