VOOR­AF

Wijst dat er­op dat de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent denkt dat hij daar­mee weg­komt zon­der een po­li­tie­ke prijs te be­ta­len.

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE REDACTRICE INE ROOX

Daags na de Con­gres­ver­kie­zing in Ame­ri­ka heeft pre­si­dent Do­nald Trump zijn mi­nis­ter van Jus­ti­tie Jeff Ses­si­ons ont­sla­gen, en tij­de­lijk ver­van­gen door staf­chef Mat­thew Whi­ta­ker. Die over­ziet nu het Rus­land­on­der­zoek van de spe­ci­a­le aan­kla­ger Ro­bert Mu­el­ler. Ses­si­ons had zich­zelf in dat on­der­zoek ge­wraakt, om­dat hij na con­tac­ten met Rus­sen als be­trok­ken par­tij kon wor­den be­schouwd. Hij liet de su­per­vi­sie op het on­der­zoek over aan on­der­mi­nis­ter Rod Ro­sen­stein, een Re­pu­bli­kein die zich erg on­af­han­ke­lijk op­stelt. Het is mo­men­teel on­dui­de­lijk wel­ke rol Ro­sen­stein nog speelt.

BRUS­SEL I Al meer dan een jaar werkt aan­kla­ger Ro­bert Mu­el­ler met een zwaard van Da­mo­cles bo­ven het hoofd. Pre­si­dent Trump doet Mu­el­lers on­der­zoek con­se­quent af als ‘be­drog’ en spreekt van een po­li­tie­ke ‘hek­sen­jacht’ te­gen zijn be­wind. Trumps ra­di­ca­le ach­ter­ban vindt net het­zelf­de. Bij zijn sup­por­ters zou Trump dan ook geen en­ke­le po­li­tie­ke prijs be­ta­len als hij straks ook Mu­el­ler ont­slaat.

De nieu­we Jus­ti­tie­mi­nis­ter ad in­te­rim lijkt op de­zelf­de lijn te zit­ten als de pre­si­dent. Mat­thew Whi­ta­ker liet zich al ont­val­len dat Mu­el­lers on­der­zoek vol­gens hem te ver gaat. Als toe­zicht­hou­der krijgt Whi­ta­ker nu heel wat macht.

1. Kan Whi­ta­ker het on­der­zoek sa­bo­te­ren?

zijn on­der­zoek voor­leg­gen aan de mi­nis­ter van Jus­ti­tie, die daar­na ei­gen­han­dig be­slist wat er­mee ge­beurt. Whi­ta­ker kan Mu­el­lers on­der­zoek ook fi­nan­ci­eel droog­leg­gen, en de spe­ci­a­le aan­kla­ger ver­plich­ten be­paal­de spo­ren niet ver­der te on­der­zoe­ken. Hij kan Mu­el­ler dus in­hou­de­lijk sa­bo­te­ren.

Maar in de VS wordt het spel nog vui­ler ge­speeld en kan de sa­bo­ta­ge van ve­le kan­ten ko­men. Be­drij­ven spe­ci­a­li­se­ren er zich in de zoek­tocht naar mod­der over po­li­tie­ke te­gen­stan­ders. Mu­el­lers kan­toor heeft on­langs de FBI in­ge­licht dat en­ke­le vrou­wen veel geld zou zijn be­loofd, als ze Mu­el­ler pu­bliek van sek­su­eel wan­ge­drag zou­den be­schul­di­gen. Mu­el­lers kan­toor werd daar­over door en­ke­le jour­na­lis­ten ge­tipt.

2. Wat on­der­zoekt Mu­el­ler pre­cies?

Als spe­ci­a­le aan­kla­ger on­der­zoekt Mu­el­ler of er naar aan­lei­ding van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zing in 2016 con­tac­ten wa­ren tus­sen de Rus­si­sche re­ge­ring en Trumps cam­pag­ne­team. Niet Mu­el­ler, maar wel de toen­ma­li­ge FBI­di­rec­teur Ja­mes Co­mey be­gon met dat on­der­zoek, maar Co­mey werd door pre­si­dent Trump ont­sla­gen. Kort daar­na, in mei 2017, nam Mu­el­ler het over.

3. Kwam Mu­el­ler al iets op het spoor?

‘Pro­tect the In­ves­ti­ga­ti­on’ is een nieu­we, po­li­tiek neu­tra­le or­ga­ni­sa­tie, die het bre­de pu­bliek wil in­for­me­ren over Mu­el­lers on­der­zoek en op haar web­si­te nauw­ge­zet rap­por­teert over de stand van za­ken er­van. De cij­fers zijn veel­zeg­gend. Mu­el­lers team heeft al 32 in­di­vi­du­en en 3 or­ga­ni­sa­ties aan­ge­klaagd voor in to­taal 191 mis­drij­ven. Acht ver­dach­ten zijn in­tus­sen schul­dig be­von­den, on­der wie vijf voor­ma­li­ge me­de­wer­kers van Do­nald Trump, en vier on­der hen kre­gen al een ge­van­ge­nis­straf. De schul­di­gen zijn geen klei­ne gar­na­len. Het gaat on­der an­de­ren om Trumps oud­cam­pag­ne­lei­der Paul Mana­fort, zijn voor­ma­li­ge na­ti­o­na­le vei­lig­heids­ad­vi­seur Mi­chael Flynn, en zijn voor­ma­li­ge per­soon­lij­ke ad­vo­caat Mi­chael Co­hen.

Om de cam­pag­ne voor de Mid­terms niet te ver­sto­ren, hield Mu­el­lers team zich even koest, door nie­mand te dag­vaar­den of te la­ten ar­res­te­ren. Daar­om was de ver­wach­ting dat Mu­el­ler met­een na de ver­kie­zin­gen er weer vol­op te­gen­aan zou gaan – mis­schien wel door zijn lang­ver­wach­te eind­con­clu­sie te for­mu­le­ren. Het werd even­zeer ver­wacht dat Trump dit zou pro­be­ren te voor­ko­men, bij­voor­beeld door Ses­si­ons of Ro­sen­stein te ont­slaan, of op een zij­spoor te zet­ten. Daar­om kwam Ses­si­ons’ ont­slag niet als een ver­ras­sing.

4. Heeft Mu­el­ler te lang met zijn con­clu­sie ge­wacht?

Phi­lip Al­len La­co­va­ra vindt van wel. Hij is de voor­ma­li­ge staf­hou­der van het dis­trict of Co­lum­bia (waar­in Was­hing­ton ligt) en was ad­vi­seur van de aan­kla­gers in het Wa­ter­ga­te­on­der­zoek. La­co­va­ra be­grijpt niet dat Mu­el­ler zijn eind­rap­port tot na de Mid­term­ver­kie­zing heeft in­ge­hou­den, schrijft hij

Mu­el­lers kan­toor heeft on­langs de FBI in­ge­licht dat en­ke­le vrou­wen veel geld zou zijn be­loofd, als ze Mu­el­ler pu­bliek van sek­su­eel wan­ge­drag zou­den be­schul­di­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.