‘Spij­be­laars? Laat ze in­for­me­ren naar hun kan­sen op een job’ ‘Leer­lin­gen ga­ven aan ver­rast te zijn door de toe­na­de­ring van de school’

In plaats van spij­be­laars de deur te wij­zen, moe­ten scho­len ze en­ga­ge­ren. Ho­ge­school UCLL ex­pe­ri­men­teert met een nieu­we aan­pak.

De Standaard - - Binnenland - Wor­ste­len met spij­be­laars.

BRUS­SEL I Een A4’tje met min­stens drie hand­te­ke­nin­gen er­on­der: die van de leer­ling, die van een van de ou­ders en die van een lid van de di­rec­tie. Zo ziet een stan­daard spij­bel­con­tract er­uit. Daar­in staat ge­spe­ci­fi­ceerd dat een leer­ling geen les meer mag mis­sen, goe­de pun­ten moet ha­len en zich voor­beel­dig dient te ge­dra­gen. Zo niet volgt er een tij­de­lij­ke of de­fi­ni­tie­ve uit­slui­ting.

Hoe­veel van der­ge­lij­ke con­trac­ten er de voor­bije ja­ren af­ge­slo­ten zijn, is niet dui­de­lijk. Het ka­bi­net van mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V) houdt er cen­traal geen ge­ge­vens over bij. Maar vol­gens Kristof Das, do­cent Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding aan de UCLL, is elk stan­daard­con­tract er een te veel. Vol­gens hem doen ze meer kwaad dan goed. ‘Scho­len cre­ë­ren op de­ze ma­nier af­stand tot hun leer­lin­gen, ter­wijl ze voor toe­na­de­ring zou­den moe­ten kie­zen. Een der­ge­lijk con­tract dient vaak ook veel­eer als le­gi­ti­ma­tie om een leer­ling van school te ver­wij­de­ren, niet zo­zeer als een aan­moe­di­ging.’

In het ka­der van een on­der­zoeks­pro­ject naar de leer­loop­ba­nen van de toe­komst ex­pe­ri­men­te­ren Das en zijn stu­den­ten met een nieu­we, in­no­va­tie­ve aan­pak. Ook met een con­tract, maar daar­in be­lo­ven de hard­nek­ki­ge spij­be­laars en­ga­ge­men­ten op te ne­men. Zo moe­ten ze aan tien leer­krach­ten vra­gen waar hun kwa­li­tei­ten en mo­ge­lijk­he­den lig­ gen, moe­ten ze con­tact op­ne­men met een be­drijfs­lei­der om te vra­gen wat zij be­lang­rijk vin­den bij de aan­wer­ving van per­so­neel en moe­ten ze bij de VDAB in­for­me­ren naar de te­werk­stel­lings­kan­sen van school­ver­la­ters zon­der di­plo­ma of ge­tuig­schrift. Ook een ge­sprek met de ou­ders hoort er­bij. Het maakt van fre­quen­te spij­be­laars niet plots mee­gaan­de leer­lin­gen. Das: ‘Maar de leer­ling­be­ge­lei­ders die hier­mee aan de slag gin­gen, rap­por­teer­den wel dat leer­lin­gen aan­ga­ven ver­rast te zijn door de toe­na­de­ring van de school. Ze zijn snel­ler be­reid om toch een keu­ze te ma­ken voor het on­der­wijs in plaats van af te ha­ken.’

Her­stel­ge­richt den­ken

Das ziet het con­tract niet als een re­sul­taats­ver­bin­te­nis. Uit­slui­ting is met an­de­re woor­den van ta­fel. ‘Ik be­sef dat er ge­noeg leer­krach­ten zijn die dit heel raar zul­len vin­den: die vin­den dat er als­nog ge­straft moet wor­den. Maar her­stel­ge­richt den­ken lost zo­veel meer op.’

Uit de nieu­we cij­fers over spij­be­len van mi­nis­ter Cre­vits bleek gis­te­ren dat het aan­tal spij­be­laars in het se­cun­dair on­der­wijs stijgt. Voor­al de scho­len in groot­ste­den wor­ste­len er­mee. Het aan­tal leer­lin­gen dat de­fi­ni­tief uit­ge­slo­ten wordt, daalt wel. (sco)

KRISTOF DAS

Do­cent leer­lin­gen­be­ge­lei­ding

© Ger Loef­fen/hh

Voor­al de scho­len in groot­ste­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.