EEN ‘PER­FECT STORM’ BIJ BPOST

De Standaard - - Vooraan - RU­BEN MOOIJMAN

De Bel­gi­sche staat is gis­te­ren 114 mil­joen eu­ro ar­mer ge­wor­den. Zo­veel waar­de ver­lo­ren de aan­de­len Bpost die in over­heids­han­den zijn. Het aan­deel dui­kel­de liefst 10,82 pro­cent naar be­ne­den. Niet al­leen het per­so­neel en de vak­bon­den, maar ook de be­leg­gers heb­ben het ver­trou­wen in het staats­be­drijf op­ge­zegd.

De pro­ble­men sta­pe­len zich op. De vijfdaagse staking toont aan dat de so­ci­a­le ver­hou­din­gen gron­dig ver­ziekt zijn. Wie goed heeft op­ge­let, kon het zien aan­ko­men. Bpost kampt met een hard­nek­kig per­so­neels­ge­brek. Al lan­ge tijd flak­ke­ren her en der in het land spon­ta­ne werk­on­der­bre­kin­gen op. Die brand­jes wor­den meest­al snel ge­blust, maar ze wij­zen op een struc­tu­reel pro­bleem dat maar niet op­ge­lost ge­raakt. Te­ge­lijk moet Bpost het hoofd bie­den aan de krim­pen­de markt voor brie­ven­post en de ra­zend­snel­le groei van de pak­jes­sec­tor, zit het met een te duur be­taal­de over­na­me in de Ver­e­nig­de Sta­ten, komt de pri­va­ti­se­ring van de post­markt dich­ter­bij, re­kent de groot­ste aan­deel­hou­der op re­gel­ma­ti­ge di­vi­dend­be­ta­lin­gen en stel­len ana­lis­ten las­ti­ge vra­gen over de af­ne­men­de ren­ta­bi­li­teit. Van een per­fect storm ge­spro­ken.

Het is ver­ont­rus­tend hoe snel het tij er ge­keerd is. In 2013 trok Bpost naar de beurs als één van de best draai­en­de Eu­ro­pe­se post­be­drij­ven. Het zelf­ver­trou­wen was groot toen drie jaar la­ter ge­poogd werd Pos­tNL in te lij­ven. Al speel­den daar­bij toen al de­fen­sie­ve over­we­gin­gen: de Ne­der­lan­ders ston­den al een stuk ver­der in de pak­jes­markt en wa­ren ge­pokt en ge­ma­zeld in een con­cur­ren­ti­ë­le om­ge­ving. In Ne­der­land was de post­markt im­mers al open­ge­gooid.

Bpost moet nu op ve­le fron­ten te­ge­lijk strij­den. Pri­o­ri­teit num­mer één is het ver­be­te­ren van de so­ci­a­le ver­hou­din­gen. Maar toe­ge­vin­gen doen aan de vak­bon­den be­te­kent ex­tra kos­ten. En die op­lo­pen­de kos­ten re­sul­te­ren juist in de af­brok­ke­len­de ren­ta­bi­li­teit die de beurs­koers doet dui­ken. Te­ge­lijk moe­ten ook de gro­te klan­ten wor­den ge­rust­ge­steld die tij­dens de staking naar con­cur­ren­ten zijn over­ge­stapt. Tij­de­lijk, hoopt Bpost. En dan is er nog het plan voor de post­be­de­ling met twee snel­he­den, dat een ope­ra­ti­o­ne­le tour de for­ce vergt, en waar ook de me­de­wer­king van de bon­den voor no­dig is.

Dit al­les tot een goed ein­de bren­gen zal het ui­ter­ste ver­gen van het be­drijf, de groot­ste aan­deel­hou­der, het per­so­neel en het ma­na­ge­ment. Als al­le par­tij­en zich daar­van be­wust zijn, is er al een eer­ste stap ge­zet.

Het is ver­ont­rus­tend hoe snel het tij ge­keerd is bij Bpost

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.