Re­si­den­tie Els­don­ck {Wil­rijk}

De Standaard - - Cultur & Media -

Te­gen de ja­ren 30 had Sty­nen zich goed om­ringd met ont­wer­pers. Con­tac­ten met op­dracht­ge­vers nam hij zelf waar en de za­ter­dag­ver­ga­de­rin­gen van het team bleef hij aan­stu­ren. Door die ver­hoog­de slag­kracht kon het bu­reau niet al­leen zijn tem­po op­drij­ven, maar ook gro­te­re pro­jec­ten aan­pak­ken.

Te­gen de We­reld­ex­po 1930 in Ant­wer­pen – hij was dan nog al­tijd maar 31 – was de naam van het bu­reau al vol­doen­de ge­ves­tigd. Di­ver­se be­drij­ven kwa­men bij hem aan­klop­pen om een pa­vil­joen te ont­wer­pen. In de Ten­toon­stel­lings­wijk bouw­de hij na af­loop zijn pri­véwo­ning, in de stijl van de Nieu­we Za­ke­lijk­heid.

Re­si­den­tie Els­don­ck vloei­de an­der­maal voort uit de uit­ste­ken­de ver­stand­hou­ding met de fa­mi­lie Nel­lens (zie 2), sa­men met de NV Els­don­ck. Op een per­ceel in Wil­rijk re­a­li­seer­den ze een van de eer­ste vrij­staan­de ap­par­te­ments­blok­ken van die tijd.

Aan so­ci­a­le wo­ning­bouw was Sty­nen nog niet toe – dat kwam pas in de ja­ren 50. Hier be­dien­de hij nog vol­op de be­te­re klas­se. De ap­par­te­men­ten wa­ren luxu­eus en be­schik­ten over al­le com­fort. Er wa­ren voor die tijd voor­uit­stre­ven­de snuf­jes, zo­als een goe­de­ren­lift, een bin­nen­te­le­foon en een Cu­bex­keu­ken.

Met een leng­te van vijf­tig me­ter smeek­te de ge­vel om een ont­werp dat ac­cent aan­bracht. Zo kreeg de ge­vel twee gla­zen trap­ko­kers en zijn er half­ron­de bal­kons om rit­me aan te bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.