‘Lief­de is niet blind, ze laat je net heel scherp zien’

Over­al waar­schu­wen re­la­tie­ex­perts, fi­lo­so­fen en an­de­re goe­roes voor de ro­man­ti­sche lief­de. De ver­lief­de is een dwaas, die on­ver­mij­de­lijk met al zijn hoog­ge­span­nen ver­wach­tin­gen te­gen de muur van de re­a­li­teit zal bot­sen. Nu neemt Rika Ponnet de ver­de­di­gin

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE COR­RES­PON­DENT MONOGAMIE EVA BERGHMANS

‘Waar­om we niet zo ro­man­tisch moe­ten zijn’: het is niet eens een vraag op de co­ver van het the­ma­num­mer van Fi­lo­so­fie Ma­ga­zi­ne. Het is een vast­stel­ling die in de tijd­geest past. De re­pu­ta­tie van de ro­man­ti­sche lief­de is be­smeurd. Ze wordt wel­is­waar nog be­zon­gen in Hol­ly­wood­films en pop­songs, maar te­gen­over die zoe­te ver­ha­len uit de po­pu­lai­re cul­tuur staat een groei­en­de bat­te­rij aan ex­perts en den­kers die ons waar­schu­wen voor de on­ver­mij­de­lij­ke te­leur­stel­lin­gen in de lief­de als we die te ro­man­tisch be­zien.

De ro­man­ti­sche kijk op re­la­ties is een ver­haal dat te mooi is om waar te zijn, be­to­gen in Fi­lo­so­fie

Ma­ga­zi­ne on­der an­de­ren Alain de Bot­ton, Dirk De Wach­ter en Jan Drost. Het Hol­ly­wood­plaat­je – lief­de op het eer­ste ge­zicht, twee zie­len die el­kaar moei­te­loos be­grij­pen, nog lang en ge­luk­kig – za­delt ons met zul­ke ho­ge ver­wach­tin­gen op, dat het on­zacht lan­den is in de re­a­li­teit van het le­ven als kop­pel. Re­la­tie­the­ra­peu­te Es­ther Pe­rel, van wie eer­der dit jaar een boek over over­spel ver­scheen, noemt het ro­man­ti­sche ide­aal­beeld de laat­ste ide­o­lo­gie. De ver­wach­tin­gen die ve­len over hun re­la­ties koes­te­ren, moe­ten vol­gens Pe­rel niet on­der­doen voor het ge­loof dat men­sen vroe­ger in God stel­den – ba­ken van ver­trou­wen, steun, toe­ver­laat, zin­ge­ver.

Dis­ney of Wer­ther

De schei­dings­cij­fers die­nen als be­wijs voor de on­re­a­lis­ti­sche ver­wach­tin­gen die we te­gen­woor­dig van de lief­de heb­ben. Het valt niet te ont­ken­nen dat tot en­ke­le de­cen­nia ge­le­den veel min­der hu­we­lij­ken op de klip­pen lie­pen. Daar­uit con­clu­de­ren dat de lan­ge­ter­mijn­re­la­tie zon­der al te ro­man­ti­sche ver­wach­tin­gen het best werk­ba­re re­la­tie­mo­del is, vindt Rika Ponnet een brug te ver. ‘Het is niet om­dat men­sen geen an­de­re keu­ze had­den dan sa­men te blij­ven, dat ze ge­luk­kig wa­ren. De man­tra van De Bot­ton dat we on­ze ver­wach­tin­gen moe­ten bij­stel­len, ben ik beu ge­hoord. Er is niks mis met am­bi­tie, ook niet in de lief­de. De mees­te men­sen wor­den niet ge­luk­ki­ger als ze hun ver­wach­tin­gen naar be­ne­den bij­stel­len. Het zou kun­nen dat het voor De Bot­ton werkt, om­dat hij ie­mand is die heel erg van­uit zijn hoofd leeft. Voor mij is De Bot­ton geen voor­beeld, net zo­min als een zen­boed­dhist dat is. Als­of dit het ul­tie­me mens­zijn is: to­taal ont­hecht zijn van al­les en ie­der­een. In es­sen­tie is de mens ge­maakt om zich te hech­ten, om ver­bin­ding te zoe­ken. Je kunt je le­ven pri­ma op or­de heb­ben als sin­gle, maar dat neemt niet weg dat de mees­te men­sen be­ter af zijn als ze met ie­mand sa­men­le­ven. Als je thuis­komt en weet dat er ie­mand op je wacht – al is het een hond – dan daalt je stress­ni­veau.’

Het zijn vol­gens Ponnet niet on­ze ver­wach­tin­gen die ons ge­luk in de lief­de in de weg staan, het zijn on­ze ang­sten. On­ze angst om

© Brecht Van Maele

Rika Ponnet: ge­loof in je ta­lent voor de lief­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.