Hoe Man­ches­ter Ci­ty van kin­de­ren ‘ven­tu­re ca­pi­tal’ maakt

Trans­fers van jon­ge voet­bal­lers zijn boo­m­ing bu­si­ness. Voor top­clubs als Man­ches­ter Ci­ty is de han­del met ta­len­ten een ma­nier om fi­nan­ci­eel winst te boe­ken.

De Standaard - - Vooran - MAXIE ECKERT IN SA­MEN­WER­KING MET EIC

BRUS­SEL I Vin­cent Kom­pa­ny kopt de bal in het doel. Het sta­di­on ont­ploft. Cut. De Man­ches­ter­Ci­ty­ka­pi­tein zit in een stu­dio en kijkt nu recht in de ca­me­ra. Hij vraagt: ‘Who could you be­co­me?’ – Wie zou je kun­nen wor­den? Cut.

Da­vid Sil­va haalt uit met zijn lin­ker­been. De bal van de Span­jaard is niet te hou­den voor de ver­de­di­ging van de te­gen­stan­ders. Goal voor Man­ches­ter Ci­ty. Sil­va springt wel een me­ter in de lucht. Cut. ‘¿Quién te gustaría ser?’, vraagt de mid­den­vel­der de kij­ker. Wie zou je kun­nen wor­den?

Het web­film­pje van de Ci­ty Foot­ball Schools, de jeugd­op­lei­din­gen van Man­ches­ter Ci­ty, doet jon­ge­ren dro­men. Van een zo­mer­kamp in een voet­balaca­de­mie van de En­gel­se club, van een toe­komst als prof­voet­bal­ler, van over­win­nin­gen op het veld van het Eti­had­sta­di­on, de thuis­ba­sis van de top­club.

De re­a­li­teit blijkt an­ders. Har­der en ru­wer. ‘Als spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty heb ik de moei­lijk­ste mo­men­ten van mijn le­ven be­leefd’, zegt Di­vi­ne Naah. De aan­val­len­de mid­den­vel­der die van­daag in ons land bij twee­de­klas­ser Tu­bi­ze speelt, werd op­ge­leid door de Right to Dream Aca­de­my in Gha­na. Die heeft nau­we ban­den met Man­ches­ter Ci­ty.

De voet­balaca­de­mie is een van de ‘ont­wik­ke­lings­plat­for­men’ van Man­ches­ter Ci­ty.

Op zijn acht­tien­de was Naah een van de uit­ver­ko­ren Right ­toDream ­af­ge­stu­deer­den die een con­tract bij de Noord­En­gel­se club in de wacht kon­den sle­pen. Maar hij heeft nooit in het Eti­had­sta­di­on mo­gen spe­len. In vier jaar, tus­sen zijn 18 en 22 jaar, werd hij wel aan vijf ver­schil­len­de clubs in vijf ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den uit­ge­leend en moest hij tel­kens op­nieuw zijn weg vin­den in on­be­ken­de plaat­sen op dui­zen­den ki­lo­me­ters van Obu­a­si, zijn ge­boor­te­stad in Gha­na.

Han­del in jon­gens­dro­men

Dat jon­ge­ren er­van dro­men om het te ma­ken bij een top­club en dat ze hun lot in de han­den wil­len leg­gen van Man­ches­ter Ci­ty en co., daar slaan de clubs munt uit. Ze ver­die­nen er veel geld aan als ze spe­lers op jon­ge leef­tijd aan zich bin­den en la­ter door­ver­ko­pen.

De Foot­ball Leaks­do­cu­men­ten die het Duit­se week­blad Der Spie­gel in han­den kreeg en deel­de met het on­der­zoeks­net­werk EIC en De Stan­daard, to­nen hoe clubs ach­ter de scher­men sja­che­ren om jon­ge, be­lof­te­vol­le voet­bal­lers.

Van­af van­daag be­richt de re­dac­tie in een reeks ar­ti­kels over hoe voet­bal­clubs er­in sla­gen om de voet­bal­d­ro­men van jon­gens van over de he­le we­reld om te zet­ten in cash en over wat er over­blijft van hun dro­men.

