DE GREN­ZEN VAN SOE­VE­REI­NI­TEIT

De Standaard - - Marrakech­crisis - BART BRINCKMAN

In haar ver­zet te­gen het Glo­bal Com­pact for Mi­gra­ti­on bouwt de N­VA een in­te­res­san­te ar­gu­men­ta­tie op. Ze heeft het daar­bij over het uit­slij­pen van de de­mo­cra­tie – de tendens waar­door volks­ver­te­gen­woor­di­gers steeds min­der te zeg­gen heb­ben – en de te­loor­gang van de soe­ve­rei­ni­teit. De Vla­ming kan niet lan­ger zelf­stan­dig zijn toe­komst be­pa­len. Zo stelt de par­tij niet al­leen Bel­gië in vraag, maar ook al­le in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­kings­ver­ban­den waar­in ‘tech­no­cra­ten’ met le­gi­ti­mi­teit noch ver­ant­woor­de­lijk­heid het be­leid in stil­te stu­ren.

De stel­ling ver­dient be­grip. Er be­staat in­der­daad een de­mo­cra­tisch de­fi­cit. Veel es­sen­ti­ë­le be­sluit­vor­ming vol­trekt zich in in­ter­na­ti­o­na­le gre­mia waar de de­mo­cra­ti­sche con­tro­le op zijn best via een ge­trap­te ma­nier ge­beurt. Het ver­sterkt de in­druk dat na­ti­o­na­le sta­ten de ei­gen agen­da niet meer in han­den heb­ben, laat staan dat ze die vol­le­dig kun­nen om­gooi­en.

De pro­ble­men rond mi­gra­tie zet­ten een tur­bo op die klas­sie­ke ge­dach­te. Het ge­voel be­staat dat de voor­deur open­staat, dat een land niet meer zelf kan of mag be­pa­len wie al of niet van de ge­meen­schap deel uit­maakt. Po­pu­lis­ti­sche par­tij­en ex­ploi­te­ren die frus­tra­tie en be­lo­ven ge­slo­ten na­ti­o­na­le gren­zen waar­bij de be­vol­king zelf de duim om­hoog of om­laag steekt voor nieuw­ko­mers.

Toch gaat het om een se­lec­tie­ve ar­gu­men­ta­tie. Eu­ro­pa rijdt ze­ker geen on­be­ris­pe­lijk par­cours. Maar de sug­ges­tie dat de lid­sta­ten vol­sla­gen mach­te­loos zijn, is een ka­ri­ka­tuur. Als­of Fran­c­ken geen en­ke­le be­we­gings­vrij­heid zou heb­ben – al­leen al zijn tri­om­fan­te­lij­ke twit­ter­ge­drag spreekt dat te­gen. Het klopt dat de staats­se­cre­ta­ris af en toe moet plooi­en, maar dat ge­beurt voor­al door ‘we­reld­vreem­de rech­ters’ in Bel­gië.

Bo­ven­dien blijft de N­VA al­tijd erg stil als het over in­ter­na­ti­o­na­le han­dels­ver­dra­gen gaat. De Eu­ro­pe­se Unie voer­de niet al­leen een een­heids­munt in, se­dert de eu­ro­cri­sis ver­plicht ze elk land tot een strin­gent be­gro­tings­be­leid. Als over­dracht van soe­ve­rei­ni­teit slaat dit het mi­gra­tie­vraag­stuk knock­out. Of wil de N­VA nu ook al­le kli­maat­af­spra­ken op de schop? Die be­pa­len even­eens het da­ge­lijk­se le­ven van de Vla­ming.

Uit­ge­re­kend over het Glo­bal Com­pact heeft de bur­ger wel iets te zeg­gen ge­had, met dank aan de N­VA trou­wens. Via zijn volks­ver­te­gen­woor­di­gers heeft de Vla­ming zich kun­nen uit­spre­ken, een meer­der­heid steun­de de re­so­lu­tie. Het is al lan­ger dui­de­lijk dat de N­VA sinds ok­to­ber de con­tro­le over dit dos­sier is kwijt­ge­speeld. Het is jam­mer dat ze haar ver­lies niet er­kent, maar in­te­gen­deel de be­vol­king angst aan­jaagt voor wat ko­men zal: na ons volgt de zond­vloed.

Uit­ge­re­kend over het Mi­gra­tie­p­act heeft de de­mo­cra­tie zich wel kun­nen uit­spre­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.