Bart Stou­ten (Kla­ra) vecht te­gen kan­ker

De Standaard - - Cultur & Media -

Bart Stou­ten, pre­sen­ta­tor van het da­ge­lijks mu­ziek­pro­gram­ma Klas­siek leeft op Kla­ra (op week­da­gen tus­sen 9 en 12 uur), start eerst­daags een in­ten­sie­ve the­ra­peu­ti­sche kan­ker­be­han­de­ling.

Stou­ten blijft naar ei­gen zeg­gen ver­vuld van de positieve ener­gie waar­op hij zich graag laat voor­staan. Hij wil ook la­ten zien dat je, on­der gun­sti­ge om­stan­dig­he­den, kunt blij­ven func­ti­o­ne­ren tij­dens een kan­ker­be­han­de­ling en hoopt, in over­leg met zijn art­sen, zijn pro­gram­ma te kun­nen blij­ven pre­sen­te­ren.

An­ne­Ma­rie Se­gers, die eer­der al on­der meer Zan­zi­bar pre­sen­teer­de op Kla­ra, zal Stou­ten ver­van­gen op de da­gen van zijn af­we­zig­heid. (red)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.