‘Een toe­ne­mend com­pe­ti­tie­ve markt’, ‘ven­tu­re ca­pi­tal sty­le in­ves­te­rin­gen’, ‘as­set ma­na­ge­ment’. De ter­men waar­mee een club als Man­ches­ter Ci­ty ach­ter ge­slo­ten deu­ren over de ont­wik­ke­ling van jon­ge ta­len­ten spreekt, ko­men uit de ban­ken­we­reld. ‘Durf­ka­pi­taal’ (‘ven­tu­re ca­pi­tal’ in het En­gels) bij­voor­beeld doelt op de fi­nan­cie­ring van veel­be­lo­ven­de start­ups waar­aan een hoog ri­si­co ver­bon­den is. De club be­schouwt jon­ge­ren als pro­duct, blijkt uit het ‘Ci­ty Foot­ball Group De­vel­op­ment Plan’ dat van april 2016 da­teert.

Deel van dat plan zijn ‘ven­tu­re ca­pi­tal sty­le in­ves­te­rin­gen in ’s we­relds bes­te 16­ tot 20­ja­ri­gen’. Een an­de­re stra­te­gi­sche aan­be­ve­ling uit het plan is de op­rich­ting van een ‘as­set ma­na­ge­ment team’: een team dat in­staat voor ‘ver­mo­gens­be­heer’ en dat ver­ant­woor­de­lijk wordt voor al­le spe­lers van de Ci­ty Foot­ball Group, om de ont­wik­ke­ling van ta­len­ten ge­raf­fi­neer­der te be­na­de­ren.

Het doel van de club is hel­der: de jon­ge­ren moe­ten geld in het laatje bren­gen. Vol­gens het ‘Ci­ty Ta­lent De­vel­op­ment plan’ wordt in tien jaar een in­ves­te­ring ge­pland van 48 mil­joen Brit­se pond (wat in april 2016 over­een­kwam met 60 mil­joen eu­ro). Daar­mee moet een ef­fec­tief ren­de­ment van 24 pro­cent op de in­ves­te­ring be­haald wor­den in die­zelf­de pe­ri­o­de. Tus­sen 130 en 140 spe­lers zou­den daar­voor ‘ver­han­deld’ moe­

ten wor­den.

De stra­te­gie om met jon­ge­ren geld te ver­die­nen, heeft de club geen wind­ei­e­ren ge­legd. In vijf sei­zoe­nen, tus­sen 2011 en 2016, heeft Man­ches­ter Ci­ty 30,8 mil­joen Brit­se pond uit­ge­ge­ven om 53 spe­lers aan te trek­ken. Uit een be­re­ke­ning van de club blijkt dat die in­ves­te­ring in het voor­jaar van 2016 33,7 mil­joen Brit­se pond heeft op­ge­bracht, on­der an­de­re door de ver­koop van spe­lers.

De spe­lers die als jeugd­spe­lers aan­ge­trok­ken wer­den en in het voor­jaar 2016 nog ver­bon­den wa­ren aan Man­ches­ter Ci­ty, had­den sa­men een markt­waar­de van 42,2 mil­joen Brit­se pond. De toe­kom­sti­ge waar­de van de spe­lers waar­in werd ge­ïn­ves­teerd en die nog bij Man­ches­ter Ci­ty on­der con­tract wa­ren, wordt ge­schat op 117,6 mil­joen Brit­se pond, een veel­voud van de oor­spron­ke­lij­ke in­ves­te­ring. ‘De in­ves­te­ring in jeugd­spe­lers is winst­ge­vend ge­ble­ken’, klinkt het in het ‘Ci­ty Ta­lent De­vel­op­ment Plan’. En de club wil­de toen nog een ver­snel­ling ho­ger scha­ke­len: met de in­ves­te­rin­gen moest nog meer ren­de­ment ge­haald wor­den.

Man­ches­ter Ci­ty was niet be­reid om te re­a­ge­ren op vra­gen van EIC over jeugd­op­lei­din­gen en de za­ke­lij­ke be­na­de­ring van jon­ge ta­len­ten.

