Te veel ap­pe­len in Eu­ro­pa

De Standaard - - Economie -

De ap­pel­oogst in Eu­ro­pa over­treft al­le ver­wach­tin­gen. Ook in Bel­gië. Geen goed nieuws voor de te­lers, stelt Boe­ren­bond­ad­vi­seur Pie­ter Tim­mer­mans. ‘Het re­sul­teert in een over­aan­bod van zo­wel eet­ap­pels als in­du­strie­ap­pels. Wat leidt tot la­ge prij­zen.’ Hij spreekt zelfs over een ‘ca­ta­stro­fe’ voor de sec­tor als de prijs niet aan­trekt, om­dat de te­lers hun oogst on­der de prijs moe­ten ver­ko­pen. En hij doet met­een een op­roep. ‘Ik kan de men­sen al­leen maar op­roe­pen veel ap­pels te eten’.

Door de lan­ge zo­mer­droog­te zien som­mi­ge ap­pel­soor­ten er dit jaar wat an­ders uit. De Jo­na­golds zijn wat gro­ter dan ge­woon­lijk. ‘Een na­deel om­dat de con­su­ment klei­ne­re ap­pels ge­woon is ge­raakt’, stelt Tim­mer­mans. ‘De ho­ge tem­pe­ra­tu­ren heb­ben er ook voor ge­zorgd dat de ap­pels min­der mooi kleu­ren.’

Ook de pe­ren­oogst baart zor­gen. De Con­fe­ren­ce­peer, die veel wordt ge­teeld in on­ze stre­ken, is klei­ner dan ge­woon­lijk. Wat al­weer de prijs on­der druk zet. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.