De Roover, de boks­bal van het he­le par­le­ment

N­VA­frac­tie­lei­der Pe­ter De Roover (56) is de­zer da­gen niet van uw scherm te bran­den. ‘Hij staat graag in de schijn­wer­pers, soms te graag’.

De Standaard - - Marrakech­crisis - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR CHRISTOF VANSCHOUBROEK

BRUS­SEL I Hij ziet er wat bleek­jes uit, wal­len on­der de ogen. ‘Wat ver­wacht je na al die sla­pe­lo­ze nach­ten en de der­tig in­ter­views die ik el­ke dag moet ge­ven. En el­ke hal­ve zin die je ver­keerd zegt, wordt een kop in de krant’, zegt N­VA­frac­tie­lei­der Pe­ter De Roover. Hij trekt de­zer da­gen in het par­le­ment en de te­le­vi­sie­stu­dio’s de ro­de lij­nen voor zijn par­tij. Hij De Roover: was gis­te­ren in de Ka­mer nog eens de boks­bal van meer­der­heid en op­po­si­tie.

‘Hij staat graag in de schijn­wer­pers, te graag soms’, vindt ie­mand die hem goed kent. ‘Is dat niet ei­gen aan el­ke po­li­ti­cus?’, zegt Karl Drab­be, met wie De Roover nauw sa­men­werk­te bij de Vlaams­ge­zin­de web­si­te Door­braak. ‘Hij heeft op vijf jaar tijd de sprong ge­maakt van opi­nie­ma­ker in de mar­ge naar het cen­trum van de po­li­tiek.’

Een sprong die niet zon­der slag of stoot ver­liep. De Roover liep in het be­gin van de­ze be­stuurs­pe­ri­o­de in het par­le­men­tai­re half­rond wat ge­frus­treerd rond. Als ‘ge­woon’ lid van de groot­ste frac­tie in het par­le­ment is het niet evi­dent om in de kij­ker te lo­pen. De Roover mocht zich ont­fer­men over het pen­si­oen­dos­sier, een the­ma waar de on­der­wij­zer niet veel af­fi­ni­ teit mee heeft. De frus­tra­tie groei­de, ook bij an­de­re par­le­ments­le­den, en uit­ein­de­lijk moest frac­tie­lei­der Hen­drik Vuye het ont­gel­den. Een coup die vol­gens som­mi­gen door De Roover zelf mee werd aan­ge­sto­ken. Be­gin 2016 kreeg De Roover de lei­ding van de frac­tie in han­den. Vuye stap­te met Veer­le Wou­ters uit de par­tij en vormt sinds­dien een twee­per­soons­frac­tie.

‘De Roover leidt de frac­tie zeer au­to­ri­tair’, klinkt het bij een col­le­ga. ‘Vuye is een veel aan­ge­na­me­re man, maar dat was mis­schien net zijn zwak­te’, zegt ie­mand an­ders. ‘De Roover houdt ie­der­een veel meer on­der de knoet. Vuye is een pro­fes­sor, De Roover een le­raar, daar­in zit hem mis­schien het ver­schil’, luidt het erg cli­ché­ma­tig. De kri­tiek klinkt ano­niem. De mees­te col­le­ga’s ge­ven liefst zelfs geen com­men­taar. Je moet mijn ge­voel voor hu­mor ken­nen.’

‘Hij is net ie­mand die re­ke­ning houdt met zijn frac­tie. Hier heerst een open de­bat­cul­tuur. Vuye, dat was een ein­zel­gän­ger die en­kel re­ke­ning hield met zich­zelf en met Veer­le’, ver­de­digt Va­le­rie Van Peel haar hui­di­ge frac­tie­lei­der. ‘Als frac­tie­lei­der moet je een beet­je au­to­ri­tair zijn’, zegt col­le­ga­ka­mer­lid Jan Vercammen. ‘Hij is streng, maar recht­vaar­dig. Hij surft niet op ran­cu­ne.’ Drab­be om­schrijft hem als ‘een zeer zelf­be­wust ie­mand’. ‘Mijn sar­cas­me wordt niet al­tijd even goed be­gre­pen’, zegt De Roover. ‘Je moet mijn ge­voel voor hu­mor ken­nen.’

Voor De Roover in de po­li­tiek be­land­de was hij één van de be­lang­rijk­ste stem­men van de Vlaam­se Be­we­ging. ‘Je kan zeg­gen van De Roover wat je wil, maar hij heeft sa­men met Jan Jam­bon de Vlaam­se Volks­be­we­

‘Als frac­tie­lei­der moet je een beet­je au­to­ri­tair zijn. De Roover is streng, maar recht­vaar­dig. Hij surft niet op ran­cu­ne’ JAN VERCAMMEN

N­VA­ka­mer­lid

ging uit het slop ge­haald. Sinds hij weg is, is het op­nieuw zoe­ken naar on­ze plaats’, zegt een oud­ge­dien­de van de Be­we­ging. Ont­goo­cheld over de com­mu­nau­tai­re koers van de Volks­unie liet De Roover in 1988 de par­tij ach­ter zich en stap­te over naar de Vlaam­se Volks­be­we­ging, waar hij kort daar­na al voor­zit­ter werd. ‘De va­der van Bart De We­ver zat in mijn be­stuur. Ik ken Bart dus al van toen hij nog een kor­te broek droeg.’

Dichtst bij Jam­bon

Maar het dichtst staat De Roover nog al­tijd bij Jan Jam­bon, die sa­men met hem de over­stap naar de Vlaam­se Volks­be­we­ging maak­te. ‘Ik maak­te van­mor­gen op een ver­ga­de­ring nog een grap­je. Jan was de eni­ge die het be­greep en moest lach­ten’, be­wijst De Roover de lan­ge weg die bei­den al heb­ben af­ge­legd. De Roover was lan­ge tijd ook een van de sterk­hou­ders van Door­braak. Tot hij on­ver­wacht de po­li­tiek in­rol­de. ‘Ik heb ver­schil­len­de ke­ren aan zijn mouw moe­ten trek­ken’, zegt Jam­bon. Door het in­lij­ven van De Roover en ook Vuye bij de N­VA wer­den de luidst klin­ken­de Vlaam­se na­ti­o­na­lis­ti­sche stem­men in­ge­kap­seld en uit­ge­scha­keld. ‘Hij is echt ge­knipt voor de rol die hij de­zer da­gen moet spe­len. Hij heeft de ga­ve van het woord, toont een to­me­lo­ze in­zet en is een uit­ste­kend de­ba­ter’, be­wie­rookt Jam­bon zijn vriend.

© Bart De­wae­le

‘Mijn sar­cas­me wordt niet al­tijd even goed be­gre­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.