Ont­snapt maar niet ver­lost

Na de Hou­di­ni­truc van pre­mier Char­les Mi­chel in de Ka­mer zit de cri­sis over het VN­mi­gra­tie­p­act op­nieuw in het hart van zijn re­ge­ring.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE PO­LI­TIE­KE REDACTIE BRUS­SEL I

A chaque jour suf­fit sa pei­ne. De re­ge­ring Mi­chel blijft in over­le­vings­mo­dus. Het Ka­mer­de­bat gis­te­ren le­ver­de een nieu­we po­ten­ti­ë­le exe­cu­tie­da­tum op: 19 de­cem­ber, de dag waar­op het Glo­bal Com­pact for Mi­gra­ti­on in de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties wordt goed­ge­keurd. Vroe­ger kan na­tuur­lijk ook.

Een ste­vi­ge wis­sel­meer­der­heid in het par­le­ment draai­de Char­les Mi­chel de duim­schroe­ven aan: ui­ter­lijk in New York moet Bel­gië het com­pact ‘goed­keu­ren’. Van de Ka­mer ver­zeilt de cri­sis zo te­rug naar het hart van de re­ge­ring. De eer­ste mi­nis­ter heeft tien da­gen de tijd om zijn vel te red­den.

Van­daag be­staat de kans dat de N­VA het punt op de mi­nis­ter­raad brengt, iets wat frac­tie­lei­der Pe­ter De Roover gis­te­ren sug­ge­reer­de. Toch ver­wacht nie­mand dat dit tot een nieu­we es­ca­la­tie leidt. Ook de top van staats­ en re­ge­rings­lei­ders in Mar­rak­ech – waar het ak­koord wordt ge­ce­le­breerd – leidt maan­dag niet tot een val.

In sa­men­spraak met zijn vi­ce­pre­miers ver­zon Mi­chel daar­voor een ont­snap­pings­rou­te die Hou­di­ni ja­loers maakt. Zo gaat hij ‘als eer­ste mi­nis­ter’ naar Ma­rok­ko. Bij ge­brek aan con­sen­sus (‘de Grond­wet is geen vod­je pa­pier’) spreekt hij daar niet in naam van de re­ge­ring, en­kel per­soon­lijk. ‘La pa­ro­le m’obli­ge per­so­nel­le­ment.’ Daar­bij ver­laat hij zich op een bre­de steun. Het par­le­ment is een ‘bron van le­gi­ti­mi­teit’.

Toch leid­de zijn pi­rou­et­te gis­te­ren tot een in­greep van de Ka­mer. Mi­chel bleef tij­dens zijn lang ver­wach­te tus­sen­komst met op­zet vaag om­dat hij geen con­creet ant­woord wil­de ge­ven op de vraag van De Roover wat hij in die Ma­ rok­kaan­se ko­nings­stad ging ver­tel­len. Hij wil­de kos­te wat het kost ver­mij­den dat de N­VA de zwar­te­piet voor een tui­me­ling in zijn schoe­nen kon schui­ven. Te­ge­lij­ker­tijd be­le­dig­de zijn flou ar­tis­ti­que de par­le­men­tai­re meer­der­heid. Die scherp­te na een schor­sing van de zit­ting de oor­spron­ke­lij­ke re­so­lu­tie nog aan.

De pre­mier ver­za­mel­de het bes­te van al­le we­rel­den: con­se­quent met zich­zelf, be­trouw­baar maar ook be­kom­merd om zijn re­ge­ring. Hij jong­leer­de op een slap­pe koord. Hij wil­de de N­VA aan boord hou­den, maar mocht daar­bij Open VLD en CD&V niet van zich ver­vreem­den. Frac­tie­lei­ders Pa­trick De­wael en Ser­vais Ver­her­strae­ten wa­ren de cri­sis moe. Bel­gië moest het Com­pact steu­nen, iets wat vol­gens hen al in sep­tem­ber was be­klon­ken en nooit door de N­VA was ge­con­tes­teerd.

Zelfs steun van PS

Ten gron­de ver­an­dert het Ka­mer­de­bat niets. De N­VA blijft op haar stand­punt, de drie an­de­re par­tij­en van de meer­der­heid even­eens. De Roover schermt nog al­tijd met het ar­gu­ment dat de be­sluit­vor­ming nooit de re­ge­ring heeft ge­haald, en daar wordt bij con­sen­sus be­slist. Open VLD en CD&V re­pli­ce­ren daar­en­te­gen dat een con­sen­sus al­leen no­dig is om de be­slis­sing te­rug te schroe­ven. Dat stand­punt im­pli­ceert dat, na een mo­ge­lij­ke val van de re­ge­ring, de Bel­gi­sche per­ma­nen­te ver­te­gen­woor­di­ger in New York ge­zien de in­struc­tie van mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Di­dier Reyn­ders (MR) niets an­ders kan dan het com­pact goed te keu­ren.

Dat ver­sterkt de po­si­tie van Mi­chel, en ver­zwakt die van de N­VA. Daar­naast kan Mi­chel voort­aan re­ke­nen op een fors man­daat van­uit het par­le­ment. Meer dan twee der­de keur­de de re­so­lu­tie goed. Daar­bij kreeg de pre­mier zelfs de steun van de PS, een par­tij die zich eer­der ont­hou­den had om­dat ze geen zin had om de re­ge­ring te de­pan­ne­ren.

De Roover ver­heug­de zich over de ‘in­span­ning’ van Mi­chel om ‘de­ze re­ge­ring te la­ten ver­der wer­ken’. Hij hoop­te dat ze snel kon over­gaan tot de or­de van de dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.