Aan ver­se groen­ten en fruit

De Standaard - - Buitenland -

see­rd op over­heids­sta­tis­tie­ken en een pei­ling, en werd deels ge­spon­sord door ont­bijt­gra­nen­be­drijf Kel­logs. Voed­sel­woes­tij­nen zijn zo­nes met 5.000 tot 15.000 be­wo­ners en slechts twee of min­der be­taal­ba­re su­per­mark­ten op kor­te af­stand. Klei­ne­re out­lets wer­den niet mee­ge­teld van­we­ge hun min­der kwa­li­ta­tief, duur­de­re aan­bod.

Eén op de tien van al­le ach­ter­ge­stel­de re­gio’s van Groot­Brit­tan­nië bleek een voed­sel­woes­tijn. Dat zijn 1,2 mil­joen men­sen voor wie voed­sel duur­der of ver­der weg is dan ide­aal voor de ge­zond­heid. In het VK, num­mer drie op de Eu­ro­pe­se obe­si­tas­lijst, krijgt zo’n stu­die met­een aan­dacht. ‘Het is meer dan we waar­schijn­lijk dach­ten, maar dit blijft het pro­bleem van een kwets­ba­re min­der­heid’, zegt Cor­fe aan De Stan­daard. Voor­al ou­de­ren, ar­men en men­sen met han­di­caps heb­ben er last van.

Want, zo con­clu­deert het rap­port, ‘Ko­ning Au­to’ is es­sen­ti­eel ge­wor­den voor de voed­sel­voor­zie­ning. Zon­der ruim au­to­be­zit in lan­de­lijk ge­bied zou de kaart met voed­sel­woes­tij­nen nog on­rust­wek­ken­der zijn, geeft Cor­fe aan. On­der ou­de­re con­su­men­ten pie­kert 20 pro­cent over de af­stand tus­sen hen en een ge­zon­de, goed­ko­pe avond­maal­tijd. Voed­sel­woes­tij­nen heb­ben bo­ven­dien, te­gen de cli­chés in, mee­stal wei­nig af­haalop­ties.

Tien pro­cent hon­gert voor de kin­de­ren

Tot nu toe wer­den voed­sel­woes­tij­nen voor­al in ca­se­stu­dies be­schre­ven. De­ze stu­die kijkt voor het eerst na­ti­o­naal en be­vroeg 2.005 voed­sel­con­su­men­ten. Een kwart van die ge­zin­nen – over al­le in­ko­mens­groe­pen heen – had al on­ge­zond voed­sel ge­kocht om te

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.