‘Olym­pi­sche sta­tus is een ze­gen’

De Standaard - - Sport -

‘In de glo­rie­pe­ri­o­de kon­den de mees­te zes­daag­se­ren­ners hun brood ver­die­nen door een win­ter in het cir­cuit mee te draai­en’, zegt Dis­cart. ‘Nu kun­nen de mees­ten nog slechts drie zes­daag­sen rij­ den, de top­pers vier of vijf. Voor de ren­ners is dat een gro­ter pro­ bleem dan voor de or­ga­ni­sa­to­ren.’

Groei­kan­sen

Toch is een vol­doen­de ge­stof­ feer­de ka­len­der ook voor Gent be­lang­rijk, stelt Chris­top­he Sercu, zoon van zes­daag­seko­ning Pa­trick en de ver­ant­woor­de­lij­ke voor het deel­ne­mers­veld. ‘Als er geen zes­ daag­se­ren­ners meer zijn, wordt dat ook voor Gent op ter­mijn een pro­bleem. Daar­om ook vin­den wij el­ke zesdaagse die er­bij komt, zo­ als die in Lon­den, een po­si­tie­ve evo­lu­tie.’

De zesdaagse in de Brit­se hoofd­stad, in 2015 na een on­der­ bre­king van 35 jaar op­nieuw ge­ lan­ceerd, is een or­ga­ni­sa­tie van de Ma­di­son Sports Group. Dit Lon­ den­se be­drijf is een van de eer­ste par­tij­en die op­nieuw ge­looft in de groei­kan­sen van het zes­daag­sebe­ stel. Ma­di­son in­ves­teer­de in de over­na­me van de zes­daag­sen van Ber­lijn en Amsterdam en in de op­rich­ting van een ‘Six Day se­ries’, een Su­per­pres­ti­ge van de zes­daag­ sen met een apart eind­klas­se­ment en een fi­na­le. Tot de­ze koe­pel be­ ho­ren, be­hal­ve de ei­gen eve­ne­ men­ten, de zesdaagse van Ko­pen­ ha­gen en drie nieu­we or­ga­ni­sa­ties in Mel­bour­ne, Man­ches­ter en Bris­ba­ne van (voor­lo­pig) slechts drie da­gen, maar op de leest van de zes­daag­se­for­mu­le ge­schoeid.

‘Ook Gent werd uit­ge­no­digd om toe te tre­den,’ ver­telt Dis­cart, ‘maar we ver­kie­zen om nog wat de kat uit de boom te kij­ken. We wil­ len pas in zo’n ini­ti­a­tief stap­pen als we de ze­ker­heid heb­ben dat het over­een­stemt met het kwa­li­teits­ni­veau van Gent. Daar heb­ ben ze ons van­daag nog niet van kun­nen over­tui­gen.’

De zesdaagse van Amsterdam ver­dween vo­rig jaar al­weer van de ka­len­der ten ge­vol­ge van de te be­ perk­te ca­pa­ci­teit van het Ve­lo­dro­ me Amsterdam en on­vol­doen­de me­dia­be­reik. ‘Lon­den is wel leef­baar met jaar­lijks 20 à 25.000 toe­schou­wers en heeft groei­po­ten­ti­eel, maar op het vlak van com­mer­cie is er daar nog een weg af te leg­gen’, meent Dis­cart. ‘Ook de ka­len­der en het deel­ne­mers­veld van de Six Day se­ries moe­ten be­ter om tot een ge­loof­waar­di­ge com­pe­ti­tie te kun­nen ko­men. De drie nieu­we drie­daag­sen bij­voor­beeld wor­den in het voor­jaar ge­re­den. Dat be­te­kent zon­der weg­ren­ners. Af­wach­ten wat dat wordt.’

Ei­gen kweek

Als Gent kiest voor een stan­da­lo­ne, is dat van­uit een luxe­po­si­tie. ‘We heb­ben een sterk deel­ne­mers­veld en zijn fi­nan­ci­eel een ge­zon­de or­ga­ni­sa­tie’, be­ves­tigt Dis­cart. ‘Wij ma­ken winst en on­ze om­zet is de voor­bije vijf­tien jaar met on­ge­veer tach­tig pro­cent ver­hoogd, tot ruim boven het mil­joen eu­ro. Sa­men met Rot­ter­dam zijn wij de best sco­ren­de or­ga­ni­sa­tie van het cir­cuit. On­ze drie in­kom­sten­pij­ le­rs – tic­ke­ting, de ver­koop van vipar­ran­ge­men­ten (ge­mid­deld 1.500 à 1.700 per dag) en een heel ste­vi­ge spon­sorom­ge­ving – zijn elk goed voor on­ge­veer een der­de van de om­zet.’

