Ca­si­no {Knok­ke}

De Standaard - - Cultur & Media -

Sty­nen had een goe­de neus voor de ont­wik­ke­lin­gen in de maat­schap­pij. Toen tbc wild om zich heen greep, bouw­de hij in 1937 een sa­na­to­ri­um in Bras­schaat. Ook de op­komst van het ont­span­nings­le­ven bood kan­sen. Wed­strij­den voor het Sport­pa­leis, het om­roep­ge­bouw Fla­gey en een zwem­bad van Door­nik haal­de hij niet. Film luk­te be­ter – tus­sen 1928 en 1948 bouw­de zijn bu­reau in Brus­sel en Ant­wer­pen ze­ven­tien ci­ne­ma’s.

Via het va­kan­tie­ver­blijf van zijn ou­ders in Knok­ke kwam hij in con­tact met Jo­seph Nel­lens, die de So­ci­é­té Im­mo­bi­li­è­re Knoc­ke Bal­né­ai­re leid­de. Na zijn eer­ste ca­si­no in Knok­ke vroeg Nel­lens hem om er in Blan­ken­ber­ge en Chaudfon­tai­ne te bou­wen (zie 3).

Ook de con­tac­ten met koek­jes­bak­ker De Beuc­ke­laer en far­ma­gi­gant Paul Jans­sen leid­den tot een reeks op­drach­ten. Een an­der vrucht­baar con­tact was ta­baks­fa­bri­kant Van­der Elst, voor wie hij een vil­la en een reeks win­kel­in­te­ri­eurs af­le­ver­de

(zie 4).

Het laat­ste ca­si­no dat Sty­nen bouw­de is dat van Oos­ten­de. Voor zijn bu­reau was het na de oor­logs­ja­ren een door­start. Te­gen die tijd was hij ook di­rec­teur van de kunst­op­lei­ding La Cam­bre.

© Col­lec­tie VAI

Het ca­si­no na op­le­ve­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.