Hoe zwaar wordt de klap?

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

Mo­men­teel tel­len de Vlaam­se so­ci­a­lis­ten 23 bur­ge­mees­ters. Hoe­veel houdt de par­tij er eind dit jaar over? De blik blijft voor­al ge­richt op vijf ste­den. Ru­dy Cod­dens (Gent) en Mo­ha­med Ri­dou­a­ni (Leu­ven) zor­gen ho­pe­lijk voor een ge­smeer­de ge­ne­ra­tie­wis­sel. Over de kan­sen van Re­naat Lan­duyt (Brug­ge), Hans Bon­te (Vil­voor­de) en zelfs Johan Van­de La­not­te (Oos­ten­de) voor een nieu­we ter­mijn be­staat min­der ze­ker­heid. De ou­de boeg­beel­den zijn uit­ge­woond.

Wie weet, groeit Jin­nih Beels uit tot

de ver­ras­sing. De voor­ma­li­ge po­li­tie­com­mis­sa­ris rijdt in Ant­wer­pen een ste­vig par­cours, ze­ker ge­zien haar ge­rin­ge er­va­ring. Haar fris­se ver­schij­ning con­tras­teert met de eer­der koe­le en be­re­de­neer­de aan­pak van burg­mees­ter Bart De We­ver, die nau­we­lijks een ma­nier vond om haar in de hoek te du­wen. De toe­gan­ke­lij­ke Beels kan het nieu­we elan van de par­tij ver­zin­ne­beel­den. Ze slaagt er­in de dia­loog met de mo­da­le kie­zer aan te vat­ten, iets waar de par­tij lang niet meer in ge­slaagd was.

Of het ge­noeg zal zijn om het ge­vecht met Groen om het link­se markt­lei­der­schap te be­slech­ten, wordt twij­fel­ach­tig. Mor­gen kleurt de Vlaam­se kaart rood. Bij een slecht re­sul­taat komt de po­si­tie van Jo­hn Crom­bez on­der druk. Maar het lijkt on­denk­baar dat de voor­zit­ter nog voor de fe­dera­le en re­gi­o­na­le ver­kie­zin­gen van mei zal op­stap­pen. Net als an­de­re so­ci­aal­de­mo­cra­ten in West­Eu­ro­pa wor­stelt de par­tij met een exis­ten­ti­ë­le cri­sis. Daar ver­an­dert een voor­zit­ters­wis­sel niets aan.

(bbr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.