Na Ber­lijn (sinds 1909) is Gent de oud­ste zesdaagse van het be­ stel. De eer­ste edi­tie da­teert van 1922. De or­ga­ni­sa­tie er­vaart tel­ kens weer hoe die his­to­riek in haar kaart speelt. ‘De ren­ners ko­ men graag naar Gent’, ver­klaart Chris­top­he Sercu. ‘De zesdaagse hier is ico­nisch, ’t Kuipke heeft een gro­te naam en faam, top­pers wil­len er graag bij zijn. Elia Vi­vi­a­ni bij­voor­beeld rijdt hier zijn eni­ge zesdaagse van de win­ter. Ren­ners van zijn stand wil­len hun car­ri­è­re niet af­slui­ten zon­der ooit eens in Gent te heb­ben ge­won­nen.’

‘We zijn kun­nen blij­ven groei­en door­dat we ook al­tijd goe­de Bel­gen heb­ben ge­had’, pikt Dis­cart in. ‘De pu­blie­ke be­lang­stel­ling staat of valt met de aan­we­zig­heid van lo­ka­le hel­den. Gent is daar mis­schien wel het bes­te voor­beeld van. Ei­gen kweek waar de men­sen een link mee heb­ben: Ken­ny De Ke­te­le, Il­jo Keis­se, Mo­reno De Pauw … Door­dat zij re­gel­ma­tig op in­ter­na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen goed sco­ren, wordt het ook ge­loof­waar­dig wan­neer wij prat gaan op een sterk deel­ne­mers­veld.’

Dis­cart wijst ook op de unie­ke po­si­ti­o­ne­ring van ‘t Kuipke. ‘Ge­lijk waar je zit of staat, over­al kun je de he­le pis­te zien. Dat komt om­dat het mid­den­plein 1,20 me­ter la­ger is ge­le­gen dan de zo­ge­naam­de grij­ze band. Ter­wijl el­ders, zelfs in mo­der­ne hal­len zo­als die van Lon­den, het ni­veau van de vloer bij­na ge­lijk ligt met de grij­ze band, waar­door een pre­sen­ta­tie­po­di­um of dj­set al snel een deel van het zicht be­lem­mert. Dat maakt Gent voor de sport­lief­heb­ber uniek. Voeg daar­bij de suc­ces­vol­le mix met het ani­ma­tie­ge­deel­te en je weet dat wij met recht en re­den op­ti­mis­tisch voor­uit kun­nen kij­ken.’ De ploeg­koers, ook wel de kop­pel­koers of ma­di­son ge­noemd, is het ko­nin­gin­nen­num­mer van een zesdaagse, want je kunt er de te­gen­stand op een ron­de of meer rij­den, en in de eind­stand is pre­cies het aan­tal af­ge­leg­de ron­den door­slag­ge­vend. Be­gin de­ze eeuw was de ploeg­koers nog een olym­pi­sche dis­ci­pli­ne, maar in Lon­den 2012 ver­dween ze van het pro­gram­ma. ‘Voor de zes­daag­sen was dat een ramp,’ zegt Chris­top­he Sercu, ‘want be­hal­ve de Bel­gi­sche bond in­ves­te­ren na­ge­noeg al­le wie­ler­fe­de­ra­ties uit­slui­tend in olym­pi­sche dis­ci­pli­nes.’

Voor de toe­komst van de zes­daag­sen vindt Sercu het dan ook een ze­gen dat de kop­pel­koers van­af To­kio 2020 op­nieuw de olym­pi­sche sta­tus ge­niet. ‘Het ef­fect daar­van laat zich nu al over­al zien. Heel wat fe­de­ra­ties be­gin­nen op­nieuw op de ploeg­koers te fo­cus­sen. Jeugd­ren­ners krij­gen de kans en wor­den ge­mo­ti­veerd om te le­ren ploeg­koer­sen. Op ter­mijn zul­len ook de zes­daag­sen daar hun vruch­ten van pluk­ken. Want hoe gro­ter de vij­ver, hoe ster­ker ons deel­ne­mers­veld zal wor­den.’

Ook Rob Dis­cart on­der­streept het belang van de olym­pi­sche sta­tus van de ploeg­koers. ‘Al­leen jam­mer dat de zes­daag­sen mo­men­teel geen pun­ten op­le­ve­ren voor de UCIran­king, die de deel­nam­e­quo­ta op de Olym­pi­sche Spe­len be­paalt’, merkt hij op. ‘De in­ter­na­ti­o­na­le wie­ler­unie zou daar drin­gend werk van moe­ten ma­ken.’ (bv)

‘Als er geen zes­daag­se­ren­ners meer zijn, wordt dat ook voor Gent op ter­mijn een pro­bleem’

CHRIS­TOP­HE SERCU

Zesdaagse Gent

© Fre­de­riek Van­de Vel­de

Net als hun zo­m­er­va­ri­ant bren­gen de ‘Gentse Fees­ten’ in ’t Kuipke ie­der jaar op­nieuw veel volk op de been.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.