Clubs uit 1B vech­ten du­bi­eu­ze li­cen­tie van Moes­kroen aan

De Standaard - - Binnenland - on­af­han­ke­lij­ke zijn. (bla, kvu, lvdw, fbu, jug)

De po­si­tie van ceo Pier­re Fran­çois van de Pro Le­a­gue wan­kelt. Dat Moes­kroen een li­cen­tie kreeg ter­wijl hij toe­gaf dat Les Hur­lus in han­den was van een spe­lers­ma­ke­laar, ver­oor­zaakt flin­ke dei­ning bij de prof­ploe­gen. De clubs in 1B over­we­gen zelfs ju­ri­di­sche stap­pen na de be­richt­ge­ving over Foot­ball Leaks in de­ze krant (DS 9 no­vem­ber).

Sinds 2015 is het ver­bo­den dat een spe­lers­ma­ke­laar be­lan­gen heeft in een club. Wie die re­gel niet na­leeft, krijgt geen li­cen­tie. Maar nu is er de zaak­Moes­kroen: hoe­wel de Is­ra­ë­li­sche spe­lers­ma­ke­laar Pi­ni Za­ha­vi ach­ter de scher­men Moes­kroen run­de, acht­te de Pro Le­a­gue het niet be­we­zen dat Za­ha­vi daad­wer­ke­lijk de ei­ge­naar was. Be­hal­ve dan Pier­re Fran­çois: in mail­ver­keer met AS Mo­na­co, twee jaar ge­le­den kan­di­daat­over­ne­mer, schreef de ceo van de Pro Le­a­gue dat ko­pers zich tot Za­ha­vi moesten wen­den.

In de Ope­ra­tie Scho­ne Han­den werd op­ge­roe­pen voor meer on­af­han­ke­lij­ken in het voet­bal­be­stel. Laat Fran­çois nu zo’n

Voor­zit­ter Marc Cou­c­ke blijft zijn ceo ver­de­di­gen. ‘Ik heb nog nooit be­den­kin­gen over hem ge­had. Ik ken het dos­sier niet vol­doen­de, maar als het gaat om één zin uit één mail … Zo­als ik voor­speld had, zal er veel te­gen­kan­ting ko­men te­gen de her­struc­tu­re­rin­gen die we wil­len door­voe­ren. Men pro­beert de ge­loof­waar­dig­heid aan te tas­ten van de­ge­nen die de zaak wil­len uit­mes­ten.’ Niet ie­der­een neemt ge­noe­gen met die ver­kla­ring. ‘Als Fran­çois niet hon­derd pro­cent recht in zijn schoe­nen staat, zou hij be­ter de eer aan zich­zelf hou­den’, zegt een be­stuurs­lid van de Pro Le­a­gue. ‘Als dit waar blijkt te zijn, stel ik voor dat Marc Cou­c­ke een raad van be­stuur bij­een­roept waar we uit­leg kun­nen vra­gen aan Fran­çois’, zegt Mi­chel Lou­wa­gie, di­rec­teur van AA Gent en lid van de raad van be­stuur van de Pro Le­a­gue. Ook in 1B wor­den de mes­sen ge­wet, voor­al bij de clubs die de­gra­deer­den. Wes­ter­lo­ma­na­ger Her­man Wij­nants heeft een on­der­houd met Fran­çois ge­vraagd. Al­le clubs uit 1B, op KV Me­che­len na, ko­men don­der­dag ook sa­men om over een ge­za­men­lijk standpunt te pra­ten.

OHL en Wes­ter­lo over­we­gen ju­ri­di­sche stap­pen om­dat Moes­kroen zijn li­cen­tie on­recht­ma­tig zou heb­ben ver­kre­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.