Pe­ti­tie Vlaams Be­lang te­gen VN-pact is niet wa­ter­dicht

Een on­li­ne­pe­ti­tie van Vlaams Be­lang te­gen het VN­Mi­gra­tie­p­act blijkt ge­voe­lig voor be­drog. Hoe­veel van de on­der­te­ke­naars zijn echt Belg?

De Standaard - - Marrakech­crisis -

In de Ka­mer wer­den gis­te­ren van Vlaams Be­lang ge­de­po­neerd. NIKOLAS VANHECKE RO­BERT VAN DER NOORDAA COEN VAN DE VEN

BRUS­SEL I Vlaams Be­lang­voor­zit­ter Tom Van Grie­ken lan­ceer­de half no­vem­ber in een film­pje een pe­ti­tie te­gen het VN­mi­gra­tie­p­act. Daar­in maakt hij dui­de­lijk dat de par­tij via de pe­ti­tie de Bel­gi­sche re­ge­ring wil dwin­gen dat pact niet te on­der­te­ke­nen. Woens­dag­mid­dag maak­te Vlaams Be­lang be­kend dat het de be­oog­de 100.000 hand­te­ke­nin­gen had be­haald: ‘Via Fa­ce­book zijn we ze nu li­ve aan het af­druk­ken om aan de pre­mier te kun­nen over­han­di­gen.’ De tel­ler op de web­si­te ‘stop­mar­ra­kesh.com’ stond in de voor­avond op niet min­der dan 130.000 on­der­te­ke­naars. In de Ka­mer do­ken gis­te­ren VB­volks­ver­te­gen­woor­di­gers op met de sta­pel pa­pier.

Het is on­dui­de­lijk hoe­veel steun voor die pe­ti­tie komt van Bel­gen en hoe uniek el­ke hand­te­ke­ning is. De ve­ri­fi­ca­tie van de on­der­te­ke­naars is na­me­lijk al­les­be­hal­ve wa­ter­dicht. Wie bij­voor­beeld met een vals e­mail­adres in­te­kent, komt met­een te­recht op de pa­gi­na die be­ves­tigt dat zijn stem is ge­re­gi­streerd. Er is geen con­tro­le van iden­ti­teit. Het is zelfs mo­ge­lijk om de mees­te vel­den leeg te la­ten, en­kel met een (on­be­staand) e­mail­adres te stem­men en te­recht te ko­men op de pa­gi­na die de stem be­ves­tigt.

Vol­gens Bart Claes, hoofd so­ci­a­le me­dia bij Vlaams Be­lang, wor­den on­be­staan­de mail­adres­sen wel ge­weerd. ‘Wie on­der­te­kent, krijgt een e­mail toe­ge­stuurd. Als we mer­ken dat het mail­adres niet be­staat, wordt die per­soon niet bij de on­der­te­ke­naars ge­re­kend.’ Hoe­veel on­der­te­ke­naars zo al zijn ge­schrapt, kon Claes gis­te­ren niet zeg­gen. In elk ge­val is het tech­nisch on­mo­ge­lijk om al­le on­be­staan­de adres­sen te fil­te­ren, on­der meer om­dat mail­pro­vi­ders zo­als Mi­cro­soft geen mel­ding stu­ren wan­neer een adres niet be­staat. Ook valt niet uit te slui­ten dat ie­mand nieu­we adres­sen op­stelt (of ge­woon on­li­ne koopt) en daar­mee in­te­kent. De eni­ge rem die lijkt in­ge­bouwd, is dat de web­si­te na on­der­te­ke­nen moet wor­den af­ge­slo­ten en weer op­nieuw wor­den op­ ge­start om een twee­de keer te te­ke­nen. Dat is ech­ter mak­ke­lijk te om­zei­len.

