Maan­dag start de cam­pag­ne

DE SCHEURLIJST NOËL SLANGEN

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

De laat­ste Scheurlijst van­daag, en het werd tijd. Ik weet niet meer waar ik al die luxe­hor­lo­ges moet leg­gen.

Of ik de draak kon ste­ken met het ap­par­te­ment van zijn op­po­nent, vroeg er een. Hops, een Ro­lex. Of ik de cij­fers van Fran­c­ken niet kon ver­ge­lij­ken met die on­der Di Ru­po? Hops, twee Zwit­ser­se uur­wer­ken van een mij on­be­kend merk. Of ik het als­je­blieft over Gent en Oos­ten­de kon heb­ben, en niet over haar thuis­ge­meen­te. Hops, weer een Ro­lex.

Er kwam geen ein­de aan. Ik strui­kel in­tus­sen over de hor­lo­ges. Heb er ook eens een ge­past. Prot­se­rig, zwaar en on­han­dig. Je kunt be­ter on­mid­del­lijk voor een en­kel­band kie­zen.

Weet u nog wel­ke ver­kie­zin­gen het mor­gen zijn? Meer dan over wie uw ge­meen­te of stad gaat be­stu­ren, wa­ren we de af­ge­lo­pen we­ken ge­tui­ge van de pre­cam­pag­ne voor 2019. Die na­ti­o­na­le en Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen wer­pen een zwa­re slag­scha­duw.

Wie van­af maan­dag hoopt aan de ver­kie­zings­ker­mis te ont­snap­pen, is er­aan voor de moei­te. Hoe groot is de im­pact in uw ge­meen­te? Wie in het OCMW de ar­moe­de in de ogen kijkt, over­stijgt zijn par­tij­kaart. Een fiets­pad leg­gen kan niet op hon­derd ma­nie­ren. En zelfs om de ver­schil­len tus­sen Jans­sens en De We­ver te zien, moet je ver­domd goed kij­ken.

De re­sul­ta­ten van mor­gen ver­ta­len naar ‘als het mor­gen na­ti­o­na­le ver­kie­zin­gen zou­den zijn’ bekt goed, maar klopt niet. Ge­meen­te­lijk kies­ge­drag wordt, nog meer dan door the­ma’s, door men­sen ge­dre­ven. Wie zou je de sleu­tels van je huis toe­ver­trou­wen? Maar voor par­tij­en en hun kop­stuk­ken is de in­zet toch wel­ke kaar­ten er mor­gen ge­deeld wor­den voor de vol­gen­de ron­de. Tra­nen zul­len vloei­en, zo­wel van ver­driet als ge­luk.

Tot aan de ver­kie­zin­gen van 14 ok­to­ber over­schouwt Noël Slangen het elec­to­ra­le schaak­bord. Met dwar­se blik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.