77

De Standaard - - Economie -

ver­an­derd of niet? Wall Street staat nog al­tijd op een be­hoor­lij­ke winst dit jaar. De Eu­ro­pe­se beur­zen pres­teer­den de voor­bije we­ken wel iets min­der zwak dan hun Ame­ri­kaan­se broe­ders, maar ze zien er daar­om niet min­der bleek uit.

De beur­s­trend van de voor­bije ja­ren kan zich ook door­zet­ten. Waar­om zou­den de mach­ti­ge trek­paar­den in de VS Wall Street niet meer op sleep­touw ne­men? On­danks hun uit­schui­vers heb­ben aan­de­len zo­als Mi­cro­soft (zie gra­fiek) of Ap­ple zelfs heel wei­nig van hun op­mars moe­ten prijs­ge­ven. De­ze gro­te ka­non­nen ver­ber­gen dat ge­wo­ne aan­de­len in de VS het dit jaar ook best moei­lijk heb­ben. Drie­kwart van de 500 groot­ste Ame­ri­kaan­se aan­de­len no­te­ren 10 pro­cent la­ger dan hun top en zijn dus in cor­rec­tie.

Maar dat is al­le­maal niets als je op het Eu­ro­pe­se slag­veld loopt. Aan­de­len zo­als Umi­co­re en Be­kaert zak­ten in en­ke­le da­gen meer dan 10%. Dat zijn geen klei­ne aan­de­len. Maar ze kam­pen met een ge­brek aan li­qui­di­teit.

Dat is een oud Bel­gisch en zelfs Eu­ro­pees pro­bleem. En enorm on­der­schat door het gro­te pu­bliek en de toe­zicht­hou­ders. Door­dat de Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ver de ban­ken in een keurs­lijf dwong, is de han­del in Eu­ro­pe­se aan­de­len nog maar een der­de van wat het was voor de fi­nan­ci­ë­le cri­sis. Dat kan ne­fas­te ge­vol­gen heb­ben als er eens echt pa­niek zou uit­bre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.