Ger­c­kens maakt nood­ge­dwon­gen tus­sen­stop in Por­tu­gal

De Standaard - - Sport -

Jonas Ger­c­kens heeft zijn eer­ste week in de Rou­te du Rhum bij­na ach­ter zich. Een week die ge­teis­terd werd door zwa­re de­pres­sies op zee. De Lui­ke­naar (38), die de­bu­teert in de trans­at­lan­ti­sche so­lo­zeil­tocht van Saint­Ma­lo naar Gu­a­de­lou­pe, trot­seer­de al drie stor­men in zijn Class40­boot.

Tij­dens de eer­ste vijf da­gen op zee bleek dat de bat­te­rij van Ger­c­kens, die de com­mu­ni­ca­tie met de bui­ten­we­reld, di­gi­ta­le land­kaar­ten en zijn au­to­ma­ti­sche pi­loot van stroom moet voor­zien, niet naar be­ho­ren werk­te. Om dit pro­bleem op te los­sen, was Ger­c­kens ge­nood­zaakt een tus­sen­stop in Cas­cais in Por­tu­gal te ma­ken, voor­dat hij aan de ech­te At­lan­ti­sche over­steek be­gon.

‘Door de­ze be­slis­sing te ne­men stel ik mijn vei­lig­heid boven de com­pe­ti­tie’, liet Ger­c­kens via zijn ma­na­ger we­ten. ‘Het is de meest ver­stan­di­ge be­slis­sing.’ Met een nieu­we de­pres­sie in aan­tocht, wil­de Ger­c­kens niet ris­ke­ren zon­der kaar­ten of com­mu­ni­ca­tie te zit­ten.

Vrij­dag ar­ri­veer­de Ger­c­kens in Cas­cais, waar hij zo snel mo­ge­lijk weer wil­de ver­trek­ken. Voor zijn om­weg lag Ger­c­kens rond de tien­de plaats, vrij­dag­avond lag hij 24ste. Van de 53 ge­star­te bo­ten in de Class40 ga­ven er al 9 moe­ten op. (tr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.