Brit­se prinses Eugenie trouwt gro­ter en chi­quer dan Harry en Meghan

De Standaard - - Buitenland -

In de­zelf­de St. Ge­or­ge’s Cha­pel in Windsor als waar in mei haar neef prins Harry trouw­de, stond gis­te­ren de Brit­se prinses Eugenie (28) voor het al­taar. De jong­ste doch­ter van prins An­drew en zijn ex Sarah Ferguson trouw­de met bar­man Jack Brooksbank (32). Kre­gen daar­voor een uit­no­di­ging: top­mo­del­len Ka­te Moss, Cin­dy Craw­ford en Ca­ra De­le­vingne, ar­ties­ten Ed Shee­r­an, El­ton Jo­hn en El­lie Goul­ding en de Clooneys en Beck­hams. De doch­ter van Rob­bie Wil­li­ams was bruids­meis­je, net als prinses Char­lot­te, het doch­ter­tje van Wil­li­am en Ka­te. Haar gro­te broer Ge­or­ge mocht de rin­gen dra­gen. And­rea Bo­cel­li zong.

Het lijst­je gas­ten is nog in­druk­wek­ken­der dan dat van Harry en Meghan Mar­kle. De klein­doch­ter van Qu­een Elizabeth II vroeg dan ook een pak meer volk: 850 gas­ten wa­ren uit­ge­no­digd, 250 meer dan bij Harry en Meghan.

Dat is niet het eni­ge waar­in Eugenie haar neef over­treft. Ter­wijl hij twee fees­ten had, houdt zij er drie. Twee vrij­dag na de ce­re­mo­nie en nog een op za­ter­dag. De 1.200 ge­wo­ne bur­gers die de ce­re­mo­nie bui­ten op groot scherm volg­den, wou zij ook. Net als de rit met de koets – hoe­wel haar rit­je kor­ter uit­viel dan dat van Harry en Meghan.

Vrees voor flop

Maar dat het op pa­pier een gro­ter feest is, wil niet zeg­gen dat er mas­sa­le be­lang­stel­ling voor was. De ho­tels in de buurt wa­ren niet uit­ver­kocht. En waar de li­vestream van Harry en Meg­hans ce­re­mo­nie dit jaar nog het meest be­ke­ken event was voor de BBC, wou de open­ba­re om­roep dit ko­nink­lijk hu­we­lijk niet eens uit­zen­den. Uit vrees voor een kijk­cij­fer­flop. Eugenie moest te­vre­den zijn met een uit­zen­ding door de com­mer­ci­ë­le zen­der ITV.

Prinses wie?

De ho­ge kos­ten voor het hu­we­lijk leid­den tot een gro­te con­tro­ver­se in GrootB­rit­tan­nië. Dat de re­ke­ning voor de se­cu­ri­ty – zo’n 2 mil­joen pond of 2,3 mil­joen eu­ro – be­taald wordt met be­las­ting­geld, pik­ken veel Brit­ten niet. Ook de ge­meen­te draait op voor een aan­tal kos­ten, zo­als de in­rich­ting van par­keer­plaat­sen en pu­blie­ke toi­let­ten. Ra­ming: 1,2 mil­joen pond of 1,4 mil­joen eu­ro.

Al 44.000 men­sen te­ken­den een pe­ti­tie met de eis dat de royals die kos­ten zelf moe­ten be­ta­len. Eugenie is maar de ne­gen­de in de volg­or­de voor de troons­op­vol­ging. Ook po­li­ti­ci mor­den: ‘Wie heeft al van prinses Eugenie ge­hoord? Ze heeft geen roy­a­le func­tie of geen zin­vol doel te­gen­over het pu­bliek, en toch moe­ten we zo­veel geld uit­ge­ven’, zei par­le­ments­lid Chris Wil­li­am­son. Zijn La­bour­col­le­ga Emma Dent noem­de het high pro­fi­le hu­we­lijks­feest voor zo’n ‘klein’ lid van de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie ‘on­ver­ant­woord’. Maar dat zal prinses Eugenie wel­licht worst ge­weest zijn toen ze wui­vend werd rond­ge­re­den in haar koets. (sir, kdr)

© epe­efe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.