Za­ken­lui boy­cot­ten Sau­di’s

De ver­dach­te ver­dwij­ning van jour­na­list Ja­mal Kas­hog­gi dreigt Sau­di­Ara­bië zuur op te bre­ken.

De Standaard - - Economie - Ja­mal Khas­hog­gi had

BRUS­SEL I Zo­lang on­dui­de­lijk is of Kas­hog­gi nog leeft, schort de Brit­se za­ken­man Ri­chard Bran­son al zijn re­la­ties met Sau­di­Ara­bië op. ‘Za­ken­doen met het Sau­di­sche re­gime komt in een heel an­der licht te staan’, schreef Bran­son op de web­si­te van zijn za­ken­im­pe­ ri­um Vir­gin. Tur­kije ver­denkt de Sau­di’s er­van Kas­hog­gi om het le­ven te heb­ben ge­bracht in het con­su­laat in Is­tan­bul. Kas­hog­gi had veel kri­tiek op het re­gime en schreef opi­nie­stuk­ken in de Was­hing­ton Post.

Bran­son was be­trok­ken bij toe­ris­ti­sche pro­jec­ten aan de Ro­de Zee. Hij zat in de ad­vies­raad van de Red Sea De­vel­op­ment Com­pa­ny en over­woog om er geld in te ste­ken. Om­ge­keerd wil­de het Sau­di­sche over­heids­fonds in­ves­te­ren in zijn ruim­te­vaart­be­drijf Vir­gin Galac­tic. Dat is nu van de baan.

Ook het Fu­tu­re In­vest­ment Ini­ ti­a­ti­ve, een drie­daag­se za­ken­con­fe­ren­tie die op 23 ok­to­ber van start moet gaan, is op los­se schroe­ven ko­men te staan. Veel pro­mi­nen­te spre­kers trek­ken zich te­rug. Het eve­ne­ment, dat be­kend­staat als Davos in the De­sert, dreigt een bla­ma­ge te wor­den voor de or­ga­ni­sa­tor, kroon­prins Mo­ham­med bin Sal­man. Hij wil in­ves­teer­ders lok­ken om de eco­no­mie van het land min­der af­han­ke­lijk te ma­ken van olie­in­kom­sten. Maar jour­na­lis­ten van de gro­te An­gel­sak­si­sche kran­ten en te­le­vi­sie­zen­ders zijn niet lan­ger be­reid de pa­nel­dis­cus­sies te mo­de­re­ren. Ook za­ken­lui als Da­ra Khos­rows­ha­hi (Uber), uit­geef­ster Ari­an­na Huf­fing­ton en in­ves­teer­der Ste­ve Case zul­len niet naar Riyad rei­zen. Jim Yong Kim, de voor­zit­ter van de We­reld­bank, stuurt even­eens zijn kat. De Ne­der­land­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Wop­ke Hoeks­tra aar­zelt nog. An­de­re ceo’s zo­als Joe Kae­ser (Sie­mens) en Tid­ja­ne Thi­am (Cre­dit Suis­se) heb­ben hun plan­nen niet ge­wij­zigd. Bei­den zit­ten in de ad­vies­raad van het eve­ne­ment.

Twij­fel in Con­gres

Ook de Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Ste­ven Mnuchin is van plan ge­woon af te rei­zen. Pre­si­dent Do­nald Trump zei dat hij geen re­den zag om iets te ver­an­de­ren aan de re­la­ties met het land. ‘Ze wil­len voor 110 mil­jard dol­lar mi­li­tai­re uit­rus­ting ko­pen. Als we dat stop­pen, zul­len ze dat geld in Rus­land of Chi­na uit­ge­ven’, ver­klaar­de de pre­si­dent.

Die deal moet wel goed­ge­keurd wor­den door het Con­gres, en daar groeit de twij­fel. ‘Als zou blij­ken dat ze een jour­na­list heb­ben ver­moord, zal dat on­ze re­la­ties sterk ver­an­de­ren’, voor­spel­de de Re­pu­bli­kein­se se­na­tor Bob Cor­ker. Vol­gens hem kun­nen er sanc­ties vol­gen. De VS on­der­zoe­ken de zaak sa­men met Tur­kije. Maar om­dat Kas­hog­gi geen Ame­ri­kaans staats­bur­ger is, zijn de mo­ge­lijk­he­den be­perkt.

Sau­di­Ara­bië heeft al heel lang een erg slech­te men­sen­rech­ten­re­pu­ta­tie, maar dat heeft za­ke­lij­ke ban­den met het Wes­ten tot nu toe niet in de weg ge­staan.

Het eve­ne­ment ‘Davos in the De­sert’ staat op los­se schroe­ven

© afp

veel kri­tiek op het Sau­di­sche re­gime.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.