Kan het nog ho­ger?

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

In 2012 boek­te de N­VA een on­ver­hoopt re­sul­taat. Mo­men­teel be­stuurt de par­tij in 121 Vlaam­se ge­meen­ten en le­vert ze 54 bur­ge­mees­ters. Daar­mee zit ze de li­be­ra­len op de hie­len in de strijd om twee­de lo­ka­le par­tij. Maar het ech­te doel is de ge­meen­te­lij­ke he­ge­mo­nie van CD&V bre­ken – de par­tij komt op in een re­cord­aan­tal ge­meen­ten.

Het epi­cen­trum dat de ‘ge­le golf’ moet op­wek­ken, is Ant­wer­pen. De uit­slag die Bart De We­ver er haalt, is cru­ci­aal in het licht van de toe­komst van de Vlaams­na­ti­o­na­lis­ten. De sco­re van 37,7 pro­cent uit 2012 her­ha­len, is aarts­moei­lijk. De We­ver mikt voor­al op het voort­zet­ten van zijn cen­trum­recht­se co­a­li­tie. El­ke sco­re on­der de 30 pro­cent is een ne­der­laag die zou af­stra­len op de he­le par­tij.

Ook in de ge­le gor­del rond Ant­wer­pen is con­so­li­de­ren het hoofd­doel. De sjerp be­hou­den in Aalst en Sint­Ni­k­laas zou geen pro­bleem mo­gen vor­men. Roe­se­la­re en Turnhout, de twee an­de­re cen­trum­ste­den waar de par­tij zes jaar ge­le­den de groot­ste werd maar niet de bur­ge­mees­ter le­vert, lig­gen moei­lij­ker.

In Genk en Has­selt moe­ten staats­se­cre­ta­ris Zu­hal De­mir en mi­nis­ter Ste­ven Van­de­put pot­ten kun­nen bre­ken. In an­de­re cen­trum­ste­den, zo­als Gent of Mechelen, zijn de am­bi­ties nood­ge­dwon­gen be­perk­ter. Zo is het al­ler­minst ze­ker dat de N­VA er een bur­ge­mees­ter­schap van een cen­trum­stad bij krijgt.

Om aan­toon­baar voor­uit te gaan, moet N­VA dus ho­pen dat het in heel wat klei­ne­re ste­den en ge­meen­ten door­breekt en niet ver­der uit­ge­slo­ten blijft van het be­stuur. An­ders dreigt de par­tij voor het eerst in tien jaar niet als ab­so­lu­te kam­pi­oen uit de stem­bus­slag te ko­men, en moet ze zon­der de waar­de­vol­le au­ra van on­o­ver­win­ne­lijk­heid rich­ting mei 2019. (mv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.