Van Ros­sem al­weer ver­oor­deeld

‘Ik heb geen frau­de­geld’, zegt Jean Pier­re Van Ros­sem (73). Toch werd hij ver­oor­deeld tot twee jaar cel voor fi­nan­ci­eel ge­sjoe­mel.

De Standaard - - Binnenland - YVES BAR­BIEUX

BRUS­SEL I ‘Jean Pier­re Van Ros­sem zegt van zich­zelf dat hij zo arm is als Job. Waar haalt hij dan het geld om te le­ven als God in Frank­rijk?’ Van Ros­sem is er klaar­blij­ke­lijk niet in ge­slaagd om on­der de ra­dar te blij­ven van de fi­nan­ci­ë­le speur­ders. Hij is vrij­dag ver­oor­deeld voor wit­was­sen, be­las­ting­frau­de, op­lich­ting en schrift­ver­val­sing.

De ex­beurs­goe­roe kampt ook nog al­tijd met de na­wee­ën van het Mo­ney­tron­schandaal, een groot­scha­li­ge op­lich­ting met beurs­spe­cu­la­ties die hem, be­hal­ve vijf jaar cel, heeft op­ge­za­deld met een schul­den­berg van 20 mil­joen eu­ro. Het ap­par­te­ment waar hij woont – hij noemt het zelf een kruip­kot – is klein. Maar vol­gens het ge­recht is dat al­le­maal schijn.

Ver­dach­te trans­ac­ties

Acht jaar ge­le­den kreeg de an­ti­wit­was­cel van de po­li­tie ver­dach­te trans­ac­ties in de ga­ten op re­ke­nin­gen van Van Ros­sem zelf, en van zijn Rus­si­sche vrien­din en haar zoon. Tien­dui­zen­den eu­ro’s wer­den daar­op ge­stort en kort daar­na cash af­ge­haald. Du­re reis­jes, kost­ba­re ju­we­len: Van Ros­sem haal­de zijn kre­diet­kaart vaak boven om het zich­zelf en zijn vrien­din naar de zin te ma­ken. Te­ge­lijk gaf het paar slechts een scha­mel in­ko­men aan. Het gaat om Van Ros­sems klein pen­si­oen als volks­ver­te­gen­woor­di­ger.

Voor de speur­ders was het dui­de­lijk: Van Ros­sem, eer­der ver­oor­deeld voor op­lich­ting, was zijn stre­ken niet ver­leerd. ‘Met wat hij ver­dien­de, kon hij het on­mo­ge­lijk zo breed la­ten han­gen. De hon­der­den mil­joe­nen van Mo­ney­tron zijn nooit ge­von­den. Daar zal hij nog wel een stuk­je van op een Zwit­ser­se re­ke­ning ver­stopt heb­ben.’

Du­re Fer­ra­ri’s

Non­sens, be­weert Van Ros­sem. Van zijn glo­rie­ja­ren blijft er in­der­daad wei­nig over. Weg zijn de Fer­ra­ri’s waar hij graag mee pronk­te, weg de ple­zier­jach­ten waar­voor hij po­seer­de. Weg de bank­bil­jet­ten waar hij op een van zijn hu­we­lijks­fees­ten mee naar het pu­bliek gooi­de.

Maar is hij wer­ke­lijk tot in­keer ge­ko­men? Het ro­ken heeft Van Ros­sem af­ge­zwo­ren, om zijn met am­pu­ta­tie be­dreig­de rech­ter­been te red­den. De kop­pig­heid is er ook wat af. Zo heeft hij een ein­de ge­maakt aan een 63 jaar ou­de ve­te met zijn va­der. Die had het ge­waagd het lie­ve­lings­ko­nijn van de klei­ne Jean Pier­re op te of­fe­ren voor een com­mu­nie­maal.

Ook de po­li­tie­ke dri­ve is ver­welkt na zijn een­ma­lig suc­ces bij de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen in 1991 (de lijst Ros­sem be­haal­de toen drie ze­tels in de Ka­mer en één in de Se­naat, red.). Maar op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na kon­digt Van Ros­sem wel een po­li­tie­ke co­me­back aan op een hem ei­gen, uit­da­gen­de ma­nier: ‘Nut­ti­ger daar dan twee jaar in de bak.’

Van Ros­sem blijft strijd­vaar­dig. ‘Waar zijn de be­wij­zen?’, werpt hij de speur­ders voor de voe­ten. ‘Waar zijn die 390.000 eu­ro’s frau­de­geld die het ge­recht mij wil af­pak­ken, waar de 270.000 eu­ro van mijn vrien­din?’

De ver­beurd­ver­kla­ring ge­beur­de ‘bij equi­va­lent’. Ze kan do­de let­ter blij­ven als het ge­recht niets vindt om in be­slag te ne­men. Te­gen de ver­oor­de­ling tot twee jaar ef­fec­tie­ve cel­straf heeft Van Ros­sem be­roep aan­ge­te­kend.

Op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na kon­digt Van Ros­sem een te­rug­keer naar de po­li­tiek aan. ‘Nut­ti­ger daar dan twee jaar in de bak’

© photo news

Jean Pier­re Van Ros­sem: ‘Ik heb he­le­maal geen geld meer.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.