Le­ra­ren aard­rijks­kun­de vre­zen voor hun vak

Dreigt aard­rijks­kun­de te ver­dwij­nen als het vak op­gaat in een clus­ter we­ten­schap­pen & tech­niek? In het ka­tho­liek on­der­wijs groeit de on­rust.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE REDACTEUR STIJN COOLS

BRUS­SEL I Van de kwa­li­fi­ca­tie ‘een­heids­worst’ tot ‘ik snap het echt niet’ en ‘dit is wel heel kort dag’. Leer­krach­ten aard­rijks­kun­de, die de ano­ni­mi­teit ver­kie­zen uit angst voor hun job, zijn niet te spre­ken over de op­maak van de nieu­we leer­plan­nen voor de eer­ste graad van het se­cun­dair on­der­wijs.

Het ka­tho­liek on­der­wijs werkt aan een nieuw vak waar­in na­tuur­we­ten­schap­pen en tech­niek ge­clus­terd zijn met aard­rijks­kun­de on­der de naam ‘We­ten­schap­pen & Tech­niek’. Scho­len krij­gen de keu­ze: of­wel be­hou­den ze die af­zon­der­lij­ke vak­ken, of­wel kie­zen ze voor de nieu­we ge­ïn­te­greer­de aan­pak met een ster­ke STEM­com­po­nent. De leer­krach­ten aard­rijks­kun­de vre­zen dat de scho­len voor­al voor die laat­ste op­tie zul­len kie­zen.

‘Er is een zeer gro­te on­ge­rust­heid’, be­ves­tigt Ri­ta Hey­r­man, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Le­raars Aard­rijks­kun­de. ‘Aard­rijks­kun­de heeft zijn plaats tus­sen de hu­ ma­ne en de na­tuur­we­ten­schap­pen. De fy­si­sche aard­rijks­kun­de past bin­nen dat nieu­we clus­ter­vak, maar aard­rijks­kun­de is zo­veel meer dan dat: het is ook na­den­ken over ge­o­po­li­tie­ke pro­ble­men, over ruim­te­lij­ke or­de­ning of over duur­zaam­heid. Er is even­goed aan­slui­ting te vin­den bij eco­no­mie en ge­schie­de­nis.’

De le­ra­ren aard­rijks­kun­de kan­ten zich niet te­gen vak­over­schrij­dend – mul­ti­dis­ci­pli­nair – wer­ken. Dat ge­beurt nu ook al. Maar met de­ze in­ter­dis­ci­pli­nai­re aan­pak vre­zen ze dat hun ei­gen ex­per­ti­se zal ver­dwij­nen. Al­leen al de af­schaf­fing van het woord ‘aard­rijks­kun­de’ voelt aan als een sym­bo­li­sche klap, vol­gens een leer­kracht.

Ruim­te­lijk be­wust­zijn

‘Aard­rijks­kun­de sti­mu­leert het ruim­te­lijk be­wust­zijn. Ge­schie­de­nis het be­wust­zijn van tijd. Bei­de vak­ken zijn com­ple­men­tair. Waar­om blijft het ene on­aan­ge­roerd en wordt het an­de­re op­ge­slokt?’, vraagt Hey­r­man zich af.

De di­rec­teur­ge­ne­raal van het Ka­tho­liek On­der­wijs Vlaan­de­ren, Lie­ven Boe­ve, be­grijpt de on­ge­rust­heid, maar be­na­drukt dat het ka­tho­liek on­der­wijs een net­werk­or­ga­ni­sa­tie is. ‘De vraag om dit te doen, is spe­ci­fiek van­uit de scho­len ge­ko­men. We slui­ten hier­mee ook aan op het ba­sis­on­der­wijs, waar­bij in het nieu­we leer­plan ge­ko­zen werd voor een in­te­gra­tie van ruim­te­lij­ke, we­ten­schap­pe­lij­ke en tech­ni­sche as­pec­ten. Zo­wel het be­houd van het vak als het op­ne­men in een clus­ter­vak zijn le­gi­tie­me op­ties.’

Boe­ve wijst er nog op dat aard­rijks­kun­de aan de KU Leu­ven on­der de fa­cul­teit We­ten­schap­pen valt.

Een be­zorgd­heid die Boe­ve en de le­ra­ren aard­rijks­kun­de wel de­len is de strak­ke ti­ming: op 1 sep­tem­ber 2019 moe­ten de nieu­we eind­ter­men en dus ook de nieu­we leer­plan­nen in voe­ge tre­den, met bij­be­ho­ren­de hand­boe­ken en cor­rect ge­train­de leer­krach­ten. ‘Ter­wijl er op dit mo­ment nog maar wei­nig con­cre­te in­for­ma­tie is’, zegt Hey­r­man. ‘Het op­lei­den van een goe­de aard­rijks­kun­de­leer­kracht vergt drie jaar in­ten­sie­ve in­span­ning. Er be­staan ook am­per trai­nin­gen voor in­ter­dis­ci­pli­nai­re di­dac­tiek.’

Boe­ve hoopt de ont­werp­leer­plan­nen bin­nen­kort be­schik­baar te ma­ken voor de scho­len, zo­dat de leer­krachten­teams er­mee aan de slag kun­nen. Er start ook een na­scho­lings­pro­ject om de scho­len voor te be­rei­den. Het Ge­meen­schaps­on­der­wijs GO! com­mu­ni­ceert vol­gen­de week over zijn nieu­we ont­werp­leer­plan­nen.

‘Aard­rijks­kun­de heeft zijn plaats tus­sen de hu­ma­ne en de na­tuur­we­ten­schap­pen’ RI­TA HEY­R­MAN Ver­e­ni­ging Le­raars Aard­rijks­kun­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.