Mu­ziek­in­du­strie is dol op Tik­tok

De Standaard - - Cultuur & Media -

De mu­ziek­in­du­strie heeft Tik­tok in­tus­sen ont­dekt als ka­naal om nieu­we mu­ziek te pro­mo­ten. Geen won­der: zo­wat al­le vi­de­ootjes heb­ben po­pu­lai­re deun­tjes als sound­track. ‘Het is be­lang­rijk dat de fan zo vaak mo­ge­lijk op de juis­te plaat­sen in con­tact komt met de ar­tiest en het num­mer, zo­dat die “top of mind” zijn als ze naar Spo­ti­fy, Apple of Youtu­be gaan’, zegt An­ne­lies Zoe­tardt, brand ma­na­ger kids re­per­toi­re bij So­ny. ‘Als ar­tiest cre­ëer je ex­tra be­reik en lang­du­ri­ge in­ter­ac­tie met je num­mer. Op Fa­ce­book, In­st­agram en Snap­chat is het moei­lij­ker om 15 se­con­den de aan­dacht te hou­den.’

Vol­gens Zoe­tardt wor­den de Tik­tok­kers soms be­taald voor de pro­mo­tie van een num­mer, maar bij be­ken­de­re ar­ties­ten hoeft dat niet: ‘We stu­ren zo’n Tik­tok­ker bij­voor­beeld naar een con­cert en re­ge­len een Tik­tok­vi­deo met de ar­tiest op zijn of haar nieu­we song’. Dat ge­beur­de bij­voor­beeld met het piep­jon­ge Noor­se pop­duo Mar­cus & Mar­ti­nus: die zie je vro­lijk mee­doen in de film­pjes van ver­schil­len­de po­pu­lai­re Tik­tok­kers, on­der wie de 21­ja­ri­ge Bel­gi­sche Maud van der Vorst (280.000 fans). Zij lip­synct op hun num­mer ‘Up all night’, ter­wijl het duo dans­pas­jes maakt.

Kan Tik­tok van een song een hit te ma­ken? Warner Music is over­tuigd van wel. ‘Wij heb­ben de sin­gle “Sweet but psy­cho” van Ava Max eerst ge­pitcht bij on­ze ra­dio’s, waar Qmusic heel en­thou­si­ast was en de sin­gle met­een test­te in “Re­peat of niet”. Daar­na heb­ben wij Stien Ed­lund ge­vraagd om een Hal­lo­ween­vi­deo te ma­ken die on­der­tus­sen meer dan 125.000 keer is be­ke­ken. Niet veel la­ter heb­ben MNM en NRJ de sin­gle mas­saal on­der­steund. Ge­volg: top 10 de­ze week.’ (dod) Noor­se pop­ster­ren Mar­cus & Mar­ti­nus ko­men mee­dan­sen met de Bel­gi­sche Tik­tok­ster Maud Van der Vorst.

Film­pjes op Tik­tok heb­ben wei­nig of geen in­houd, maar ze zijn te kort om je er­aan te er­ge­ren

© rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.