Top­clubs ris­ke­ren trans­fer­ver­bo­den

De Standaard - - Binnenland -

Voor min-18-ja­ri­gen heeft de Fifa stren­ge re­gels,

In­ter­na­ti­o­na­le trans­fers en eer­ste re­gi­stra­ties van bui­ten­land­se spe­lers zijn ­ in prin­ci­pe ­ ver­bo­den voor min­der­ja­ri­gen

1.500

De Fifa be­oor­deelt of een uit­zon­de­ring toe­pas­se­lijk is

Om­dat ze tie­ners te jong heb­ben bin­nen­ge­haald, dreigt een rist Eu­ro­pe­se clubs stren­ge straf­fen te krij­gen van de Fifa. Maar de dos­siers lo­pen gro­te ver­tra­ging op bij de we­reld­voet­bal­bond.

De Fifa heeft stren­ge re­gels over trans­fers van min­der­ja­ri­gen. Ze zijn be­doeld om jon­ge­ren te be­scher­men voor uit­bui­ting en mis­bruik. De ‘waak­hond’ bij de Fifa, het ‘In­te­gri­ty and Com­pli­an­ce’­de­par­te­ment (kort ‘I&C’), heeft de voor­bije ja­ren tien­tal­len ca­ses ont­dekt van trans­fers waar­bij min­der­ja­ri­gen be­trok­ken wa­ren en die niet cor­rect zijn ver­lo­pen.

In som­mi­ge ge­val­len gaat het om ver­re­gaan­de in­breu­ken, waar­voor de on­der­zoe­kers voor­stel­len om boe­tes te ge­ven van hon­derd­dui­zen­den eu­ro’s en om tij­de­lij­ke trans­fer­ver­bo­den op te leg­gen aan de clubs. Zo hangt An­der­lecht een boe­te van 215.000 Zwit­ser­se frank (om­ge­re­kend 188.000 eu­ro) bo­ven het hoofd en een trans­fer­ver­bod voor één trans­fer­pe­ri­o­de.

Vol­gens het I&C zijn de trans­fers naar An­der­lecht van de Con­go­lees Chan­cel Mbem­ba (in 2011, als 17­ja­ri­ge), de Roe­meen Dra­gos Ste­fan Co­jo­ca­ru (in 2012, als 15­ja­ri­ge), de Ame­ri­kaan Patrick Ts­hi­a­ni (in 2011, als 16­ja­ri­ge) en de Ne­pa­lees Bi­mar Ma­gar (in 2014, als 16­ja­ri­ge) pro­ble­ma­tisch ver­lo­pen.

Op­mer­ke­lijk: het on­der­zoek naar An­der­lecht werd al in 2015 af­ge­rond. Het I&C heeft het dos­sier in­tern door­ge­ge­ven zo­dat het klaar­ge­maakt kon wor­den voor het dis­ci­pli­nair co­mi­té. Dat be­slist over de zaak en een even­tu­e­le straf. Maar in ja­nu­a­ri dit jaar was er, vol­gens de Foot­ball­Leaks­do­cu­men­ten, nog geen uit­spraak van het dis­ci­pli­nair co­mi­té.

Of er sinds­dien be­we­ging in de zaak is ge­ko­men, is on­dui­de­lijk. De Fifa, noch An­der­lecht heeft vra­gen daar­over wil­len be­ant­woor­den. De Fifa wijst er al­leen op dat het aan­tal ge­voer­de on­der­zoe­ken toe­neemt en de za­ken com­plexer wor­den. ‘Des­al­niet­te­min wor­den na be­paal­de in­ter­ne ver­an­de­rin­gen van pro­ce­du­res de za­ken nu snel­ler en ef­fi­ci­ën­ter af­ge­han­deld’, klinkt het in een re­ac­tie aan het on­der­zoeks­net­werk EIC.

Chel­sea­dos­sier

Bij de Fifa lig­gen nog meer za­ken van gro­te Eu­ro­pe­se clubs. Daar­ron­der een groot dos­sier over Chel­sea. De club zou 19 spe­lers, on­der wie 14 min­der­ja­ri­gen, niet vol­gens de re­gels heb­ben ge­trans­fe­reerd. Het I&C stelt dat de jon­ge­ren zon­der toe­stem­ming van de we­reld­voet­bal­bond in­ter­na­ti­o­naal zijn ge­trans­fe­reerd en in som­mi­ge ge­val­len voor de En­gel­se club op het veld heb­ben ge­staan vóór hun trans­fers wer­den aan­ge­vraagd. Het I&C stelt een boe­te voor van 500.000 Zwit­ser­se frank (439.000 eu­ro) en een trans­fer­ver­bod voor vier trans­fer­pe­ri­o­den.

Dat zou een on­ge­zie­ne straf zijn. De lang­ste trans­fer­ver­bo­den die tot nu zijn uit­ge­spro­ken we­gens pro­ble­ma­ti­sche trans­fers van jon­ge­ren, be­stre­ken twee trans­fer­pe­ri­o­des. En­ke­le ja­ren ge­le­den kre­gen Re­al Ma­drid en At­le­ti­co Ma­drid die straf.

Net als bij An­der­lecht is ook het on­der­zoek naar Chel­sea al een he­le tijd ge­le­den af­ge­rond door het I&C, met na­me in de len­te van 2016. Maar ook in de zaak rond Chel­sea was er in ja­nu­a­ri nog geen be­slis­sing van het dis­ci­pli­nair co­mi­té. Chel­sea wil­de niet ant­woor­den op vra­gen van EIC. (mec)

De lang­ste ver­bo­den die zijn uit­ge­spro­ken we­gens pro­ble­ma­ti­sche trans­fers van jon­ge­ren, be­stre­ken twee trans­fer­pe­ri­o­des

Dit week­end op www.stan­daard.be/FL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.