OP STAP IN HARD BREXIT­LAND, WAAR SOMBERHEID OVERHEERST

De Standaard - - Vooran -

Ver­volg van vin­den heb­ben ze niet. In­te­gen­deel, er zijn han­den te kort. De werk­loos­heid be­draagt 1,5 pro­cent. ‘Maar de ex­plo­sie­ve aan­groei heeft een enor­me druk ge­zet op de wo­ning­markt én de lo­nen. Bos­ton is nu de stad met de hoog­ste huur­prij­zen en de laag­ste lo­nen van de re­gio, waar­door de al­ge­me­ne le­vens­stan­daard een van de laag­ste van het land is ge­wor­den.’

De on­vre­de bij de lo­ka­le be­vol­king ver­taal­de zich in een mon­ster­sco­re bij het Brexit­re­fe­ren­dum. Meer dan drie­kwart van de in­wo­ners stem­de voor Le­a­ve, de hoog­ste sco­re van het VK. ‘Ik denk niet dat daar on­der­tus­sen veel ver­an­de­ring in ge­ko­men is. Je zult hier nog al­tijd nau­we­lijks ie­mand vin­den die toe­geeft dat hij voor Re­main is.’

Ook Coo­per wil dat de Brexit door­gaat. ‘Op kor­te ter­mijn zal dat pijn doen, maar op lan­ge ter­mijn is het de bes­te op­los­sing voor het land.’ Toch is hij on­ge­rust over de af­loop. ‘Ik ge­loof nooit dat de pre­mier een meer­der­heid vindt voor haar deal. En dan zie ik de re­ge­ring val­len.’ Maar dat zal vol­gens Coo­per niet au­to­ma­tisch lei­den tot een har­de Brexit. ‘Dat wil Eu­ro­pa im­mers ook niet. Het ge­volg zal wel zijn dat we op­nieuw ver­trok­ken zijn voor ein­de­lo­ze on­der­han­de­lin­gen.’

De di­rec­te ge­vol­gen van hun mas­sa­le Brexit­stem heeft Bos­ton wel al ge­voeld. ‘Veel Po­len en Bal­ti­sche im­mi­gran­ten zijn te­rug­ge­keerd naar huis’, zegt Ja­cob Pacz­kow­ski. Hij houdt kan­toor in de hoofd­straat. Lin­cs­EU heet zijn be­drijf­je, dat Po­len, Bal­ten en Rus­sen helpt met ver­ta­lin­gen en pa­pier­werk. ‘De ju­ri­di­sche on­ze­ker­heid weegt. Er doen zo­veel ge­ruch­ten de ron­de dat nie­mand nog weet wat hij kan of mag doen.’

Tot min­der mi­gran­ten heeft dat niet ge­leid. De vrij­ge­ko­men plaat­sen wor­den in­ge­no­men door Roe­me­nen en Bul­ga­ren. Een ver­be­te­ring vindt de lo­ka­le be­vol­king dat al­ler­minst. Ze wer­ken min­der hard en ze heb­ben min­der er­va­ring dan de Po­len of de Bal­ten.

Al­tijd op je hoe­de

Niet al­leen de ju­ri­di­sche on­ze­ker­heid doet de Po­len en de Bal­ten te­rug­ke­ren. Ook de sfeer te­gen­over de mi­gran­ten is ver­an­derd, vin­den Irena en Kor­ne­lija, twee Li­touw­se twin­ti­gers die bij Lin­csEU wer­ken. ‘Het was als­of de Brexit het sig­naal gaf om het land eens goed op te kui­sen’, zegt Irena. Ze vindt dat het open­lij­ke ra­cis­me is toe­ge­no­men. On­langs had ze nog een slech­te er­va­ring in het ver­keer. Toen ze op het laat­ste nip­per­tje een aan­rij­ding kon voor­ko­men, werd ze uit­ge­schol­den. ‘Dat ge­beur­de pas toen de vrouw in de an­de­re wa­gen aan mijn ac­cent hoor­de dat ik een bui­ten­land­se was.’ Kor­ne­lija knikt. ‘Je bent ge­woon voor­zich­ti­ger ge­wor­den, op je hoe­de om toch maar niets ver­keerds te doen.’

