Strijd om sym­bo­len

De Standaard - - Binnenland -

Niet in het stuk­ge­scho­ten Ie­per, maar in het kas­teel van Ver­sail­les wordt de vre­de be­ze­geld. Daar is een re­den voor. In de be­roem­de Spie­gel­zaal, ge­bouwd on­der Lo­de­wijk XIV om de groots­heid van Frank­rijk te to­nen, moest Frank­rijk in 1871 op de knie­ën voor Wil­lem 1, de over­win­naar in de Frans­Prui­si­sche Oor­log en voort­aan kei­zer van het Duit­se Rijk. Dat Frank­rijk de Duit­se vij­and in 1919 in die­zelf­de Spie­gel­zaal het ver­ne­de­ren­de Ver­drag van Ver­sail­les laat te­ke­nen, is een sym­bo­li­sche wraak­oe­fe­ning. Het laat niet na om Wil­lem II, klein­zoon van Wil­lem I, te ver­oor­de­len we­gens ‘de al­ler­zwaar­ste mis­daad te­gen de in­ter­na­ti­o­na­le mo­raal’. Duits­land heeft in de on­der­han­de­lin­gen nau­we­lijks iets in de pap te brok­ken. Het wordt, met zijn bond­ge­no­ten, als eni­ge ver­ant­woor­de­lijk ge­steld voor al­le ge­vol­gen van de oor­log en ver­liest 13 pro­cent van zijn grond­ge­bied, al­le ko­lo­ni­ën en na­ge­noeg zijn he­le mi­li­tai­re ap­pa­raat. Het moet te zwa­re her­stel­be­ta­lin­gen af­dok­ken. Na­ti­o­na­lis­ten vin­den de voor­waar­den niet ver ge­noeg gaan, maar veel waar­ne­mers zien in het ver­drag de ze­ker­heid dat er dra een nieu­we oor­log zal uit­bre­ken.

Wan­neer in 1940 Adolf Hit­ler de Fran­se over­ga­ve af­dwingt, heeft hij op zijn beurt oog voor sym­bo­liek. Hij laat de Fran­sen de ca­pi­tu­la­tie te­ke­nen in het­zelf­de rij­tuig als waar­in op 11 no­vem­ber 1918, in een bos bij Com­pi­èg­ne, de Duit­se de­le­ga­tie de wa­pen­stil­stand moest goed­keu­ren.

Zo­zeer ge­be­ten is Hit­ler dat het rij­tuig op exact de­zelf­de plaats moet staan als waar het in 1918 stond. Het sym­bool van de Fran­se over­win­ning ver­an­dert in een sym­bool van Duits­lands al­macht. Het is met­een ook een ver­gel­ding voor het on­recht dat het land werd aan­ge­daan. Het rij­tuig ver­huist al in ju­ni naar Ber­lijn als oor­logs­tro­fee. Wan­neer in april 1945 dui­de­lijk wordt dat het eind­spel is in­ge­zet, geeft de Führer de SS be­vel om het in brand te ste­ken. De en­ke­le niet ver­bran­de res­ten wor­den vijf­tig jaar la­ter te­rug­ge­ge­ven aan Com­pi­èg­ne. Daar ver­telt een ko­pie van het rij­tuig van­daag de ge­schie­de­nis. (vpb)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.