Dol­le rit mondt uit in scher­pe­re re­so­lu­tie én bre­de­re meer­der­heid

Vijf uur lang werd N­VA gis­te­ren ge­ma­trak­keerd in de Ka­mer. Voor­al CD&V en Open VLD toon­den geen cle­men­tie. Tot… de pre­mier er zich mee moei­de.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE REDACTEURS PE­TER DE LOBEL BART BRINCKMAN

BRUS­SEL I Een rol­ler­coas­ter. An­ders kan de lan­ge ple­nai­re zit­ting van gis­te­ren in de Ka­mer niet om­schre­ven wor­den. De kans dat er van­och­tend een paar wak­ker wor­den met blau­we plek­ken of een ste­ken­de hoofd­pijn is groot. Het de­bat over het VN­Mi­gra­tie­p­act ein­dig­de kort na 21 uur met een stren­ge­re re­so­lu­tie en een bre­de­re meer­der­heid. Het par­le­ment vraagt de re­ge­ring nu om het pact goed te keu­ren, waar het eerst slechts vroeg om het te steu­nen. Bo­ven­dien schaar­de ook de PS zich ach­ter de re­so­lu­tie. Maar de weg er­naar­toe be­vat­te een paar scher­pe boch­ten en ab­rup­te stops. ‘Denk niet dat dit een goe­de dag was voor de N­VA’, vat­te een vi­ce het sa­men.

De N­VA lag een he­le dag on­der vuur. Frac­tie­lei­der Pe­ter De Roover was van­af gis­ter­och­tend op­nieuw zelf in de aan­val ge­gaan over de ‘ci­ty­trip’ van pre­mier Char­ les Mi­chel (MR) naar Mar­rak­ech. Hij houdt vol dat er over het VNMi­gra­tie­p­act nog niet po­li­tiek be­slist is. Al­ler­han­de ge­lek­te do­cu­men­ten en de uit­spra­ken van am­bas­sa­deur Jean­Luc Bod­son, die voor ons land on­der­han­del­de, spre­ken dat te­gen. Het ka­bi­net Asiel en Mi­gra­tie en de ad­mi­ni­stra­tie wa­ren wel de­ge­lijk be­trok­ken, en er zijn nooit pro­ble­men ge­meld, al­dus Bod­son. (DS 5 de­cem­ber en 14 no­vem­ber). Open VLD en CD&V heb­ben de buik meer dan vol van die aan­hou­den­de per­cep­tie­oor­log.

‘Un mi­ni­stre fer­me sa gu­eu­le ou dé­mis­si­on­ne!’, beet Open VLD­frac­tie­lei­der Pa­trick De­wael De Roover toe. ‘De be­slis­sing is ge­no­men in con­sen­sus en so­li­dair. Daar is geen speld tus­sen te krij­gen. Wie op zijn me­ning te­rug­komt, is van me­ning ver­an­derd en moet zijn con­clu­sies trek­ken en de re­ge­ring ver­la­ten. Een par­tij kan niet te­ge­lijk in en bui­ten de re­ge­ring staan!’, don­der­de De­wael.

De Roover, die nu al da­gen als eni­ge voor N­VA de vuur­li­nie in­ge­stuurd wordt, nam geen gas te­rug. Wel in­te­gen­deel. ‘Als u de N­VA uit de re­ge­ring wil du­wen, dan moet u dat maar doen. U laat de re­ge­rings­so­li­da­ri­teit los.’ Waar­op De­wael: ‘Ik heb niet het ge­voel dat u de laat­ste da­gen veel blijk hebt ge­ge­ven van re­ge­rings­so­li­da­ri­teit.’

De Roover zet­te nog wat ex­tra druk op Mi­chel door va­nop het spreek­ge­stoel­te te ei­sen dat het VN­Mi­gra­tie­p­act als­nog op de agen­da van de mi­nis­ter­raad komt. Hij deed er nog een schep bo­ven­op met een twee­de vraag aan de pre­mier: ‘Zal u – waar u zich maan­dag ook be­vindt – zal u daar zeg­gen dat er in de­ze re­ge­ring geen eens­ge­zind­heid is over het VN­Mi­gra­tie­p­act en zal u mee­de­len dat Bel­gië het pact, om die re­den, niet kan goed­keu­ren?’