Ja­cob voelt zich wel nog al­tijd thuis in Bos­ton. ‘Mijn bes­te vrien­den zijn En­gels.’ Hij denkt er dan ook niet aan om naar Po­len te­rug te gaan. En toch knaagt er iets. Dit jaar be­gon hij de pro­ce­du­re om Brits staats­bur­ger te wor­den. Een du­re en tijd­ro­ven­de on­der­ne­ming. ‘Ik woon hier al meer dan tien jaar. Ik ben hier naar school ge­weest en toch is mijn aan­vraag ge­wei­gerd.’ Voor­al de re­den die werd op­ge­ge­ven, heeft hem enorm ont­goo­cheld. Let­ter­lijk stond er: ‘We zijn niet ze­ker dat uw toe­komst hier ver­ze­kerd is’. ‘Zou ik hier dan toch niet echt wel­kom zijn?’

Ook 200 ki­lo­me­ter naar het oos­ten, aan de kust van Nor­folk, heerst on­be­ha­gen. Ooit was Gre­at Yar­mouth een le­ven­di­ge bad­plaats, maar ja­ren ge­le­den sij­pel­de de ziel uit de stad. Wat over­blijft, is een bad­plaats vol tristes­se, uit­zicht­loos­heid en schreeuw­le­lij­ke lu­na­par­ken die in de ja­ren tach­tig van de vo­ri­ge eeuw mo­dern wa­ren.

Ke­vin is vijf­tig, maar ziet er ze­ven­tig uit. Drank en een­zaam­heid ma­ken een mens snel oud. Hij ver­huis­de van Lon­den naar Gre­at Yar­mouth om­dat de hui­zen er be­taal­baar zijn. Maar toen hij zijn werk in een druk­ke­rij ver­loor, raak­te hij op de dool. Hij leeft nu al en­ke­le ja­ren van de bij­stand.

Gre­at Yar­mouth lijkt men­sen als Ke­vin aan te trek­ken. Dat ook hier meer dan 70 pro­cent van de in­wo­ners voor de Brexit koos, mag dan ook niet ver­ba­zen. Zij heb­ben nooit het ge­voel ge­had dat lid zijn van de EU hen een be­ter le­ven gaf. In­te­gen­deel. Ze heb­ben voor­al ach­ter­uit­gang ge­voeld en Eu­ro­pa kreeg sys­te­ma­tisch de zwar­te­piet toe­ge­scho­ven.

Maar of ze daar zich­zelf een dienst mee be­we­zen, is hoogst twij­fel­ach­tig. In een rap­port van de stad over de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van de Brexit staat dat de in­wo­ners van Gre­at Yar­mouth ‘tot de kwets­baar­ste van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk be­ho­ren’. De vis­sers zijn al ver­dwe­nen en na de Brexit zou de stad ook niet meer kun­nen fun­ge­ren als hub voor de Eu­ro­pe­se off­sho­re­wind­in­du­strie. Al­leen het toe­ris­me zou – we­gens het goed­ko­pe pond – mis­schien een klei­ne boost kun­nen krij­gen. De Brit­ten zou­den op­nieuw meer va­kan­tie in ei­gen land ne­men. Maar dan zal de stad toch flink moe­ten in­ves­te­ren in zijn aan­trek­ke­lijk­heid.

On­ge­con­tro­leerd mon­ster

Toch blijft Da­ve Som­mers groot voor­stan­der van de Brexit. Som­mers werkt mee aan het lo­ka­le ra­dio­sta­ti­on Har­bour Ra­dio. ‘We zijn er­mee be­gon­nen om­dat we de ne­ga­ti­vi­teit en het ge­zeur over de stad beu wa­ren. Met on­ze ra­dio wil­len we het ge­meen­schaps­ge­voel te­rug­bren­gen’, zegt hij.

‘Het was als­of de Brexit het sig­naal gaf om het land eens goed op te kui­sen’

IRENA MISEVIC

Li­touw­se uit Bos­ton

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.