AvH heeft aan het Di­s­tri­p­lus­ver­haal over de ja­ren heen zo’n 70 mil­joen eu­ro ver­lo­ren’

De Standaard - - Economie -

Ap­plaus

Merk­waar­dig ge­noeg kreeg de ko­per van de pro­bleem­ke­tens, Jac­ques Bog­art, op de Pa­rij­se beurs ap­plaus. De koers van het aan­deel steeg met 20 pro­cent. Voor Bog­art is het noch­tans een gro­te stap. De groep wordt in om­zet 2,5 keer gro­ter door de toe­voe­ging van de 192 mil­joen eu­ro om­zet van Di­s­tri­p­lus. Er ko­men ook 200 ver­koop­pun­ten bij.

AvH heeft aan het he­le Di­s­tri­p­lus­ver­haal over de ja­ren heen zo’n 70 mil­joen eu­ro ver­lo­ren. ‘Als je kijkt wat er­in is ge­gaan en er­uit, zal het ver­schil on­ge­veer 70 mil­joen zijn’, zegt Tom Ba­me­lis, de fi­nan­ci­ë­le man van AvH. Vol­gens Ba­me­lis was het al­ter­na­tief voor de ver­koop een flin­ke her­struc­tu­re­ring. Dat zou nu niet lan­ger no­dig zijn.

Bog­art, dat zelf par­fu­me­ri­een cos­me­ti­ca­pro­duc­ten maakt én ver­koopt, ver­wacht een positieve boost te kun­nen ge­ven. Als het mis­lukt, is het wel­licht wei­nig geld kwijt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.