Hoe ma­ke­laar Za­ha­vi aan de touw­tjes trok bij Moes­kroen (en de Pro Le­a­gue dat wist)

Roy­al Ex­cel Moes­kroen houdt vol dat ma­ke­laar Pi­ni Za­ha­vi geen in­vloed heeft op de club. Maar uit do­cu­men­ten van Foot­ball Leaks blijkt dat Za­ha­vi in 2016 er ze­ker de ster­ke man was. Of­fi­ci­eel was dat ech­ter niet het ge­val, en dus kreeg de club een li­cen­tie

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE REDACTEUR MARK EECKHAUT IN SA­MEN­WER­KING MET EIC

BRUS­SEL I ‘Het lijkt me dui­de­lijk dat RE Moes­kroen, zo­als de struc­tuur van de club er van­daag uit­ziet, op­nieuw pro­ble­men zal heb­ben om een li­cen­tie te krij­gen. (…) Het lijkt me evi­dent dat het de moei­te waard is om over een even­tu­e­le ver­koop te gaan spre­ken. Maar ik kan u al­leen maar aan­ra­den om die ge­sprek­ken di­rect met P.Z. te voe­ren in plaats van met tus­sen­per­so­nen. U heeft goeie re­la­ties met hem en dat moet u toe­la­ten recht op het doel af te gaan.’

Was ge­te­kend Pier­re Fran­çois, ceo van de Bel­gi­sche Pro Le­a­gue, in een mail van don­der­dag 29 sep­tem­ber 2016 aan Va­dim Va­si­ly­ev, de vi­ce­voor­zit­ter van AS Mo­na­co, en aan diens rech­ter­hand de Belg Fi­lips Dhondt. Va­si­ly­ev is de ver­trou­wens­man van Dmi­try Ry­bo­lo­vlev, de mil­jar­dair ach­ter AS Mo­na­co.

De e­mail is één van de Foot­ball Leaks­do­cu­men­ten die het Duit­se week­blad Der Spie­gel in han­den kreeg en deel­de met het Eu­ro­pe­se on­der­zoeks­net­werk van jour­na­lis­ten EIC en De Stan­daard.

Over het schim­mi­ge ei­ge­naar­schap van Roy­al Ex­cel Moes­kroen en de rol van ma­ke­laar Pi­ni Za­ha­vi in de Ju­pi­ler Le­a­gue – de hoog­ste voet­bal­klas­se – is sinds 2015 een bit­se strijd aan de gang tus­sen Moes­kroen ener­zijds en zo­wat al­le Vlaam­se clubs die door­heen de ja­ren met Moes­kroen in de de­gra­da­tie­strijd wa­ren ver­wik­keld an­der­zijds. OH Leu­ven, KVC Wes­ter­lo, Sint­Trui­den, SK Lom­mel en last but not least, in het vo­ri­ge voet­bal­sei­zoen, KV Me­che­len.

Cen­traal dis­cus­sie­punt: vol­gens de re­gels van de Fifa en de Bel­gi­sche li­cen­tie­com­mis­sie mo­gen ma­ke­laars geen club be­zit­ten.

Waar­om P.Z.?

Fran­çois zijn mail naar Va­si­ly­ev schreef, was AS Mo­na­co al een paar maan­den op zoek naar een Bel­gi­sche sa­tel­liet­club om spe­lers te stal­len. Uit­ein­de­lijk zou die zoek­tocht naar Cer­cle Brug­ge lei­den (DS 6 no­vem­ber). Maar op 29 sep­tem­ber 2016, de dag dat Fran­çois zijn mail aan Va­si­ly­ev en Dhondt ver­stuur­de, la­gen al­le op­ties nog open. Ook de pis­te Moes­kroen.

Het is een vreem­de mail. Fran­çois geeft Va­si­ly­ev en Mo­na­co na­me­lijk ex­pli­ciet de raad om te on­der­han­de­len met P.Z., de man die vol­gens Fran­çois aan de touw­tjes trekt bij Moes­kroen. Die P.Z is nie­mand min­der dan de Is­ra­ë­li­sche su­per­ma­ke­laar Pi­ni Za­ha­vi. Maar waar­om zegt de ceo van de Pro Le­a­gue dat AS Mo­na­co moet on­der­han­de­len met Za­ha­vi?

