On­voor­spel­ba­re ra­ce bij de man­nen, Ryf fa­vo­rie­te bij de vrou­wen

De Standaard - - Sport - Die vo­rig jaar won in een re­cord­tijd,

Za­ter­dag om 18.30 Bel­gi­sche tijd dui­ken de profs het wa­ter in voor het WK Iron­man op Ha­waï: 3,86 km zwem­men, 180,2 km fiet­sen, 42,195 km lo­pen.

Bij de man­nen zal de af­we­zig­heid van twee­vou­dig win­naar en top­fa­vo­riet Jan Fro­de­no tot een erg open wed­strijd lei­den. De Duit­se ti­tel­ver­de­di­ger Pa­trick Lan­ge,

zou de gro­te fa­vo­riet moe­ten zijn, maar won dit jaar nog geen ra­ce. An­de­re gro­te kans­heb­bers zijn diens land­ge­noot Se­bas­ti­an Kien­le, win­naar in 2014, en de flam­boy­an­te Ca­na­dees Li­o­nel San­ders, de num­mer twee van vo­rig jaar. Voor on­ze land­ge­no­ten Fre­de­rik Van Lier­de en Bart Aer­nouts is een plaats tus­sen vijf en tien een re­a­lis­ti­sche am­bi­tie.

Bij de vrou­wen zal er al­licht op­nieuw geen maat staan op het Zwit­ser­se fe­no­meen Da­nie­la Ryf. De par­cours­re­cord­houd­ster wil een vier­de we­reld­ti­tel op rij. De eni­ge die mis­schien in de buurt kan blij­ven, is het Brit­se jon­ge ge­weld Lu­cy Charles. Ti­ne Dec­kers hoopt als eer­ste Bel­gi­sche ooit in de top tien te ein­di­gen. (md)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.