Eu­ro­pe­se steun voor friet­jes

De Standaard - - Binnenland -

Op vraag van Bel­gië gaat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie in de schoot van de We­reld­han­dels­ or­ga­ni­sa­tie (WTO) on­derhan­ de­len met Co­lom­bia over de an­ti­dum­ping­hef­fin­gen op diep­vries­frie­ten. Dat heeft de Bel­gi­sche mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Di­dier Reyn­ ders (MR) vrij­dag aan­ge­kon­digd na over­leg met de Eu­ro­pe­se han­dels­mi­nis­ters in Brus­sel.

Co­lom­bia heft sinds no­vem­ber an­ti­dum­ping­tak­sen op de im­port van diep­vries­frie­ten uit Bel­gië, Ne­der­land en Duits­land. Vol­gens de re­ge­ring in Bo­go­ta drong de maat­re­gel zich op om­dat de frie­ten te­gen dum­ping­prij­zen wer­den in­ge­voerd. Mi­nis­ter van Land­bouw An­drés Va­len­cia Pin­zón sprak van ‘een his­to­ri­sche be­slis­sing’ om de na­ti­o­na­le pro­duc­tie te be­scher­men.

Maar de Co­lom­bi­aan­se maat­re­ge­len zijn vol­gens mi­nis­ter Reyn­ders ‘niet aan­vaard­baar’. Bel­gië had al bi­la­te­ra­le con­tac­ten met Co­lom­bia over de zaak, maar die heb­ben nog geen zo­den aan de dijk ge­zet.

Daar­om vroeg Reyn­ders vrij­dag aan de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie om de af­fai­re voor de WTO te bren­gen en con­sul­ta­ties op te star­ten. Zijn ver­zoek kreeg de steun van Ne­der­land en Duits­land. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.