Want op 29 sep­tem­ber 2016 had Za­ha­vi of­fi­ci­eel niets meer te zeg­gen bij Moes­kroen. Hij ver­kocht de club al in ja­nu­a­ri van dat jaar. En net om­dat Za­ha­vi er of­fi­ci­eel niets meer te zeg­gen had, kreeg Moes­kroen in de len­te van 2016 een li­cen­tie voor het sei­zoen 2016­2017.

Ma­ke­laars­club

De dis­cus­sie over de rol van Za­ha­vi in Moes­kroen woedt sinds de club in au­gus­tus 2015 in de han­den kwam van Gol Foot­ball Mal­ta Ltd, de Mal­te­se ma­ke­laars­ven­noot­schap van Pi­ni Za­ha­vi en zijn col­le­ga ma­ke­laar Fa­li Ra­ma­da­ni. Gro­te, rij­ke ma­ke­laars als Za­ha­vi

Pier­re Fran­çois, de ceo van de Pro Le­a­gue, wist op 29 sep­tem­ber 2016 blijk­baar dat Za­ha­vi de ech­te ei­ge­naar van Moes­kroen was

koch­ten in die tijd clubs waar­door ze het Fifa­ver­bod op Third Par­ty Ow­ner­ship (TPO) kon­den om­zei­len.

TPO kwam er­op neer dat een spe­ler geen ei­gen­dom was van de club, maar wel van een in­ves­te­rings­fonds dat de spe­ler dan weer via een ma­ke­laar aan de club ver­huur­de. Op die ma­nier kon­den de clubs voor wei­nig geld toch spe­lers aan­trek­ken die ze an­ders niet kon­den be­ta­len.

Maar op die ma­nier wer­den die (vaak) nood­lij­den­de clubs te af­han­ke­lijk van ma­ke­laars en werd ook het ri­si­co op match­fixing te groot. Om over de schim­mi­ge fi­nan­ci­ë­le struc­tu­ren ach­ter het sys­teem nog maar te zwij­gen. De Fifa greep daar­om in mei 2015 in en ver­bood TPO.

Daar­om koch­ten ma­ke­laars à la Za­ha­vi zelf een club. Moes­kroen werd in au­gus­tus 2015 via Gol Foot­ball Mal­ta Ltd de eer­ste ma­ke­laars­club in Bel­gië. Maar het sprook­je duur­de niet lang.

De li­cen­tie­com­mis­sie – die met arg­waan naar Moes­kroen en Za­ha­vi keek – ver­streng­de in de­cem­ber 2015 de voor­waar­den om een li­cen­tie te kun­nen krij­gen. Clubs mo­gen sinds die dag geen aan­toon­ba­re links meer heb­ben met ma­ke­laars. De con­struc­tie die Za­ha­vi en Ra­ma­da­ni in 2015 had­den op­ge­zet met Moes­kroen, kon dus niet meer.

In ja­nu­a­ri 2016 droe­gen Za­ha­vi en co. de aan­de­len van Gol voor in to­taal tien eu­ro over aan La­ti­mer Li­mi­ted, een Mal­te­se ven­noot­schap waar Adar Za­ha­vi, de neef

van Pi­ni, de ei­ge­naar van was.

Een cos­me­ti­sche in­greep, voer­den de an­de­re clubs aan, maar Moes­kroen ont­ken­de. Met suc­ces, want de He­ne­gouw­se club kreeg in de len­te van 2016 een li­cen­tie. De li­cen­tie­com­mis­sie en de be­roeps­in­stan­tie BAS (Bel­gisch Ar­bi­tra­ge­hof voor de Sport) za­gen geen be­wij­zen dat Pi­ni Za­ha­vi de ech­te ei­ge­naar was.

