Te­ken­ziek­te duikt ook in ons land op

De Standaard - - Binnenland -

Bij twee Vla­min­gen is de­ze zo­mer te­ke­nen­ce­fa­li­tis of TBE vast­ge­steld. Wel­licht lie­pen ze de be­smet­ten­de beet in ei­gen land op. Het en­ce­fa­li­tis­vi­rus komt voor­al voor in Mid­de­nen Oost­Eu­ro­pa.

Vol­gens vi­ro­loog Ste­ven Van Gucht van we­ten­schaps­in­sti­tuut Sciens­a­no wor­den de mees­te men­sen na een beet niet ziek. Wie toch symp­to­men krijgt, zal zich griep­ach­tig voe­len. ‘Voor 70 pro­cent blijft het daar­bij. Bij an­de­ren ste­ken nieu­we symp­to­men op: een ver­min­derd be­wust­zijn en ver­lam­ming. Die wij­zen op een ont­ste­king van de her­se­nen of het her­sen­vlies.’ Min­der dan een pro­cent over­lijdt en bij­na ie­der­een her­stelt. ‘Nooit vol­le­dig. Men­sen blij­ven de ge­vol­gen dra­gen, bij­voor­beeld een con­cen­tra­tie­stoor­nis.’ (agg, bvl)

© rr

scha­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.