Brit­ten ge­ven fer­ry duw­tje in de rug

De Brit­se over­heid zou op­nieuw een fer­ry­lijn tus­sen Oos­ten­de en Rams­ga­te wil­len.

De Standaard - - Economie - PAS­CAL SERTYN De Re­gie voor Ma­ri­tiem trans­port (RMT) had

BRUS­SEL I Ver­ant­woor­de­lij­ken van het Brit­se mi­nis­te­rie van Trans­port zou­den scheeps­ma­ke­laars en be­vrach­ters aan het pol­sen zijn om mee hun schou­ders te zet­ten on­der een vracht­fer­ry­lijn tus­sen Rams­ga­te en Oos­ten­de. Dat heeft het fi­nan­ci­ë­le pers­agent­schap Bloom­berg ge­hoord van in­ge­wij­den.

Het idee is vol­gens het pers­agent­schap in­ge­ge­ven door de vrees dat er geen ak­koord mo­ge­lijk is tus­sen het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en de Eu­ro­pe­se Unie. Dat zou re­sul­te­ren in zeer tijd­ro­ven­de dou­a­ne­for­ma­li­tei­ten aan de gren­zen, met lan­ge wacht­tij­den voor vracht­wa­gens tot ge­volg. Een bij­ko­men­de fer­ry­ha­ven moet dan hel­pen om ver­keers­ en dou­a­ne­pro­ble­men in de na­bij­ge­le­gen fer­ry­ha­ven van Dover te tem­pe­ren. Dover is mo­men­teel met da­ge­lijks 120 fer­ry’s goed voor tien­dui­zend vracht­wa­gens. Het is ver­uit de druk­ste fer­ry­ha­ven van Eu­ro­pa.

Se­a­bour­ne Freight

De vraag is nu of de Rams­ga­te­pis­te van de Brit­se over­heid een steun­tje in de rug is voor het plan van het Brit­se be­drijf Se­a­bour­ne Freight. Dat pro­beert al een tijd­je de vroe­ge­re fer­ry­ver­bin­ding tus­sen Rams­ga­te en Oos­ten­de nieuw le­ven in te bla­zen. Op zijn web­si­te gaat Se­a­bour­ne er ove­ri­gens al van­uit dat daar­voor al­les in kan­

‘We moe­ten nog zien of een vracht­fer­ry ren­da­bel is én er moet dui­de­lijk­heid ko­men over de vei­lig­heids­maat­re­ge­len’

BART TOMMELEIN

Open VLD Oos­ten­de

nen en krui­ken is. De voor­zit­ter van de ha­ven van Oos­ten­de, Johan Van­de La­not­te (SP.A), er­kent dat er al lan­ger on­der­han­deld wordt over da­ge­lijk­se vracht­fer­ry’s van­uit Oos­ten­de. ‘Er zijn af­spra­ken ge­maakt met de ha­ven­be­stu­ren en er is on­ge­twij­feld tra­fiek te vin­den voor zo’n fer­ry­ver­bin­ding. Maar het blijft af­wach­ten of Se­a­bour­ne Freight er­in slaagt om de fi­nan­cie­ring van het pro­ject rond te krij­gen’.

Zor­gen om mi­gran­ten

Daar is vol­gens Van­de La­not­te nog geen dui­de­lijk­heid over, al krijgt hij ge­re­geld te ho­ren ‘dat het niet lang meer zal du­ren’. Oos­ten­de ziet zo’n fer­ry­ver­bin­ding wel zit­ten, om­dat het de komst van trans­port­be­drij­ven in de hand kan wer­ken. Se­a­bour­ne Freight be­looft al­vast zes­tig di­rec­te ar­beids­plaat­sen. Via zijn woord­voer­ster laat Bart Tommelein, het Oos­tend­se kop­stuk van Open VLD, we­ten dat ook hij po­si­tief staat te­gen­over een her­start van de fer­ry­ver­bin­ding. Maar Tommelein blijft voor­zich­tig over de slaag­kan­sen. ‘Eerst zien of het eco­no­misch een haal­ba­re kaart is. Er moet ook dui­de­lijk­heid ko­men over de vei­lig­heids­maat­re­ge­len.’

Vol­gens Van­de La­not­te is er met Se­a­bour­ne al ge­praat over een mo­ge­lij­ke toe­stroom van trans­mi­gran­ten. Het be­drijf gaat vol­gens Van­de La­not­te ak­koord met een in­ves­te­ring van 1 mil­joen eu­ro in on­der meer hek­werk rond de fer­ry­ter­mi­nal en de in­zet van vei­lig­heids­per­so­neel. Een deel van de in­kom­sten die de ha­ven van Oos­ten­de uit de komst van de fer­ry­maat­schap­pij zou ha­len, zou gaan naar de aan­wer­ving van bij­ko­men­de po­li­tie­agen­ten, voegt hij er nog aan toe.

Oos­ten­de had tot 2013 een fer­ry­ver­bin­ding met het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Tot 1997 werd de lijn uit­baat door het staats­be­drijf Re­gie voor Ma­ri­tiem Trans­port (RMT). Na de on­der­gang van de RMT zet­ten pri­va­te be­drij­ven met wei­nig suc­ces de fer­ry­ver­bin­ding ver­der.

© belga

tot 1997 een lijn tus­sen Oos­ten­de en Rams­ga­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.