De let­ter­lij­ke woor­den van pre­mier Mi­chel

De Standaard - - Marrakech­crisis - Dit do­cu­ment.’ u.’ Ik dank

Op 12 sep­tem­ber is er in dit pro­ces vast­ge­steld dat er een ak­koord was om dit pact te va­li­de­ren. Het is op ba­sis daar­van dat ik me in naam van Bel­gië heb uit­ge­spro­ken op de VN­tri­bu­ne om de steun van Bel­gië aan dit Mi­gra­tie­p­act uit te druk­ken.’

‘En­ke­le we­ken la­ter, tij­dens een ver­ga­de­ring over de co­ör­di­na­tie van on­ze Eu­ro­pe­se stand­pun­ten, is zelfs be­slist dat Bel­gië de pro­mo­tie van dit pact zou on­der­steu­nen op Eu­ro­pees en in­ter­na­ti­o­naal ni­veau. En daar­na – dat is een po­li­tiek feit – ben ik op 31 ok­to­ber voor het eerst ge­ïn­for­meerd dat een par­tij be­zwa­ren heeft

‘Ik ben eer­ste mi­nis­ter en ik zal naar Mar­rak­ech gaan zo­dat er geen le­ge Bel­gi­sche ze­tel zal zijn.’

‘Die in­ter­na­ti­o­na­le bij­een­komst in Mar­rak­ech is ef­fec­tief ook een stap naar een an­der mo­ment dat even be­lang­rijk zal zijn en waar we gaan stem­men in de schoot van de VN.’

‘Mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid, dat is na­tuur­lijk con­stant te zijn. Dat is na­tuur­lijk al­les te doen voor de ge­loof­waar­dig­heid van ons land. Een woord is een woord (x2). En het woord van Bel­gië heeft waar­de.

Maar te­ge­lij­ker­tijd zie ik, als eer­ste mi­nis­ter, ook de po­li­tie­ke moei­lijk­heid dat on­ze Bel­gi­sche Grond­wet geen vod­je pa­pier is. Dat be­te­kent dus in­der­daad dat ik dag na dag in Mar­rak­ech, maar ook in de da­gen daar­na, ga moe­ten kij­ken hoe het mo­ge­lijk zal zijn el­ke keer mijn stand­punt, mijn over­tui­ging, te ver­de­di­gen bin­nen de mi­nis­ter­raad, bin­nen de kern, met het par­le­ment. Maar te­ge­lij­ker­tijd moet ik na­tuur­lijk zor­gen, en dat zal ik ze­ker doen, voor het vol­le­di­ge res­pec­te­ren van de Grond­wet.’

‘Ik kies het kamp van het res­pect voor on­ze in­stel­lin­gen. Ik be­schouw de­ze stem­ming, als ze straks wordt ge­hou­den, als een sterk sig­naal, uit­ge­stuurd door een par­le­ment dat de bur­gers van dit land ver­te­gen­woor­digt. Ik zal de­ze re­so­lu­tie ten per­soon­lij­ke ti­tel als bin­dend be­schou­wen, bin­nen het res­pect voor on­ze in­stel­lin­gen en de Grond­wet. Char­les Mi­chel: ‘Er zal zijn in Mar­rak­ech.’

© Kri­s­tof Va­di­no

bij geen le­ge Bel­gi­sche stoel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.