MAFFIA­ON­DER­ZOEK LEGT ‘BENDE VAN BEL­GIË’ BLOOT

De Standaard - - Vooran - INE ROOX FLORIANA BUFFON

De Ita­li­aan­se ge­rech­te­lij­ke do­cu­men­ten van Ope­ra­tie Pol­li­no, die woens­dag tot 84 ar­res­ta­ties heeft ge­leid, bul­ken van de ver­wij­zin­gen naar de ‘Ban­da del Bel­gio’. Spil­fi­guur is An­to­nio Ca­lo­gero C. (44), zoon van een Ca­la­bre­se boss maar ge­bo­ren in Genk.

BRUS­SEL I ‘Nto­ni del Bel­gio’, een af­kor­ting voor ‘An­to­nio uit Bel­gië’, heeft een ta­len­knob­bel, ver­telt Do­me­ni­co P. aan wie het maar wil ho­ren. ‘Nto­ni, van de Bende uit Bel­gië? Die spreekt Spaans, Duits, Por­tu­gees, Frans…’ En dan, on­ge­wild grap­pig, ‘en ook nog Vlaams én Ne­der­lands!’ Zo­veel ta­len spre­ken is han­dig, als je met de in­ter­na­ti­o­na­le drugs­smok­kel de kost ver­dient.

An­to­nio uit Bel­gië, een ver­wij­zing naar An­to­nio Ca­lo­gero C., heeft sa­men met an­de­ren al heel wat drugs­deals tot een goed ein­de ge­bracht. ‘Ne han­no fat­ti di la­vo­ri…’, ze heb­ben heel wat klus­jes ge­klaard, zegt Do­me­ni­co P., in een ge­sprek dat maffia­on­der­zoe­kers kon­den af­luis­te­ren. Do­me­ni­co ge­bruikt ook co­de­taal. Hij vraagt een con­tact in Bel­gië – ver­moe­de­lijk An­to­nio C. – om der­tig kg ‘cour­get­tes’ (drugs, red.) voor te be­rei­den.

De af­ge­luis­ter­de ge­sprek­ken staan in­te­graal in de Ita­li­aan­se ge­rech­te­lij­ke do­cu­men­ten van de an­ti­maf­fia­ope­ra­tie Pol­li­no, waar­van De Stan­daard een ko­pie heeft be­mach­tigd.

Bloed­ve­te

An­to­nio C., die woens­dag in het Lim­burg­se Maas­me­che­len is ge­ar­res­teerd (DS 6 de­cem­ber), wordt be­schul­digd van de aan­koop en het trans­port van gro­te la­din­gen co­ca­ï­ne, ter waar­de van hon­derd­dui­zen­den eu­ro’s. De fei­ten waar­van hij wordt be­schul­digd, speel­den zich voor­al in 2017 in Bel­gië af.

C. is geen klei­ne jon­gen. Hij is dan wel ge­bo­ren in het Lim­burg­se Genk (in 1974), toch is hij de bi­o­lo­ gi­sche zoon van Sal­va­to­re Nir­ta, een boss van de ’ndranghe­ta uit Ca­la­brië, die in 1991 in Genk over­leed.

Sal­va­to­re Nir­ta be­hoor­de tot de ’ndranghet­a­clan Stran­gio­Nir­ta, die ver­wik­keld zou ra­ken in een bloed­ve­te met de Pel­le­Vot­ta­riRo­meo­clan, in het Duit­se Duis­burg. In 2007 vie­len zes do­den toen le­den van bei­de clans el­kaar op het par­keer­ter­rein van een piz­ze­ria be­gon­nen uit te moor­den. In de lijst met be­klaag­den van Ope­ra­tie Pol­li­no dui­ken et­te­lij­ke ach­ter­na­men op van die twee be­ruch­te clans uit Duis­burg, met ge­boor­te­da­ta uit de ja­ren ze­ven­tig, maar ook tach­tig en ne­gen­tig. Dat wijst er­op dat een twee­de ge­ne­ra­tie van cri­mi­ne­len is aan­ge­tre­den.

Nir­ta’s zoon An­to­nio C. is vol­gens Ita­li­aan­se nieuws­si­tes in 2006 al eens op­ge­pakt in Genk, maar werd we­gens een bu­reau­cra­tisch pro­bleem weer vrij­ge­la­ten. Hij was zes jaar eer­der bij ver­stek door een recht­bank in Sas­sa­ri (Sar­di­nië) tot acht jaar cel ver­oor­deeld voor in­ter­na­ti­o­na­le drugs­han­del tus­sen Bel­gië en Alg­he­ro (Sar­di­nië). In 2008 is C. op­nieuw ge­vat, net als af­ge­lo­pen woens­dag, in zijn woon­plaats Maas­me­che­len.

Spy­wa­re op smartpho­ne

De af­ge­luis­ter­de ge­sprek­ken van Do­me­ni­co P., een cri­mi­neel die een clan ver­te­gen­woor­digt uit San Lu­ca, in het Zuid­Ita­li­aan­se Ca­la­brië, heb­ben de ge­rech­te­lij­ke au­to­ri­tei­ten in Ita­lië een schat aan in­for­ma­tie op­ge­le­verd over de in­ter­na­ti­o­na­le drugs­ope­ra­ties van de ’ndranghe­ta. Die maf­fi­a­tak, oor­spron­ke­lijk uit Ca­la­brië, staat van­daag be­kend als de rijk­ste en meest in­ter­na­ti­o­naal ver­tak­te mis­daad­or­ga­ni­sa­tie.

Maf­fia­ja­gers slaag­den er­in spy­wa­re te be­ves­ti­gen op de iPho­ne van Do­me­ni­co P., waar­door diens te­le­foon dienst­deed als een mi­cro­foon­tje. De on­der­zoe­kers kon­den zo li­ve de ge­sprek­ken vol­gen over de le­ve­ring van twee la­din­gen co­ke in de Ca­la­bre­se ha­ven van Gioia Tau­ro, en die drugs tij­dig on­der­schep­pen.

Au­to’s met dub­be­le bo­dem

Dank­zij een gps­trac­ker kwa­men de on­der­zoe­kers ook ach­ter de na­ken­de in­voer van twee gro­te la­din­gen drugs uit La­tijns­Ame­ri­ka: 350 ki­lo zou met het vlieg­tuig naar West­Eu­ro­pa wor­den ge­bracht, nog eens 200 ki­lo zou in een con­tai­ner­schip met kof­fie uit Bra­zi­lië wor­den ver­stopt. De in­for­ma­tie van de speur­ders legt een breed ver­takt net­werk bloot voor de in­voer van co­ca­ï­ne naar WestEu­ro­pa, via cel­len van de ’ndranghe­ta in Ne­der­land, Duits­land, en dus ook in ons land.

Woens­dag­och­tend zijn in al­le be­trok­ken lan­den 84 ar­res­ta­ties

An­to­nio C., woens­dag in Maas­me­che­len ge­ar­res­teerd, wordt be­schul­digd van de aan­koop en het trans­port van gro­te la­din­gen co­ca­ï­ne

Vier ver­dach­ten die in ons land zijn op­ge­pakt, wor­den aan Ita­lië uit­ge­le­verd, waar de veel stren­ge­re an­ti­maf­fia­wet­ge­ving geldt

De ‘Bende van Bel­gië’ smok­kel­de co­ca­ï­ne via Ant­wer­pen (fo­to links) naar Eu­ro­pa. Ook in de Ca­la­bre­se ha­ven van Gioia Tau­ro (rechts) is de ’ndranghe­ta ge­ïn­fil­treerd. © bel­ga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.