Maar Pier­re Fran­çois, de ceo van de Pro Le­a­gue, wist op 29 sep­tem­ber 2016 blijk­baar be­ter. Hij raad­de de kan­di­daat­ko­pers van Moes­kroen aan om recht­streeks met Za­ha­vi te on­der­han­de­len. Pi­ni Za­ha­vi dan wel, niet Adar.

Weer li­cen­tie

Va­dim Va­si­ly­ev en Dhondt de­den wat Pier­re Fran­çois hen sug­ge­reer­de. Ze stuur­den een mail naar Pi­ni Za­ha­vi en die ant­woord­de op 1 no­vem­ber 2016.

‘Dag Va­dim, ik hoop dat met jou al­les goed is. Zo­als af­ge­spro­ken wat be­treft Moes­kroen FC, in bij­la­ge een sa­men­vat­ting van on­ze fi­nan­ci­ë­le in­breng in Moes­kroen. Ik vlieg naar het hoofd­kwar­tier don­der­dag. Als ik te­rug ben, kom ik je op­zoe­ken. War­me groe­ten, Pi­ni.’

Veer­tien da­gen la­ter gin­gen Va­si­ly­ev en co. op be­zoek bij Moes­kroen. In een mail van 17 no­vem­ber 2016 aan Za­ha­vi dan­ken ze Pi­ni en diens ver­trou­we­ling Hum­ber­to Pai­va voor de war­me ont­vangst die ze er kre­gen. En ze maak­ten van de ge­le­gen­heid ge­bruik om aan Pi­ni Za­ha­vi bij­ko­men­de in­for­ma­tie te vra­gen over de wet­te­lij­ke, fi­nan­ci­ë­le en ad­mi­ni­stra­tie­ve as­pec­ten van de club.

RE Moes­kroen kreeg ook een jaar la­ter pro­bleem­loos een li­cen­tie voor het sei­zoen 2017­2018. De li­cen­tie­com­mis­sie en in beroep het BAS za­gen op­nieuw geen en­kel be­wijs dat Moes­kroen in de han­den van Za­ha­vi zat. Tot gro­te frus­tra­tie van KV Me­che­len dat de­gra­deer­de.

Piem­pongsant

Van­daag is Moes­kroen in han­den van de ven­noot­schap naar Iers recht Bo­go Li­mi­ted van de Thai­se za­ken­man Pai­roj Piem­pongsant. De links met Za­ha­vi en Ra­ma­da­ni lij­ken zwak­ker maar ze zijn er nog wel. Piem­pongsant is een goeie za­ken­re­la­tie van Pi­ni Za­ha­vi. In de mails die Pai­roj en zijn zoon ‘Pe­te’ met Za­ha­vi wis­se­len, spre­ken ze hem aan met zijn koos­naam ‘uncle’. Dat blijkt uit Foot­ball Leaks. De hui­di­ge spor­tief di­rec­teur van Roy­al Ex­cel Moes­kroen, Jur­gen Rö­ber, is dan weer nauw gel­inkt met de rech­ter­hand van Za­ha­vi, Fa­li Ra­ma­da­ni, met wie hij eind ja­ren 90 sa­men­werk­te in Ber­lijn.

Pai­roj Piem­pongsant wil on­der­tus­sen al­weer de helft van zijn aan­de­len in Moes­kroen ver­ko­pen. Hij heeft nu ge­ïn­ves­teerd in de Griek­se club Pa­na­thi­nai­kos.

Moes­kroen ben­gelt zo­als ie­der jaar on­der­aan de Ju­pi­ler Le­a­gue. De de­gra­da­tie dreigt op­nieuw. Of zul­len Pi­ni Za­ha­vi en Fa­li Ra­ma­da­ni tij­dens de win­ter­mer­ca­to op­nieuw een blik met spe­lers open­trek­ken?

De hui­di­ge Thai­se ei­ge­naar van Moes­kroen, Pai­roj Piem­pongsant, heeft ster­ke ban­den met Pi­ni Za­ha­vi

Pi­ni Za­ha­vi on­der­han­del­de in 2016 met AS Mo­na­co over de ver­koop van Moes­kroen, ter­wijl hij of­fi­ci­eel geen band meer had met de Waal­se club

© Rho­nald Blom­mes­tijn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.