We­reld buigt zich over lot bij­en

Hoe red­den we de ver­stui­vers? Het komt ter spra­ke op de we­reld­na­tuurtop van vol­gen­de week in Egyp­te.

De Standaard - - Binnenland - TOM YSEBAERT

BRUS­SEL I In Sharm El Sheik be­gint vol­gen­de week een we­reld­top rond bi­o­di­ver­si­teit. Al­le lan­den die het VN­ver­drag over bi­o­di­ver­si­teit on­der­te­kend heb­ben, zul­len er zijn. Er moet een nieuw ac­tie­plan voor­be­reid wor­den, om­dat het vo­ri­ge af­loopt. De fi­na­li­se­ring ge­beurt in Pe­king in 2020. ‘We wil­len de­zelf­de im­pact als die van de kli­maat­con­fe­ren­tie van Pa­rijs’, zegt fe­de­raal mi­nis­ter van Leef­mi­li­eu Ma­rie Chris­ti­ne Mar­g­hem (MR).

Zij leidt de Bel­gi­sche de­le­ga­tie. Die is in­ge­bed in de Eu­ro­pe­se, want Eu­ro­pa zal er uit één mond spre­ken. Welk stand­punt Eu­ro­pa zal in­ne­men, wordt nog druk be­spro­ken.

Hen­drik Se­gers van het Mu­se­um voor Na­tuur­we­ten­schap­pen in Brus­sel zal er als we­ten­schap­per mee on­der­han­de­len. ‘Er staan al­vast twee be­lang­rij­ke din­gen op de agen­da. Al­ler­eerst ac­tie om de be­stui­vers en met na­me de bij­en be­ter te be­scher­men. En het be­heer van het wild­li­fe.’

Daar­naast zal er veel aan main­strea­ming ge­werkt wor­den. Dat wil zeg­gen dat bi­o­di­ver­si­teit uit het na­tuur­hoek­je ge­haald wordt en door­dringt in an­de­re sec­to­ren zo­als land­bouw, in­du­strie, in­fra­struc­tuur, ruim­te­lij­ke or­de­ning.

Uit­voe­ring mank

Heeft het VN­ver­drag tot dus­ver iets uit­ge­haald? ‘De doel­stel­lin­gen wa­ren goed’, zegt So­fie Ruysschaert van het We­reld­na­tuur­fonds (WWF), ‘maar de uit­voe­ring liep niet al­tijd zo­als het hoor­de. Het WWF en an­de­re ngo’s wil­len dat graag er­kend zien, om het in 2020 be­ter te kun­nen doen.’

Een ge­brek aan men­sen en mid­de­len in de ont­wik­ke­len­de lan­den, ver­klaart vol­gens Se­gers dat man­co. ‘Toch maak ik me sterk dat de doe­len om vol­doen­de ge­bie­den op land en in zee te be­scher­men, ge­haald wor­den.’

In Bel­gië heeft het fe­de­ra­le ni­veau nog maar wei­nig be­voegd­hei­den in­za­ke na­tuur­be­houd. Het gros is ge­wes­te­lij­ke ma­te­rie. Mar­g­hem is daar­om vra­gen­de par­tij voor een pact rond bi­o­di­ver­si­teit om de in­span­nin­gen in dit land te stroom­lij­nen.

Ze wijst wel op fe­de­ra­le in­span­nin­gen in de strijd te­gen ivoor­han­del en de steun aan de be­scher­ming van oli­fan­ten en an­de­re be­dreig­de die­ren in Afri­ka. De in­ter­na­ti­o­na­le in­steek is re­le­vant: meer dan ze­ven­tig pro­cent van de bi­o­di­ver­si­teits­af­druk van Bel­gië is gel­inkt aan in­voer en laat zich in an­de­re lan­den voe­len.

Om de Bel­gen be­wust te ma­ken van het be­lang van bi­o­di­ver­si­teit voor hun da­ge­lijk­se le­ven, heeft de FOD Leef­mi­li­eu een en­quê­te in quiz­vorm on­li­ne ge­zet. Daar­mee kun je na­gaan hoe groot de na­tuur­voet­af­druk is van je con­sump­tie­pa­troon en je krijgt tips om die wat klei­ner te ma­ken. Die be­wust­wor­ding past in een cam­pag­ne om tot een ver­an­de­ring van de markt te ko­men.

‘De doel­stel­lin­gen van het VN­ver­drag wa­ren goed, maar de uit­voe­ring liep niet al­tijd zo­als het hoor­de’

SO­FIE RUYSSCHAERT

WWF

© Dieter Tele­mans

‘Zij hoort voor al­tijd bij ons’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.