Evo­lu­tie aan­tal win­kels

De Standaard - - Economie - KAR­STEN LEMMENS

BRUS­SEL I Het moet een van de ge­zel­lig­ste win­kel­tjes van de Ant­werp­se Na­ti­o­na­le­straat zijn. Ju­lija, een plek be­dol­ven on­der de stof­fen en brei­wol. Tien jaar ge­le­den start­te Ju­lie Jae­ken er­mee. Twee­ën­twin­tig jaar jong, en net af­ge­stu­deerd als han­dels­in­ge­ni­eur. ‘Van mijn ou­ders moest ik mijn stu­dies af­ma­ken, daar­na mocht ik doen wat ik wil­de. Dus deed ik wat ik wil­de’, zegt ze. Dat was: een brei­ en hand­werk­win­kel­tje ope­nen. ‘Want ik deed het zelf zo graag.’

Ju­lie had nog niet door dat ze met haar win­kel­tje net twee hy­pes voor was. Eerst vlo­gen de stof­fen die ze ver­kocht de deur uit, toen snit en naad een aan­tal ja­ren ge­le­den plots po­pu­lair werd bij het jon­ge volk­je dat zelf kle­ren wil­de ma­ken. En daar­na volg­de de hy­pe van het brei­en. ‘Wol­len ber­na­det­te­trui­en wa­ren toen heel po­pu­lair’, zegt ze. ‘Maar die kost­ten mak­ke­lijk hon­der­den eu­ro’s. Ter­wijl je die ge­mak­ke­lijk zelf kan brei­en.’ Het ge­volg: de po­pu­la­ri­teit van brei­en ex­plo­deer­de. En het aan­tal brei­win­kels ook.

Ver­dub­be­ling

Want tus­sen 2012 en 2017 is het aan­tal brei­win­kels in Vlaan­de­ren meer dan ver­dub­beld. Dat le­ren cij­fers van Stat­bel. In 2012 ging het nog om 69 win­kels voor ‘brei­ga­rens, hand­wer­ken en four­ni­tu­ren’, zo­als de ni­che in of­fi­ci­ë­le ter­men heet. Vo­rig jaar wa­ren het er 151. Een stij­ging van 119 pro­cent. Geen en­ke­le an­de­re ca­te­go­rie van win­kels ken­de zo’n boom.

De vraag is of de ni­che zo’n groei zal blij­ven ken­nen, want de laat­ste ja­ren vlakt de groei stil­aan af. ‘Ik denk dat we over de top van de hy­pe heen zijn’, zegt Ju­lie nuch­ter. De brei­ers die het uit fi­nan­ci­ë­le over­we­gin­gen de­den – om­dat die trui brei­en goed­ko­per is dan ze Groot­ste pro­cen­tu­e­le stij­gers Groot­ste pro­cen­tu­e­le da­lers in een luxe­boe­tiek te ko­pen – heb­ben de naal­den in­tus­sen neer­ge­legd, weet ze. ‘Nu blij­ven de men­sen over met lief­de voor het brei­en. Die el­ke winter twee of drie trui­en ma­ken.’ Het was te ver­wach­ten, zegt ze. ‘Geen en­ke­le hy­pe blijft du­ren.’

Web­shops

Net zo­als bij an­de­re win­kels speelt ook de di­gi­ta­li­se­ring een rol. Want ook op het in­ter­net is wol niet moei­lijk te vin­den. Ju­lija heeft ook een web­shop. In het be­gin ge­ne­reer­de die slechts 10 pro­cent van de om­zet, maar in­tus­sen is dat al toe­ge­no­men tot de helft.

Toch ziet de uit­baat­ster zich­zelf niet gauw het du­re pand in de Na­ti­o­na­le­straat ge­dag zeg­gen om al­leen een in­ter­net­shop te wor­den. ‘Zo’n on­li­ne­win­kel kan en­kel wer­ken wan­neer men­sen ook bij je kun­nen ko­men kij­ken’, zegt ze. ‘Dan zien ze het aan­bod, en kun­nen ze ook bij­be­stel­len via het in­ter­net.’

De fy­sie­ke win­kel is be­lang­rijk om klan­ten ser­vi­ce te bie­den. On­der­steu­ning, voor wan­neer die ene steek maar niet wil luk­ken. Ook wor­den er re­gel­ma­tig work­shops ge­ge­ven. ‘Ik ben er­van over­tuigd dat een on­li­ne­win­kel niet kan wer­ken zon­der een fy­sie­ke win­kel’, zegt Ju­lie.

De klan­ten die over­blij­ven zijn ove­ri­gens geen be­jaar­den, zo­als je bij brei­win­kels wel­eens zou ver­wach­ten. Het gros van het cli­ën­teel is tus­sen 30 en 50 jaar. ‘Denk aan jon­ge moe­ders die iets wil­len brei­en voor hun ba­by’tje. Of jon­ge groot­ou­ders die iets wil­len ma­ken voor hun klein­kind’, klinkt het.

Tot aan het pen­si­oen

Zal het ein­de van de hy­pe zich la­ten voe­len in het aan­tal brei­win­kels? Ju­lie denkt van wel. ‘Er zul­len er vast geen meer bij­ko­men’, zegt ze. ‘Het aan­tal men­sen die brei­en in Vlaan­de­ren ,is echt niet zo groot. Ik denk dat er eer­der een aan­tal zal af­val­len.’

En ook al be­gin­nen de col­le­ga­brei­win­kels er bin­nen­kort de brui aan te ge­ven, Ju­lie denkt er nog niet aan om te stop­pen. ‘In de ide­a­le we­reld doe ik dit tot aan mijn pen­si­oen.’

‘Ik ben er­van over­tuigd dat een on­li­ne­win­kel niet kan wer­ken zon­der een fy­sie­ke win­kel’ JU­LIE JAE­KEN

Uit­baat­ster Ju­lija

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.