Eu­ro­pe­se ver­lo­ving tus­sen Ma­cron en li­be­ra­len

De ‘co­a­li­tie voor een nieuw Eu­ro­pa’ wil bre­ken met ‘het ver­sle­ten hu­we­lijk’ van so­ci­a­lis­ten en chris­ten­de­mo­cra­ten.

De Standaard - - Buitenland - BART BEIRLANT

BRUS­SEL I De toe­na­de­ring ver­liep traag, maar nu is de ko­gel door de kerk: de Eu­ro­pe­se li­be­ra­len (Alde) en La Ré­pu­bli­que en Mar­che van Em­ma­nu­el Ma­cron wis­sel­den gis­te­ren in Ma­drid de ver­lo­vings­rin­gen uit.

Astrid Pa­no­sy­an, die na­mens ‘En Mar­che’ het con­gres van de Eu­ro­pe­se li­be­ra­len (Alde) toe­sprak, kon­dig­de de vor­ming aan van een ‘co­a­li­tie voor een nieuw Eu­ro­pa’ die open­staat voor par­tij­en, ngo’s, bur­gers en al wie zich wil aan­slui­ten. ‘Maar laat me heel dui­de­lijk zijn: Alde is de kern waar­mee En Mar­che die nieu­we co­a­li­tie wil bou­wen’, ver­klaar­de Pa­no­sy­an.

De par­tij­en gaan dus niet in el­kaar op, maar rich­ten met het oog op de Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen één be­we­ging of plat­form op met een ge­za­men­lijk pro­gram­ma dat nog uit­ge­werkt moet wor­den. Het ligt in de be­doe­ling al­les af te ron­den in fe­bru­a­ri vol­gend jaar, in­clu­sief met een nieu­we naam.

Tot dan blijft de deur open voor an­de­ren. Ma­cron blijft ho­pen dat ook ‘pro­gres­sie­ven’ – lees: so­ci­a­lis­ten – zich aan­slui­ten bij de nieu­we Eu­ro­pe­se be­we­ging. De Fran­se pre­si­dent denkt on­der meer aan de Ita­li­aan­se oud­pre­mier Mat­teo Ren­zi of de voor­ma­li­ge Oos­ten­rijk­se kan­se­lier Chris­ti­an Kern. Dat wringt dan weer bij Ne­der­land­se en Duit­se li­be­ra­len, die bang zijn voor een ‘ver­vui­ling’ van het li­be­ra­le pro­ject.

De be­doe­ling van die ‘co­a­li­tie voor een nieuw Eu­ro­pa’ is vol­gens Pa­no­sy­an dui­de­ lijk: ‘Het hui­di­ge po­li­tie­ke sys­teem loopt op zijn ein­de. We moe­ten kom­af ma­ken met de ou­de ma­nier waar­op de EVP en de so­ci­a­lis­ten de za­ken in Brus­sel be­stu­ren.’ Het doet den­ken aan het ‘dé­ga­gis­me’ waar­mee Ma­cron het tra­di­ti­o­ne­le po­li­tie­ke land­schap in Frank­rijk om­woel­de.

Weg met ver­sle­ten sys­teem

Guy Ver­hof­stadt, de frac­tie­lei­der van de li­be­ra­len in het Eu­ro­pees Par­le­ment, deelt die doel­stel­ling: ‘Er moet een ein­de ko­men aan het ver­ou­der­de sys­teem waar­bij de­cen­nia­lang de macht ge­mo­no­po­li­seerd werd door twee ge­da­teer­de en ver­moei­de po­li­tie­ke par­tij­en: de so­ci­a­lis­ten en de con­ser­va­tie­ven. Ik ben er­van over­tuigd dat dit oud en ver­sle­ten po­li­tiek sys­teem in 2019 zal ver­dwij­nen.’

Vol­gens Ver­hof­stadt wor­den de ver­kie­zin­gen in mei ‘het ul­tie­me ge­vecht voor het be­houd van de Eu­ro­pe­se ziel. To­le­ran­tie te­ gen xe­no­fo­bie. Open­heid te­gen pro­tec­ti­o­nis­me.’

Hij waar­schuw­de Man­fred We­ber, de kers­ver­se ‘Spit­zen­kan­di­dat’ na­mens de EVP: ‘Zo­lang Vik­tor Or­ban deel blijft uit­ma­ken van hun club, ver­liest die club el­ke ge­loof­waar­dig­heid en ze­ker el­ke mo­re­le au­to­ri­teit om de Eu­ro­pe­se Unie te lei­den.’

Geen li­be­ra­le ‘Spit­zen­kan­di­dat’

De co­a­li­tie tus­sen de li­be­ra­len en Ma­cron heeft ook tot ge­volg dat Alde niet mee­doet aan het sys­teem van de Spit­zen­kan­di­da­ten. De Fran­se pre­si­dent is ge­kant te­gen het sys­teem om­dat het vol­gens het ver­drag de Eu­ro­pe­se lei­ders toe­komt een kan­di­daat voor het voor­zit­ter­schap van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voor te dra­gen.

In de plaats kie­zen de li­be­ra­len voor een ‘team Eu­ro­pe’, waar on­der meer Ver­hof­stadt en wel­licht ook Eu­ro­pees com­mis­sa­ris voor Me­de­din­ging Mar­gre­the Vesta­ger deel van zul­len uit­ma­ken.

Bij de EVP wijst men er sma­lend op dat de li­be­ra­len blijk­baar ver­ge­ten zijn dat ze in fe­bru­a­ri een re­so­lu­tie mee goed­keur­den die stel­de dat de ver­kie­zin­gen in 2019 het sys­teem moesten be­ton­ne­ren en el­ke par­tij op­riep een kan­di­daat te no­mi­ne­ren.

In zijn toe­spraak gis­te­ren zei Ver­hof­stadt dat een sys­teem van Spit­zen­kan­di­da­ten zon­der trans­na­ti­o­na­le lijs­ten ‘en­kel een in­stru­ment is om de macht in de han­den te hou­den van het ou­de po­li­tie­ke sys­teem’.

‘Zo­lang Or­ban lid blijft van de EVP, ver­liest die club el­ke mo­re­le au­to­ri­teit om de EU te lei­den’

GUY VER­HOF­STADT

Frac­tie­lei­der Eu­ro­pe­se li­be­ra­len

© blg

Guy Ver­hof­stadt en Em­ma­nu­el Ma­cron slaan de han­den in el­kaar voor een ‘co­a­li­tie voor een nieuw Eu­ro­pa’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.