Ach­ter de in­ves­te­rings­plan­nen van Man­ches­ter Ci­ty zit­ten jon­ge men­sen die in­grij­pen­de keu­zes heb­ben ge­maakt om hun voet­bal­

droom waar te ma­ken. Zo­als Di­vi­ne Naah, die en­ke­le ja­ren ge­le­den nog voor de na­ti­o­na­le U20­ploeg van Gha­na heeft ge­speeld.

Tot de­ze zo­mer was Naah of­fi­ci­eel een spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty. Na zijn trans­fer naar Tu­bi­ze zijn al­le ban­den met de En­gel­se club ver­bro­ken.

In april 2016 duikt de naam van de jon­ge Gha­nees nog op in het ‘Ci­ty Ta­lent De­vel­op­ment plan’. Naah wordt daar­in ver­meld als een ‘in­ves­te­rings­ty­pe’, met na­me dat van een jon­ge spe­ler met per­spec­tief. De ‘pro­spect (youth) play­ers’ zo­als Naah zijn ‘top jeugd­ta­len­ten’ die op­ge­leid zijn bij een an­de­re Eu­ro­pe­se club of die, zo­als Di­vi­ne Naah, van een voet­balaca­de­mie ko­men met een link naar Man­ches­ter Ci­ty.

Naah werd van zijn 11 tot 18 jaar op­ge­leid in de Right to Dream Aca­de­my in Gha­na. In 2014, het jaar waar­in Man­ches­ter Ci­ty kam­pi­oen speel­de in de Pre­mier Le­a­gue en Naah 18 jaar werd, bood de En­gel­se club hem een prof­con­tract aan. ‘Al mijn klas­ge­no­ten wil­den bij Man­ches­ter Ci­ty te­ke­nen. Ik was een van de twee ge­luk­ki­gen van mijn jaar.’

Na­dat hij bij Man­ches­ter Ci­ty had ge­te­kend, be­leef­de Naah woe­li­ge ja­ren. Tij­dens uit­leen­beur­ten speel­de Di­vi­ne Naah in Noor­we­gen, Ne­der­land, De­n­e­mar­ken, Zwe­den en Bel­gië.

‘Uit­leen­beur­ten zijn de sleu­tel om jon­ge spe­lers er­va­ring te la­ten op­doen en om waar­de te ont­wik­ ke­len’, stelt het ‘Ci­ty Ta­lent De­vel­op­ment Plan’.

In de prak­tijk is het hard om van club naar club te moe­ten trek­ken als uit­ge­leen­de spe­ler, zegt Di­vi­ne Naah. Zo­als in 2016, toen Man­ches­ter Ci­ty hem naar de Deen­se club FC Nords­jael­land heeft ge­stuurd. ‘Dat was een stap ach­ter­uit voor mij. Ik wil­de niet naar daar. Maar de eni­ge an­de­re op­tie die ik kreeg, was de te­rug­keer naar Man­ches­ter – waar ik niet zou mo­gen spe­len. Ik had geen keu­ze en werd ge­pusht. Ik heb er ook am­per mo­gen spe­len. Ter­wijl net dat erg be­lang­rijk is voor jon­ge spe­lers. De tijd in De­n­e­mar­ken was een van de moei­lijk­ste pe­ri­o­den in mijn le­ven.’

‘Ik was zo jong. Als spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty wa­ren er mo­men­ten waar­op ik uit mijn dak had kun­nen gaan: waar­om moest ik de he­le tijd ver­hui­zen? Te­gen de tijd dat je de nieu­we plaats kent, ver­trek je al­weer. Maar ik had en heb een droom die ik in ver­vul­ling wil la­ten gaan.’

Lees het ver­haal over Di­vi­ne Naah en an­de­re jon­ge­ren van de Right to Dream Aca­de­my in dS Week­blad

‘Al mijn klas­ge­no­ten wil­den bij Man­ches­ter Ci­ty te­ke­nen. Ik was een van de twee ge­luk­ki­gen van mijn jaar’ DI­VI­NE NAAH

Jon­ge voet­bal­ler

© Rho­nald Blom­mes­tijn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.