Mo­men­tum kleurt groen

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

De am­bi­ties rei­ken ver. Nooit eer­der kwam Groen in zo­veel ge­meen­ten op. In twee der­de van de cen­trum­ste­den wil de par­tij straks mee­be­stu­ren. De kers op de taart moet de bur­ge­mees­ters­sjerp van Wou­ter Van Be­sien in Ant­wer­pen wor­den, al be­seft ie­der­een dat die kans klein is. Meer dan een ver­dub­be­ling van het re­sul­taat in de Schel­de­stad be­hoort wel tot de mo­ge­lijk­he­den.

Groen wordt mee­stal wat te hoog in­ge­schat in de pei­lin­gen. Toch zou het best kun­nen dat dat de­ze keer niet op­gaat. De groe­nen heb­ben steeds be­te­re kan­di­da­ten, ze sco­ren even goed of zelf be­ter dan het merk Groen. Bo­ven­dien zijn en­ke­le the­ma’s van de­ze stem­bus­slag de par­tij goed­ge­zind. Ver­keers­vei­lig­heid en een groe­ne woon­om­ge­ving ko­men voort­ du­rend te­rug in de lo­ka­le be­kom­mer­nis­sen. Het on­der­zoek Cu­ri­eu­zeNeu­zen, dat de lucht­kwa­li­teit in Vlaan­de­ren in kaart bracht, was de par­tij op het lijf ge­schre­ven.

In Ant­wer­pen springt Groen haast ze­ker over de SP.A. Of het voor heel Vlaan­de­ren de lei­den­de pro­gres­sie­ve par­tij wordt, is min­der ze­ker. Zes jaar ge­le­den haal­den de Vlaam­se so­ci­a­lis­ten nog dub­bel zo­veel stem­men, 16,4 pro­cent te­gen­over 8,8 pro­cent. Op het vlak van bur­ge­mees­ters was er he­le­maal geen com­pe­ti­tie, 22 bur­ge­mees­ters te­gen­over 2. Maar het zelf­ver­trou­wen is groot en leid­de tot het op­bla­zen van heel wat kar­tels. De groe­nen sur­fen op een positieve na­ti­o­na­le trend die zich wel­licht tot in el­ke ge­meen­te kan door­zet­ten. (bbr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.