Kort­om: de web­si­te ver­richt geen en­ke­le vorm van ve­ri­fi­ca­tie. Ge­brui­ke­lijk bij der­ge­lij­ke ac­ties is dat on­der­te­ke­naars via een ve­ri­fi­ca­tie­mail hun deel­na­me be­ves­ti­gen om zo te ga­ran­de­ren dat er een men­se­lij­ke han­de­ling is uit­ge­voerd.

Nach­te­lij­ke ac­ti­vi­teit

Dat ge­brek aan af­doen­de ve­ri­fi­ca­tie zet de deur open voor het ge­au­to­ma­ti­seerd op­pom­pen van hand­te­ke­nin­gen. Het is, zo con­tro­leer­de De Stan­daard, mo­ge­lijk om in on­ge­veer een uur een pro­gram­maatje te schrij­ven dat een paar keer per mi­nuut een nieu­we stem uit­brengt.

Mo­ge­lijk ver­klaart dit de op­mer­ke­lij­ke nach­te­lij­ke ac­ti­vi­teit rond­om de pe­ti­tie. In de nacht van 5 op 6 de­cem­ber heeft De Stan­daard het aan­tal hand­te­ke­nin­gen ge­mo­ni­t­ord. De ac­ti­vi­teit liep wel­is­waar te­rug, maar toch bleef het aan­tal hand­te­ke­nin­gen door­tel­len met drie tot vier stem­men per mi­nuut. In to­taal kwa­men er van half­een ’s nachts tot zes uur ’s och­tends dui­zend stem­men bij aan een zeer ge­lijk­ma­tig tem­po.

Een an­de­re ver­kla­ring voor die op­mer­ke­lij­ke ac­ti­vi­teit zit wel­licht in de in­ter­na­ti­o­na­le aan­dacht voor der­ge­lij­ke pe­ti­ties. Op een ex­treem­rechts ka­naal van de so­ci­a­le net­werk­si­te 4Chan ver­sche­nen de af­ge­lo­pen an­der­hal­ve week op­roe­pen om te stem­men op de pe­ti­tie. Op Twit­ter zeg­gen be­hal­ve Ne­der­lan­ders, Po­len en Luxem­bur­gers ook Ame­ri­ka­nen dat ze heb­ben mee­ge­te­kend.

Niet pu­bliek

Vol­gens VB’er Claes is het aan­tal bui­ten­lan­ders dat heeft ge­te­kend ui­terst be­perkt. ‘Ook pro­be­ren we scripts (waar­bij aan de lo­pen­de band wordt ge­te­kend, red.) zo­veel mo­ge­lijk in te per­ken.’ Hij ver­wijst ook naar pe­ti­ties van Groen en de PVDA, res­pec­tie­ve­lijk te­gen bos­kap en de ver­ho­ging van de pen­si­oen­leef­tijd, die een soort­ge­lij­ke stem­re­gi­stra­tie zou­den han­te­ren.

Ook Ivar Hermans, be­heer­der van pe­ti­ties.be, heeft vra­gen bij de nach­te­lij­ke toe­na­me. ‘Maar ook de vorm van de­ze pe­ti­tie is niet zo­als het hoort. Het is bij­voor­beeld he­le­maal niet dui­de­lijk wel­ke stel­ling je nu pre­cies on­der­te­kent. Het keur­merk van een ech­te pe­ti­tie is ook dat de on­der­te­ke­naars pu­bliek wor­den ge­maakt, ten­zij ie­mand uit­druk­ke­lijk vraagt om dat niet te doen.’

‘Ook de vorm van de­ze pe­ti­tie is niet zo­als het hoort. Zo is het niet dui­de­lijk wel­ke stel­ling je nu pre­cies on­der­te­kent’

IVAR HERMANS

Be­heer­der van pe­ti­ties.be

De Ne­der­land­se da­ta­on­der­zoe­ker Re­my Koens werk­te mee aan dit ar­ti­kel.

© Kri­s­tof Va­di­no

en­ke­le sta­pels pa­pier

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.