Lu­kaku nekt stug­ge Zwit­sers

De Ro­de Dui­vels heb­ben hun twee­de wed­strijd in de Na­ti­ons Le­a­gue ge­won­nen. Ro­me­lu Lu­kaku be­zorg­de Bel­gië een 2­1 ze­ge te­gen Zwit­ser­land.

De Standaard - - Sport - RAF HER­MANS

BRUS­SEL I Ein­de­lijk ging het nog eens echt over voet­bal, vrij­dag­avond in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on. De Ro­de Dui­vels ont­vin­gen Zwit­ser­land in de strijd om de lei­ders­plaats in hun pou­le van de Na­ti­ons Le­a­gue. Om het ver­schil te ma­ken werd voor­af – ui­ter­aard – ge­ke­ken naar Eden Ha­zard, die eer­der op de dag ver­ko­zen werd tot Spe­ler van de Maand in de Pre­mier Le­a­gue. Bo­ven­dien stond de na­tuur­lij­ke lei­der van de ploeg pa­raat: voor de eer­ste keer in bij­na ze­ven jaar speel­de Vin­cent Kom­pa­ny nog eens acht in­ter­lands op een rij.

Niet dat het een rim­pel­lo­ze aan­loop werd naar het tref­fen met de Zwit­sers. Voor de af­trap meld­de het Fran­se L’Équi­pe dat T2 Thier­ry Hen­ry een ak­koord heeft met Mo­na­co. De voor­ma­li­ge top­spits zou er maan­dag voor­ge­steld wor­den als nieu­we hoofd­coach.

Moei­lij­ke eer­ste helft

Toe­val of niet, op het veld zorg­de Mo­na­co­spe­ler You­ri Ti­ele­mans – in af­we­zig­heid van Ke­vin De Bruy­ne en Mou­sa Dem­bélé naast Axel Wit­sel op het mid­den­veld – voor het eer­ste ge­vaar met een schot net naast. De Zwit­sers re­a­geer­den via Se­fero­vic, maar Ver­mae­len stond in de weg. De wed­strijd bleef in even­wicht en het was wach­ten op gro­te kan­sen. De Zwit­ser­se doel­man Yann Som­mer werd pas met het half­uur in zicht op de proef ge­steld door Yan­nick Car­ras­co, de be­drij­vig­ste der Bel­gen. Het laat­ste noe­mens­waar­di­ge wa­pen­feit was een schot van Dries Mer­tens na leuk sa­men­spel met Ha­zard, maar de was de match­win­naar met twee goals. bal strand­de in de han­den van Som­mer.

Met de­zelf­de 22 ac­to­ren op het veld trok de twee­de helft zich een klein kwar­tier la­ter op­nieuw lang­zaam op gang. Ha­zard speel­de Mer­tens na ze­ven mi­nu­ten heer­lijk vrij, maar diens con­tro­le was min­der en de kans was ver­ke­ken. Na een waar­schu­wing van de Zwit­sers slaag­den de Bel­gen er rond het uur dan toch in om het Zwit­sers blok te ont­re­ge­len. Na een mooie com­bi­na­tie over Ha­zard, Mer­tens en Meu­nier be­land­de de bal bij de vrij­staan­de Lu­kaku. Zijn schot was niet ge­wel­dig, maar Som­mer zag het leer wel on­der zijn arm in doel schui­ven: 1­0. Het gaf de spits blijk­baar ver­trou­wen, kort daar­na knal­de hij naast. Ook Mer­tens en Ha­zard gin­gen hun kans, zon­der suc­ces.

Ve­nijn in de staart

De Zwit­ser­se bonds­coach Vla­di­mir Petko­vic greep in en net wan­neer Mar­ti­nez dat ook wil­de doen, sloeg het nood­lot toe voor Ver­mae­len. De ver­de­di­ger greep naar de ham­strings en ver­liet met het ge­zicht op on­weer het veld. Na­cer Chad­li stond klaar, maar het was De­dry­ck Boy­a­ta die nood­ge­dwon­gen moest in­val­len. De ver­de­di­ging was dui­de­lijk ge­des­o­ri­ën­teerd, in­val­ler Ga­vra­no­vic kon na een vrije trap te mak­ke­lijk bin­nen­tik­ken.

Na de 1­1 mocht Chad­li toch in­val­len en hij scho­tel­de Lu­kaku al snel een mooie kans voor, maar de spits mik­te hoog over. Daar­voor buf­fel­de Kom­pa­ny van dicht­bij over, maar de Bel­gen kon­den als­nog een la­te ze­ge af­dwin­gen. Lu­kaku zet­te een één­twee op met Mer­tens en liet Som­mer van dicht­bij kans­loos. De top­schut­ter al­ler tij­den van de Ro­de Dui­vels be­zorg­de met zijn 45ste doel­punt in het shirt van de na­ti­o­na­le ploeg de 2­1 ze­ge. Bel­gië pakt zo zes op zes in de Na­ti­ons Le­a­gue.

© belga

Ro­me­lu Lu­kaku

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.