Ran­zig en fa­ke

Het werk­te als een ro­de lap op zo­wat al­le frac­ties. ‘Op 24 april heeft de staats­se­cre­ta­ris (Theo Fran­c­ken, nvdr.) hier in het par­le­ment zijn steun uit­ge­spro­ken. Dat is niet op amb­te­na­ren­ni­veau. Dat is op een po­li­tiek ni­veau! U mag van me­ning ver­an­de­ren, maar u mag niet zeg­gen dat het nu pas op po­li­tiek ni­veau wordt ge­tild. Dat is per­ti­nent on­juist’, re­a­geer­de CD&V­voor­zit­ter Wou­ter Be­ke fel. ‘Als de mi­nis­ter­pre­si­dent van Vlaan­de­ren zich ach­ter dit pact zet, lijkt me dat het bes­te be­wijs dat het po­li­tiek is ge­va­li­deerd.’ Ver­schil­len­de frac­ties leg­den N­VA daar­na nog eens over de knie. Over de ve­le ro­de lij­nen van de par­tij, maar ook over de ‘ran­zi­ge’, ‘wan­sma­ke­lij­ke’ en zelfs ‘fa­ke

news’­cam­pag­ne die ze dins­dag start­te op so­ci­a­le me­dia. N­VA­ka­mer­lid Va­le­rie Van Peel, die zich al ver dis­tan­ti­eer­de van de cam­pag­ne, ging in het ver­weer en wei­ger­de zich in de hoek van Vlaams Be­lang te la­ten du­wen.

Na die uren­lan­ge mo­ke­ren­de op­bouw was de toon in de tus­sen­komst van de pre­mier een ver­ras­sing. Mi­chel her­haal­de eerst wat hij dins­dag al zei: ‘Ik ben eer­ste mi­nis­ter en ik zal naar Mar­rak­ech gaan zo­dat er daar geen le­ge Bel­gi­sche ze­tel is. Een woord is een woord.’ Maar om­dat hij be­seft dat hij na Mar­rak­ech, met een stem­ming in de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de VN, op 19 de­cem­ber, ju­ri­disch op ter­ra in­cog­ni­ta komt, voeg­de hij daar nog een op­mer­ke­lij­ke staart aan toe. ‘Maar de Grond­wet is geen vod­je pa­pier. Ik zal dus moe­ten zor­gen, in Mar­rak­ech maar ook in de da­gen er­na, dat ik tel­kens mijn stand­punt, mijn over­tui­ging kan ver­de­di­gen in de mi­nis­ter­raad, de kern en het par­le­ment, in vol­le­dig res­pect van de Grond­wet.’ De na­ken­de stem­ming van de re­so­lu­tie in het par­le­ment noem­de hij ‘een sterk sig­naal’. En, ‘ik vind dat de­ze re­so­lu­tie me ten per­soon­lij­ke ti­tel bindt.’

Re­so­lu­tie­ser­viet­te

Bij de op­po­si­tie, die Mi­chel no­dig had voor zijn wis­sel­meer­der­heid, hoor­den ze het in Keu­len don­de­ren en vroe­gen ze een schor­sing om de re­so­lu­tie aan te scher­pen. Mi­chel had zijn plan wel door­ge­spro­ken met CD&V en Open VLD, maar tij­dens een schor­sing bleek dat er toch nog vra­gen wa­ren. ‘Dit had wel wat scher­per ge­mo­gen’, zei Ver­her­strae­ten met een be­teu­terd ge­zicht. MR­ka­mer­lid Ri­chard Mil­ler ver­klaar­de zich ‘per­plexe’ en in de wandelgangen liet een vi­ce zich zelfs ont­val­len dat Mi­chel mo­ge­lijk een te groot ri­si­co had ge­no­men. ‘Als de op­po­si­tie haar steun in­trekt voor de re­so­lu­tie, dan zit­ten we echt in de shit.’ Een mi­nis­ter vul­de aan: ‘Ik denk dat de pre­mier hier de geit, de kool en zijn meer­der­heid wil spa­ren.’

Dat luk­te uit­ein­de­lijk – voor­lo­pig al­thans. Een wis­sel­meer­der­heid van MR, Open VLD, CD&V, PS, SP.A, Eco­lo­Groen en CDH vond me­kaar in de ca­fe­ta­ria rond een ser­viet­te waar­op ze de nieu­we re­so­lu­tie krab­bel­de. Mi­chel gaat dus naar Mar­rak­ech, maar daar­mee zijn de pro­ble­men niet weg. ‘New York, daar wordt om de knik­kers ge­speeld’, be­sluit een N­VA­re­ge­rings­bron. ‘We zoe­ken nog al­tijd sa­men een uit­weg, maar er ligt nog geen con­cre­te pis­te op ta­fel. Het pact komt er so­wie­so, wij wil­len al­leen dat het ons land zo wei­nig mo­ge­lijk bindt.’

‘Als de op­po­si­tie haar steun in­trekt voor de re­so­lu­tie, dan zit­ten we echt in de shit’ EEN VICEPREMIER IN DE WANDELGANGEN

‘We zoe­ken nog al­tijd sa­men een uit­weg, maar er ligt nog geen con­cre­te pis­te op ta­fel. Het pact komt er so­wie­so, wij wil­len al­leen dat het ons land zo wei­nig mo­ge­lijk bindt’ N­VA­REGERINGSBRON

© Kri­s­tof Va­di­no

De lan­ge ple­nai­re zit­ting van gis­te­ren in de Ka­mer was een rol­ler­coas­ter.

© Twit­ter Kri­s­tof Cal­vo

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.