IN­TER­VIEW

De Standaard - - Buitenland - CORRY HANCKÉ

BRUS­SEL I De Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin zal op 11 no­vem­ber in Frank­rijk deel­ne­men aan de her­den­kin­gen voor het ein­de van de Twee­de We­reld­oor­log. Eerst was ge­pland dat hij daar met pre­si­dent Do­nald Trump zou pra­ten over de Ame­ri­kaan­se plan­nen om het Ver­drag op Mid­del­lan­ge Af­stands­ra­ket­ten (het INF­ak­koord) op te zeg­gen, maar die af­spraak gaat mo­ge­lijk niet door.

Sinds Vla­di­mir Poe­tin in 2000 aan de macht kwam, is de re­la­tie van Rus­land met de Ame­ri­ka­nen en met de Eu­ro­pe­se Unie se­ri­eus ver­zuurd. Kat­lijn Malf­liet, pro­fes­sor Rus­si­sche po­li­tiek en Oost­Eu­ro­pees Recht aan de KU Leu­ven, schetst in haar nieuw boek ‘Poe­ti­nis­me’ hoe wij ons mis­ke­ken heb­ben op Rus­land.

Rus­land grenst aan Eu­ro­pa en een mo­ge­lij­ke oor­log met Ame­ri­ka zou mis­schien op Eu­ro­pees grond­ge­bied wor­den uit­ge­voch­ten. Vindt u het niet vreemd dat wij in zul­ke ge­sprek­ken niet mee aan ta­fel zit­ten?

‘Wij heb­ben geen Eu­ro­pe­se lan­ge­ter­mijn­stra­te­gie voor on­ze re­la­ties met Rus­land of met de Ver­e­nig­de Sta­ten. In Eu­ro­pa voe­len we wel dat de ou­de trans­At­lan­ti­sche re­la­ties met de VS niet meer de­zelf­de zijn als vroe­ger. Maar we zijn al te ver in de­ze sa­men­wer­king ge­ën­ga­geerd. On­ze Eu­ro­pe­se de­fen­sie wordt nog al­tijd ge­zien in dat trans­At­lan­ti­sche ka­der.’

Heb­ben wij ons kar­re­tje te veel aan de Ame­ri­ka­nen ge­han­gen?

‘Dat is al­tijd mijn over­tui­ging ge­weest. Maar als wij ons ei­gen vei­lig­heids­ en de­fen­sie­be­leid wil­len voe­ren, dan moe­ten we ge­lo­ven in de idee van co­ö­pe­ra­tie­ve vei­lig­heid. Dat be­te­kent dat we on­ze vei­lig­heid ten aan­zien van Rus­land niet al­leen in mi­li­tai­re ter­men ver­ta­len, maar dat we ook in­zet­ten op eco­no­mi­sche sa­men­wer­king, cul­tu­re­le uit­wis­se­ling,… Wij zijn niet sterk ge­noeg om ons al­leen met mi­li­tai­re mid­de­len te ver­de­di­gen. Daar­om heb­ben we na de Twee­de We­reld­oor­log de Na­vo op­ge­richt waar­mee we kon­den re­ke­nen op de steun van de Ame­ri­ka­nen.’

‘Toen de Ber­lijn­se muur viel en de Sov­jet­Unie im­plo­deer­de, was er een op­por­tu­ni­teit om een nieuw be­leid te voe­ren, ge­ba­seerd op de idee van een Ver­e­nigd Eu­ro­pa. Het mi­li­tai­re as­pect was min­der be­lang­rijk ge­wor­den, want er was geen vij­and meer. Op dat mo­ment ver­loor de Na­vo voor een deel haar iden­ti­teit.’

Waar­om heb­ben we die kans toen niet ge­gre­pen?

‘Men ge­loof­de niet echt in die co­ö­pe­ra­tie­ve vei­lig­heid. De ha­vi­ken zei­den: laat ons niet na­ïef zijn, we heb­ben nog al­tijd wa­pens en mi­li­tai­re de­fen­sie no­dig. Zij heb­ben het toen ge­haald.’

Er was toch even spra­ke van dat Rus­land tot de Na­vo zou toe­tre­den?

‘Klopt. In die pe­ri­o­de heeft Mos­kou ons een rad voor de ogen ge­draaid. De Rus­sen ga­ven de in­druk dat ze bij de Na­vo en dich­ter bij de Eu­ro­pe­se Unie wil­den ko­men.

Eu­ro­pa heeft voor zijn de­fen­sie­be­leid zijn kar­re­tje te veel aan de VS ge­han­gen, zegt Kat­lijn Malf­liet. ‘We heb­ben de kans ge­mist om Eu­ro­pa te her­te­ke­nen en een re­la­tie met Rus­land op te bou­wen die ge­ba­seerd is op res­pect en sa­men­wer­king, zon­der dat on­ze vei­lig­heid in het ge­drang komt.’ Ze pleit voor een ‘re­set’ van de re­la­ties met Rus­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.