Ra­ken ‘ge­le hes­jes’ bin­nen in het Ely­s­ée?

De Standaard - - Binnenland - (gi­na)

Het kan mis­schien drup­pe­len in Brus­sel, maar het zal vol­gens de Fran­se re­ge­ring za­ter­dag ze­ker re­ge­nen in Pa­rijs. Het pers­agent­schap ‘AFP’ hoor­de van een regeringsbron dat ‘dui­zen­den per­so­nen de pro­test­ac­tie van de “ge­le hes­jes” zou­den ka­pen met plun­de­rin­gen en ge­weld’. De Fran­se hoofd­stad graaft zich in voor de ‘vier­de ak­te’ (zo­als som­mi­gen de vier­de ac­tie­dag noe­men). De Eif­fel­to­ren wordt ge­slo­ten om­dat ‘de vei­lig­heid van de be­zoe­kers niet ge­ga­ran­deerd kan wor­den’. Ook een do­zijn mu­sea sluit de deu­ren, net als de win­kels op de Champs­Ely­s­ées. Er wor­den 65.000 vei­lig­heids­krach­ten ge­mo­bi­li­seerd en naar ver­luidt ook an­ti­ter­reur­een­he­den. ‘Gi­let jau­ne’ Eric Drou­et hoopt met heel veel men­sen de of­fi­ci­ë­le ambts­wo­ning van pre­si­dent Ma­cron bin­nen te ra­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.